Primăria Puchenii Mari

Hotărârile consiliului local în anul 2017

Hotărârea 1 pentru acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2016
2017
Hotărârea 2 privind aprobarea înființării ansamblului folcloric "Mugurași de primăvară"
2017
Hotărârea 3 privind aprobarea principalelor manifestări cultural-artistice, sociale și educative care se desfășoară în comuna Puchenii Mari în anul 2017
2017
Hotărârea 4 privind aprobarea înființării ansamblului folcloric "Mărțișorul"
2017
Hotărârea 5 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Modernizare gospodărie de apă și extindere rețele de apă și canalizare, comuna Puchenii Mari, judetul Prahova"
2017
Hotărârea 6 privind aprobarea Strategiei locale de dezvoltare durabilă a comunei Puchenii Mari pentru perioada 2017-2022
2017
Hotărârea 7 privind clasificarea unor drumuri de exploatare de pe raza comunei Puchenii Mari, județul Prahova, în categoria drumurilor de interes local-drumuri vicinale
2017
Hotărârea 8 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Puchenii Mari
2017
Hotărârea 9 privind stabilirea destinației excedentului bugetului local la 31 decembrie 2016
2017
Hotărârea 10 privind aprobarea bugetului local pe anul 2017 și estimări pentru anii 2018-2020
2017
Hotărârea 11 privind acordarea de sprijin financiar lăcașelor de cult pe anul 2017
2017
Hotărârea 12 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru "Modernizare infrastructură rutieră de interes local în comuna Puchenii Mari județul Prahova"
2017
Hotărârea 13 privind implementarea proiectului "Modernizare infrastructură rutieră de interes local în comuna Puchenii Mari județul Prahova"
2017
Hotărârea 14 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017
2017
Hotărârea 15 privind stabilirea taxelor speciale de utilizare temporară a locurilor publice pentru anul 2017
2017
Hotărârea 16 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru "Reabilitarea și dotarea căminului cultural din satul Miroslăvești, comuna Puchenii Mari, Județul Prahova"
2017
Hotărârea 17 privind implementarea proiectului "Reabilitarea și dotarea căminului cultural din satul Miroslăvești, comuna Puchenii Mari, județul Prahova"
2017
Hotărârea 18 privind respingerea majorării tarifelor aferente Contractului nr.1792 din 13.09.2016 de delegare a gestiunii activității de colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în zonele 2 Boldești-Scăeni și 6 Valea Doftanei
2017
Hotărârea 19 privind reglementarea acordării ajutoarelor de urgență
2017
Hotărârea 20 privind aprobarea încheierii contractului de cofinanțare pentru proiectare și execuția conductelor sau părților componente ale sistemului de distribuție a gazelor naturale pentru obiectivul de investiții "Extindere rețea distribuție gaze naturale în comuna Puchenii Mari, județul Prahova"
2017
Hotărârea 21 privind stabilirea taxelor de funcționare a spațiului pentru vânzarea produselor agricole en-gross de pe raza comunei Puchenii Mari, județul Prahova
2017
Hotărârea 22 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a spațiului pentru vânzarea produselor en-gross de pe raza comunei Puchenii Mari
2017
Hotărârea 23 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017
2017
Hotărârea 24 privind aprobarea majorării tarifelor aferente Contractului nr.1792 din 13.09.2016 de delegare a gestiunii de colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în zonele 2 Boldești-Scănei și 6 Valea Doftanei
2017
Hotărârea 25 privind aprobare PUZ extindere intravilan...
2017
Hotărârea 26 privind aprobare PUZ - schimbare parțială teren...
2017
Hotărârea 27 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr.9252 din 22.12.2009
2017
Hotărârea 28 privind aprobare numire reprezentant al Consiliului Local în calitate de observator în comisia de concurs în vederea numirii directorului sau directorului adjunct la Școala gimnazială, comuna Puchenii Mari
2017
Hotărârea 29 privind completarea HCL 56 din 27.12.2016 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017
2017
Hotărârea 30 privind modificarea HCL 9 din 22.03.2017 referitor la stabilirea excedentului bugetului local la 31 decembrie 2016
2017
Hotărârea 31 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017
2017
Hotărârea 32 privind aprobarea încheierii contractului de cofinanțare pentru proiectare și execuția conductelor sau părților componente ale sistemului de distribuție a gazelor naturale...
2017
Hotărârea 33 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" utilizate pentru personalul angajat...
2017
Hotărârea 34 privind aprobarea indemnizației maximă lunară de care beneficiază consilierii locali din cadrul Consiliului Local Puchenii Mari pentru participarea la ședințe
2017
Hotărârea 35 privind aprobarea acordării premiilor și a diplomelor cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă cu domiciliul în comuna Puchenii Mari
2017
Hotărârea 36 privind acordarea unui stimulent financiar pentru constituirea familiilor
2017
Hotărârea 37 privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Hotărârii 16 din 04.05.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru "Reabilitarea si dotarea Căminului Cultural din satul Miroslăvești, comuna Puchenii Mari, jud. Prahova"
2017
Hotărârea 38 privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou născuți
2017
Hotărârea 39 privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare în fața instanțelor de judecată
2017
Hotărârea 40 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017
2017
Hotărârea 41 privind asocierea comunei Puchenii Mari cu județul Prahova în vederea realizării unor obiective de interes public-modernizare drumuri locale
2017
Hotărârea 42 privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul școlar 2017-2018 la nivelul comunei Puchenii Mari, jud. Prahova
2017
Hotărârea 43 privind solicitarea trecerii din domeniul public al județului Prahova în domeniul public al comunei Puchenii Mari a unui imobil situat pe teritoriul administrativ al UAT-comuna Puchenii Mari, jud. Prahova
2017

Din blogul Primăriei

Anunțuri

Dispozițiile primarului

Declarații de căsătorie