Primăria Puchenii Mari

Viceprimar-Constantin Herea

Viceprimar Constantin HereaConform Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, atribuțiile viceprimarului sunt:

a) Coordonează realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local;

  •  ia măsuri împreună cu primarul sau în lipsa acestuia pentru prevenirea şi, după caz, gestionarea situaţiilor de urgenţă;
  • ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a activităţilor din domeniile prevăzute la art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 17 din Legea nr. 215/2001;
  • prezintă consiliului local, rapoarte pe linie de mediu, administrarea păşunilor, paza comunală, alimentare cu apă, iluminat public;
  • prezintă, la solicitarea consiliului local şi alte rapoarte şi informări;
  • în lipsa primarului îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelară şi asigură funcţionarea serviciilor publice locale de profil;

b) Urmăreşte respectarea prevederilor Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, modificată şi completată;

c) Veghează la respectarea prevederilor OG nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale adoptată cu modificări prin Legea nr. 515/2002, împreună cu responsabilii de zonă din cadrul consilierilor locali asigură executarea hotărârilor consiliului local luate în baza acestui act normativ;

d)Răspunde de buna gospodărire a fodului locativ aflat în proprietatea privată a comunei;

e) Exercită control asupra activităţii din locurile special amenajate pentru vânzarea produselor animale şi vegetale şi propune consiliului local măsuri pentru buna funcţionare a acestora;

f) Întocmeşte situaţiile de lucrări conform HCL prin care s-au aprobat normative proprii pentru lucrările executate cu utilajele primăriei, în regie proprie;

g) Ţine evidenţa orelor efectuate şi a lucrărilor realizate, controlează activitatea prestată de persoanele beneficiare a Legii nr. 416/2001;

h) Organizează evidenţa lucrărilor de construcţii din localitate şi pune la dispoziţia autorităţilor administraţiei publice centrale rezultatele acestor evidenţe;

i) Ia măsuri pentru depozitarea deşeurilor menajere, industriale sau de orice fel, pentru asigurarea igienizării malurilor cursurilor de apă din raza unităţii administrativ teritoriala, precum şi pentru decolmatarea căilor locale şi a podeţelor în vederea scurgerii apelor mari. Asigură ridicarea la timp a gunoiului menajer;

j) Urmăreşte şi asigură buna întreţinere şi fertilizare a păşunilor; 

k) Îndeplineşte orice alte atribuţii delegate de primar;

l) Se desemnează pentru a se ocupa de activităţile de protecţie şi de activităţile de prevenire a riscurilor profesionale din unitate conform Legii securităţii şi sănătăţii în muncă 319/2006, urmăreşte aplicarea acesteia şi asigură instructajele de protecţie a muncii pentru toţi salariaţii din Primărie;

m) Se împuterniceşte pentru aplicarea sancţiunilor contravenţionale în domeniile de care răspunde.