Primăria Puchenii Mari

Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri-2024

48 28.05.2024 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 48 din 2024 privind rectificarea bugetului local al comunei Puchenii Mari pe anul 2024 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

prevederile art.129 alin.(2) lit.b) coroborat cu alin.(4) lit.a) din OUG nr. 57/2019

privind Codul Administrativ;

- In conformitate cu legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023 publicata in

MO 1187/29.12.2023, Decizia Directorului General al Directiei Generale a Finantelor

Publice nr.159/22.01.2024, conform adresei nr.1441/23.01.2024 a Scolii Gimnaziale ,

comuna Puchenii Mari, conform HCJ nr.80don 30.04.2024.

- in temeiul legii nr.198/2023 privind invatamantul preuniversitar, cu modificarile si

completarile ulterioare;

- in temeiul legii 273/2006 privind finantele publice locale ,cu modificarile si

completarile ulterioare;

- referatul de aprobare al Primarului Comunei Puchenii Mari nr. 7786/28.05.2024 si

raportul de specialitate al compartimentului financiar contabil nr. 7787/28.05.2024;

- avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Puchenii Mari

31.05.2024
47 28.05.2024 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 47 din 2024 privind asocierea comunei Puchenii Mari cu judetul Prahova in vederea realizarii unor obiective de interes public - “AMENAJARE INTERSECTIE DS 293, DS 353 CU DN1 PENTRU REALIZAREA ACCESIBILITATII IN SATUL MIROSLAVESTI” (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

Hotararea Consiliulului Judetean nr. 80/30.04.2024

- referatul de aprobare al Primarului Comunei Puchenii Mari nr.7780/28.05.2024;

- raportul de specialitate al compartimentului financiar contabil nr.7781/28.05.2024,

privind asocierea comunei Puchenii Mari cu judetul Prahova in vederea realizarii unor

obiective de interes public - “AMENAJARE INTERSECTIE DS 293, DS 353 CU DN1 PENTRU

REALIZAREA ACCESIBILITATII IN SATUL MIROSLAVESTI”;

- avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Puchenii Mari;

- prevederile art. 35 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu

modificarile si completarile ulterioare;

31.05.2024
46 28.05.2024 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 46 din 2024 privind aprobarea modificarii HCL nr.43 din 24.05.2024 privind infiintarea unei Societati Comerciale de Interes Public la nivelul Comunei Puchenii Mari, judetul Prahova (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

cererea dnei Manta Finela, nr.7783/28.05.2024, administrator la Societatea APA-CANAL

PUCHENII MARI S.R.L, prin care solicita inlocuirea;

- referatul de aprobare nr.7784/28.05.2024 initiat de primarul comunei Puchenii Mari;

- raportul de specialitate nr.7785/28.05.2024 al compartimentului financiar contabil din cadrul

aparatului de specialitate al primarului;

- raportul conţin.nd avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului Local, comisia

pentru dezvoltare economico-socială,buget,finanţe,administrarea domeniului public şi privat al

comunei, amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, protecţia mediului, turism,

gospodărire comunală, servicii publice, societăţi comerciale, cooperare interinstituţională pe

plan intern şi extern

31.05.2024
45 23.05.2024 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 45 din 2024 privind prelungirea unui contract de inchiriere, incheiat cu o persoana fizica (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

Avand in vedere cererea formulata de domnul Constantin Bogdan titular a Intreprinderii

Individuale, inregistrata cu nr.7202/16.05.2024, cu referire la prelungirea contractului de

inchiriere nr.3772/02.06.2014, avand ca obiect de activitate morarit la moara taraneasca

din comuna Puchenii Mari, sat. Pietrosani, nr.60, precum si terenul aferent al carui termen

expira la data de 02.06.2024;

Avand in vedere ca se impune prelungirea contractului de inchiriere, incheiat cu domnul

Constantin Bogdan titular a Intreprinderii Individuale

Avand in vedere clauza din contractul de inchiriere, al carui termen expira la data de

02.06.2024 care prevede ca la expirarea termenului, proprietarul/administratorul poate

prelungi contractul;

- Avand in vedere ca, prin prelungirea contractului de inchiriere, nu s u n t

afectate planurile de sistematizare s i ca bunurile inchiriate nu fac obiectul Legii

nr. 10/2001, republicata, cu modificarile s i completarile ulterioare s i ale Legii nr.

247/2005;

- Avand in vedere prevederile art. 555 - 566, art. 858 - 865 i art. 1777 - 1823 din

Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicat, cu modificarile i completarile

ulterioare;

- Avand in vedere prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019

privind Codul administrativ, cu modificarile s i completarile ulterioare;

- Avand in vedere ca, prin prelungirea contractelor de inchiriere se aduc venituri

suplimentare la bugetul local

31.05.2024
43 07.05.2024 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 43 din 2024 privind înființarea unei societăți comerciale de interes public la nivelul Comunei Puchenii Mari (Proiect PDF!
Act constitutiv PDF!
Contract de închiriere PDF!
Contract de mandat inițial!
Studiu de specialitate PDF!)
Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

referatul de aprobare nr.6495/07.05.2024 initiat de primarul comunei Puchenii Mari;

b) raportul de specialitate nr.6496/07.05.2024 al compartimentului financiar contabil din

cadrul aparatului de specialitate al primarului ,prin care propune înființarea unei societăți

comerciale de intere public la nivelul comunei Puchenii Mari;

c) raportul conţin.nd avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului Local,

comisia pentru dezvoltare economico-socială,buget,finanţe,administrarea domeniului

public şi privat al comunei, amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, protecţia

mediului, turism, gospodărire comunală, servicii publice, societăţi comerciale, cooperare

interinstituţională pe plan intern şi extern ;

d) raportul conţin.nd avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.3 a Consiliului Local,

comisia pentru administraţie publică locală, juridică, disciplină, ordine şi linişte publică;

e)anunţul nr.6494/07.05.2024 privind elaborarea PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

PRIVIND ÎFIINȚAREA UNEI SOCIETĂȚI COMERCIALE DE INTERES PUBLIC LA

NIVELUL COMUNEI PUCHENII MARI în contextul prevederilor art.7 din Legea

nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, publicat în

Monitorul Oficial Local pe site-ul primăriei Puchenii Mari;

42 07.05.2024 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 42 din 2024 privind modificarea HCL nr. 8 din 09.02.2024 privind stabilirea destinatiei excedentului bugetului local al comunei Puchenii Mari la 31.12.2023 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

prevederile art.129 alin.(2) lit.b) coroborat cu alin.(4) lit.a) din OUG nr. 57/2019

privind Codul Administrativ;

- referatul de aprobare nr.7231/17.05.2024 initiat de Primarul Comunei Puchenii Mari;

- raportul de specialitate nr.7232/17.05.2024 al compartimentului financiar contabil;

- avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Puchenii Mari;

- in temeiul legii 273/2006 privind finantele publice locale , cu modificarile si

completarile ulterioare;

24.05.2024
41 07.05.2024 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 41 din 2024 privind rectificarea bugetului local al comunei Puchenii Mari pe anul 2024 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

prevederile art.129 alin.(2) lit.b) coroborat cu alin.(4) lit.a) din OUG nr. 57/2019

privind Codul Administrativ;

- In conformitate cu legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023 publicata in

MO 1187/29.12.2023, Decizia Directorului General al Directiei Generale a Finantelor

Publice nr.159/22.01.2024, conform adresei nr.1441/23.01.2024 a Scolii Gimnaziale ,

comuna Puchenii Mari;

- in temeiul legii nr.198/2023 privind invatamantul preuniversitar, cu modificarile si

completarile ulterioare;

- in temeiul legii 273/2006 privind finantele publice locale ,cu modificarile si

completarile ulterioare;

- referat de aprobare nr.7233/17.05.2024 al Primarului Comunei Puchenii Mari si

raportul de specialitate al compartimentului financiar contabil nr.7234/17.05.2024;

- avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Puchenii Mari;

24.05.2024
40 23.04.2024 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 40 din 2024 privind aprobarea indexarii impozitelor si taxelor locale, pentru anul 2025, cu rata inflatiei (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

Prevederile art 129 alin (2) lit b) coroborat cu alin (4) lit c) din OUG nr 57/2019

privind Codul administrativ;

- Comunicatul INS nr 10 din data de 12.01.2024, cat si pe site-ul oficial al INS,

www.insse.ro, rata inflatiei pentru anul 2023 a fost de 10.4%.;

- Referatul de aprobare nr.5924/23.04.2024 al Primarului Comunei Puchenii Mari;

- Raportul de specialitate nr.5925/23.04.2024 al compartimentului financiar

contabil taxe si impozite locale;

- Avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Puchenii Mari;

- Prevederile art 1, art 2, alin (1), lit h) precum si ale Titlului IX Impozite si Taxe

Locale din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile

ulterioare

30.04.2024
39 23.04.2024 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 39 din 2024 privind închirierea prin licitație publică a unui spațiu în suprafață de 50,30 mp aferent imobilului identificat cu numărul cadastral 23594 pentru cabinet medical, aparținând domeniului public al comunei Puchenii Mari, situat în comuna Puchenii Mari, sat Puchenii Mari, județul Prahova (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

Referatul de aprobare nr. 5922/23.04.2024 întocmit de Primarul comunei Puchenii

Mari privind închirierea prin licitație publică a unui spațiu în suprafață de 50,30 mp aferent

imobilului identificat cu numărul cadastral 23594 pentru cabinet medical, aparținând

domeniului public al comunei Puchenii Mari, situat în comuna Puchenii Mari, sat Puchenii

Mari, județul Prahova;

- Raportul de specialitate al Compartimentului financiar contabil înregistrat sub

nr.5923/23.04.2024;

- Raport de evaluare întocmit de evaluator P.F.A. Niță Dumitru inregistrat sub

nr.5707/18.04.2024;

- cererea nr. 5627/17.04.2024 depusa de dna dr. Bobe Carmen prin care a solicitat

închirierea spațiului în suprafață de 50,30 mp aferent imobilului identificat cu numărul

cadastral 23594 pentru desfășurarea activității de cabinet medical, aparținând

domeniului public al comunei Puchenii Mari, situat în comuna Puchenii Mari, sat Puchenii

Mari, județul Prahova;

- cererea nr.5638/17.04.2024 depusa de dnl dr. Bobe Razvan Aurelian prin care a

solicitat închirierea spațiului în suprafață de 50,30 mp aferent imobilului identificat cu

numărul cadastral 23594 pentru desfășurarea activității de cabinet medical, aparținând

domeniului public al comunei Puchenii Mari, situat în comuna Puchenii Mari, sat Puchenii

Mari, județul Prahova;

- prevederile art. 129 alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. a), coroborat cu art. 139 alin. 1 și

alin. (3), lit. g), art. 332-348 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

30.04.2024
37 19.04.2024 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 37 din 2024 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivului de investiție ”Realizarea branșamentelor de apă și a racordurilor de canalizare în satul Pietroșani pe strada DC 90, comuna Puchenii Mari, județul Prahova” - faza S.F. (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

referatul de aprobare nr.5770/19.04.2024 întocmit de Primarul comunei Puchenii Mari,

în care se prezintă și se fundamentează necesitatea aprobării proiectului de hotarâre privind

privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivului de investiție

”Realizarea branșamentelor de apă și a racordurilor de canalizare în satul Pietroșani pe strada

DC 90, comuna Puchenii Mari, județul Prahova” - faza S.F

- raportul de specialitate nr. 5772/19.04.2024 al Compartimentului Financiar Contabil;

24.04.2024
36 19.04.2024 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 36 din 2024 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivului de investiție ”Realizarea branșamentelor de apă și a racordurilor de canalizare în satul Pietroșani pe strada DC 126, comuna Puchenii Mari, județul Prahova” - faza S.F. (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

referatul de aprobare nr.5738/19.04.2024 întocmit de Primarul comunei Puchenii Mari,

în care se prezintă și se fundamentează necesitatea aprobării proiectului de hotarâre privind

privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivului de investiție

”Realizarea branșamentelor de apă și a racordurilor de canalizare în satul Pietroșani pe strada

DC 126, comuna Puchenii Mari, județul Prahova” - faza S.F

- raportul de specialitate nr. 5753/19.04.2024 al Compartimentului Financiar Contabil;

24.04.2024
34 03.04.2024 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 34 din 2024 privind aprobarea participării U.A.T Comuna Puchenii Mari în cadrul ”Programului vizând sisteme de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate” cu proiectul: ”Extindere rețele de apă și canalizare Etapa II, com. Puchenii Mari, jud. Prahova, de aprobare a depunerii proiectului și de aprobare a Documentației tehnico-economice faza SF pentru proiectul:”Extindere rețele de apă și canalizare Etapa II, com. Puchenii Mari, jud. Prahova” (Proiect PDF!
Deviz!)
Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

prevederile art.129 alin.(2) lit.b) coroborat cu alin.(4) lit.d) din OUG nr. 57/2019 privind

Codul Administrativ;

-OUG nr.114/2018 privind instituirea unor masuri în domeniul investitiilor publice si a unor

masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea

unor termene;

- referatul de aprobare nr.4916/03.04.2024 initiat de Primarului Comunei Puchenii Mari,

judetul Prahova;

- raportul de specialitate nr.4917/03.04.2024 al compartimentului financiar contabil ;

03.04.2024
33 03.04.2024 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 33 din 2024 privind completarea HCL nr. 97 din 28.12.2023 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2024 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

Expunerea de motive a primarului comunei,

•        raportul de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului,

•        prevederile art.484 alin.(1) si alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
32 29.03.2024 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 32 din 2024 privind organizarea retelei unitatilor de invatamant preuniversitar de stat ,pentru anul scolar 2024-2025 la nivelul comunei Puchenii Mari, judetul Prahova (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

Adresa Inspectoratului Scolar Judetean Prahova nr.8551/13.12.2023 inregistrata la

Primaria comunei Puchenii Mari sub nr.14205/14.12.2024, prin care se transmite Avizul

conform pentru organizarea retelei scolare in anul scolar 2024-2025, la nivelul unitatii

adminstrativ teritoriale;

05.04.2024
31 29.03.2024 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 31 din 2024 privind aprobarea Regulamentului pentru Organizarea si functionarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta; (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

Legea nr.363/2002 cu modificarile ulterioare aduse de Ordonanta nr.25/2004 pentru

Ordonanta Guvernului nr. 88/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea

serviciilor de urgent pentru situatii de urgenta;

- Ordinul nr. 195/2007, pentru aprobarea criteriilor de performanta privind structura

organizatorica si dotarea serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta;

- Legea 481/2004 privind protectia civila cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor cu modificarile si completarile

ulterioare;

- HG nr.642/2005 privind aprobarea criteriilor de clasificare a unitatilor administrative

teritoriale , institutiilor publice si operatorilor economici din punct de vedere a protectiei

civile, in functie de tipurile de risc specific, cu modificarile si completarile ulterioare

05.04.2024
30 29.03.2024 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 30 din 2024 privind aprobarea majorarii stimulentului financiar pentru nou nascuti (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

Referatul de aprobare nr.4715/29.03.2024 initiat de primarul comunei Puchenii Mari,

judetul Prahova;

- Raportul de specialitate nr.4716/29.03.2024 al Compartimentului de Asistență Socială

din cadrul Primăriei Comunei Puchenii Mari;

05.04.2024
29 29.03.2024 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 29 din 2024 privind aprobarea majorarii stimulentului financiar privind constituirea familiilor (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

Referatul de aprobare nr.4711/29.03.2024 initiat de primarul comunei Puchenii Mari,

judetul Prahova;

- Raportul de specialitate nr.4712/29.03.2024 al Compartimentului de Asistență Socială

din cadrul Primăriei Comunei Puchenii Mari;

05.04.2024
28 29.03.2024 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 28 din 2024 privind rectificarea bugetului local al comunei Puchenii Mari pe anul 2024 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

prevederile art.129 alin.(2) lit.b) coroborat cu alin.(4) lit.a) din OUG nr. 57/2019

privind Codul Administrativ;

- In conformitate cu legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023 publicata in

MO 1187/29.12.2023, Decizia Directorului General al Directiei Generale a Finantelor

Publice nr.159/22.01.2024, conform adresei nr.1441/23.01.2024 a Scolii Gimnaziale ,

comuna Puchenii Mari, avand in vedere cererile de rambursare pentru proiectele

finantate de UE.

- in temeiul legii nr.1/2011 privind educatia nationala, cu modificarile si completarile

ulterioare;

- in temeiul legii 273/2006 privind finantele publice locale ,cu modificarile si

completarile ulterioare;

- referat de aprobare nr. 4713/29.03.2024 al Primarului Comunei Puchenii Mari si

raportul de specialitate nr.4714/29.03.2024 al compartimentului financiar contabil;

05.04.2024
27 26.03.2024 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 27 din 2024 privind adoptare măsuri pentru a asigurara alimentarea cu apă și canalizare în comuna Puchenii Mari (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

a) art.5 lit.w), art.92 alin.(1), alin.(2) lit.a) art.129 alin.(1), alin.(2) lit.a) c) și d) coroborate

cu alin. (3) lit.e), alin.(6) lit.a) și alin.(7) lit.n) raportate la cele ale art.155 alin.(1) lit.d) și

alin.(5) lit.a) și d), precum și cele ale art.139, art.584, art.585 art.589 alin.(2) și art.590-

591 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

b) art.1 alin.(3) și (4) lit.h), art.2, art.3 alin. (1), (3) și (4), art. 6, art.7, art. 8 alin. (1), alin.

(3) lit.d) lit.i), art.22, art. 23 alin.(1) lit.a), art. 24 alin.(1) și (2), art.28 alin.(2) lit.a), alin.(4)-

(7) art. 33 alin.(2) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

c) art.1 alin.(2) și (3), art.2 alin.(1), art.7-8, art. 10 alin. (1) și art. 12 alin.(1) lit. e), lit.i),

art.17, art.18 și art.19 din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare

nr.241/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d)art.2 alin.(1) pct.39, alin.(3) lit.j), art.20 alin.(1) lit.d), art.35 alin.(2) teza întâia ,art,67

lit.c,art,68alin. (1 ) si (2),art 70 alin. (2) si (3), art 71 alin.(2-4) precum si ale art.72 din

Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările și completările

ulterioare:

e) art. III alin. (2) din OUG 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006

privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri finaciare, cu

modificările și completările ulterioare;

f)art.2 alin (1) lit.c din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din

fonduri publice;

g) art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,

republicată, cu modificările și completările ulterioare,

26 26.03.2024 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 26 din 2024 privind retragerea comunei Puchenii Mari ,județul Prahova din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Parteneriatul pentru Managamentul Apei- Prahova și mandatarea primarului comunei ca reprezentant al Consiliului Local pentru a vota în A.G.A ,retragerea comunei Puchenii Mari din asociație, respectiv din contractul de delegare de gestiune incheiat cu operatorul regional SC HIDRO PRAHOVA S.A (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

a) art.92 alin.(1), alin.(2) lit.a) ,c)și d), coroborate cu art.129 alin.(3) lit.e), alin.(6)lit.a) și

alin.(7) lit.n) raportate la cele ale art.155 alin.(1) lit.d) și alin.(5) lit.a) și d), precum și

cele ale art.589 alin.(2) și art.590 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019

privind Codul administrativ;

b) art.1 alin.(3) și (4) , art.2, art.3 alin. (1), (3) și (4), art. 6, art.7, art. 8 alin. (1), alin. (3)

lit.d) lit.i), art.22, art. 23 alin.(1) lit.a), art. 24 alin.(1) și (2), art.28 alin.(2) lit.a), alin.(4)-(7)

art. 33 alin.(2) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

c) art.2 alin.(1), art.6-8, art. 10 alin. (1) și art. 12 alin.(1) lit. e), lit.i), art.17, art.18 și

art.19 din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr.241/2006,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Tinând cont de:

- hotărârea nr.23 din 27 martie 2023, Consiliul Local al comunei Puchenii Mari a

aprobat asocierea comunei Puchenii Mari cu Consiliul Județean Prahova și alte unități

administrativ teritoriale din județul Prahova în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară

„Parteneriatul pentru Managamentul Apei- Prahova”.

- hotărârea nr.40 din 26 mai 2023, Consiliul Local al comunei Puchenii Mari a

aprobat delegarea gestiunii serviciului de alimenatre cu apă și de canalizare al comunei

Puchenii Mari către operatorul regional SC HIDRO PRAHOVA S.A .

luând act de :

a) referatul de aprobare al primarului comunei Puchenii Mari, în calitatea sa de iniţiator,

înregistrat sub nr.4451/26.03.2024;

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului

comunei Puchenii Mari, înregistrat sub nr.4452/26.03.2024;

c) raportul conţin.nd avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local,

comisia pentru dezvoltare economică-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului

public şi privat al comunei, amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, protecţia

mediului, turism, gospodărire comunală, servicii publice, societăţi comerciale, cooperare

interinstituţională pe plan intern şi extern,

d) raportul conţin.nd avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 a Consiliului Local,

comisia pentru administraţie publică locală, juridică, disciplină, ordine şi linişte publică,

25 25.03.2024 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 25 din 2024 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnicoeconomici pentru proiectul“ CONSTRUIRE LOCUINTE nZEB IN COMUNA PUCHENII MARI, JUDETUL PRAHOVANC 25835” (Proiect PDF!
Principalii indicatori PDF!)
Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

prevederile art.129 alin.(2) lit.b) coroborat cu alin.(4) lit.d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul

Administrativ;

-OUG nr.114/2018 privind instituirea unor masuri în domeniul investitiilor publice si a unor masuri

fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene;

Ghidul Solicitantului aferent Programului Incluziune și Demnitate Socială 2021 2027,Prioritate:

P06.Servicii de suport pentru persoane vârstnice, Obiectiv specific: RSO4.3.Promovarea

incluziunii socioeconomice a comunitățilormarginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a

grupurilor defavorizate, inclusiv apersoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate, inclusiv

locuințe și servicii sociale(FEDR) si Obiectiv specific: ESO4.11.Lărgirea accesului egal și în timp

util la servicii de calitate,

sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe șiîngr

ijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor deprotecție

socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atențiedeosebită copiilor

și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, in clusiv pentrupersoanele cu dizabilități,

precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și aserviciilor de îngrijire pe termen

lung (FSE+).

- referatul de aprobare nr.4329/25.03.2024initiat de Primarului Comunei Puchenii Mari, judetul

Prahova;

- raportul de specialitate nr.4330/25.03.2024 al compartimentului de asistenta sociala ;

25.03.2024
24 25.03.2024 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 24 din 2024 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “ CONSTRUIRE LOCUINTE nZEB IN COMUNA PUCHENII MARI, JUDETUL PRAHOVANC 21820” (Proiect PDF!
Principlaii ndicatori PDF!)
Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

-prevederile art.129 alin.(2) lit.b) coroborat cu alin.(4) lit.d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul

Administrativ;

-OUG nr.114/2018 privind instituirea unor masuri în domeniul investitiilor publice si a unor masuri

fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene;

- Ghidul Solicitantului aferent Programului Incluziune și Demnitate Socială 2021 2027,Prioritate:

P06.Servicii de suport pentru persoane vârstnice, Obiectiv specific: RSO4.3.Promovarea

incluziunii socioeconomice a comunitățilormarginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a

grupurilor defavorizate, inclusiv apersoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate, inclusiv

locuințe și servicii sociale(FEDR) si Obiectiv specific: ESO4.11.Lărgirea accesului egal și în timp

util la servicii de calitate,

sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe șiîngr

ijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor deprotecție

socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atențiedeosebită copiilor

și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, in clusiv pentrupersoanele cu dizabilități,

precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și aserviciilor de îngrijire pe termen

lung (FSE+).

-referatul de aprobare nr.4326/25.03.2024initiat de Primarului Comunei Puchenii Mari, judetul

Prahova;

-raportul de specialitate nr.4327/25.03.2024 al compartimentului de asistenta sociala ;

25.03.2024
23 23.02.2024 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 23 din 2024 privind vânzarea fără licitație publică a terenului în suprafață de 1776 mp, situat în intravilanul comunei Puchenii Mari, sat Puchenii Moșneni, T7 ParcelaCc 225, identificat cu C.F. nr.27418 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

Referatul de aprobare nr.2909/23.02.2024, întocmit de Primarul comunei Puchenii Mari la

proiectul de hotărâre privind vânzarea fără licitație publică a terenului în suprafață de 1776 mp, situat în

intravilanul comunei Puchenii Mari, sat Puchenii Moșneni, T7 Parcela Cc 225, identificat cu C.F. nr.27418,

în favoarea proprietarului construcției edificată pe acest teren;

- Raportul de specialitate al compartimentului de specialitate nr.2910/23.02.2024;

- Cererea domnului Georgescu Mihai Petre, înregistrată la Primăria comunei Puchenii Mari cu

nr.2844/22.02.2024 prin care solicită cumpărarea terenului situat în sat Puchenii Moșneni, comuna

Puchenii Mari, T 7, Parcela Cc 225, în suprafață de 1776 mp, pe care este amplasată clădirea ce a fost

achiziționată de către acesta conform facturii fiscale nr.52/18.05.2022;

- raportul de evaluare nr.2843/22.02.2024 întocmit de P.F.A. Nita Dumitru, expert evaluator atestat

ANEVAR, legitimația nr.14741 valabil 2023, din care rezultă prețul de vânzarea al terenului de 25 euro;

- Hotărârea Consiliului Local nr. 14/19.03.2008 privind atestarea apartenenței la domeniul privat

al comunei Puchenii Mari, județul Prahova a unor imobile, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art.108, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin.6 lit.b), art.354, art.355

și art.364 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările

ulterioare;

01.03.2024
22 23.02.2024 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 22 din 2024 privind premierea sportivilor care au obținut performanțe deosebite la competițiile sportive naționale și internaționale oficiale și a elevilor care au obținut distinctii la concursurile și olimpiadele școlare internaționale, naționale și județene pe discipline de învătământ, din UAT Puchenii Mari (Proiect PDF!
Raport de specialitate
Referat de aprobare)
Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

primarul comunei Puchenii Mari în care se prezintă și se fundamentează .... ;

- raportul de specialitate nr.2908 din 23.02.2024 întocmit de Compartimentul

Financiar Contabil din cadrul Primariei comunei Puchenii Mari;

- prevederile Legii nr.273/2006 privind finațele publice locale, cu modificările și

completările ulterioare;

- prevederile art. IV alin.(4) din O.U.G. nr.115/2023 privind unele masuri fiscalbugetare

in domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscala, combaterea evaziunii

fiscale, pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru prorogarea

unor termene;

- prevederile art.106 alin.(1), lit.k), art.127 lit.l) și art.144 alin.(4) din Legea

învățământului preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Legii nr.69/2000 Legea educației fizice și sportului, cu modificările și

completările ulterioare;

- prevederile art.129 alin.(1), alin.(2), lit.d), alin.(7) lit.a), d), e) și f) din Ordonanța

de Urgentă a Guvernului nr.57/2019 privind Cosul Administrativ, cu modificările și

completările ulterioare;

01.03.2024
21 23.02.2024 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 21 din 2024 privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Comunei Puchenii Mari, judetul Prahova, care vor face parte din Comisia de evaluare a performantelor individuale ale secretarului general al Comunei Puchenii Mari (Proiect PDF!
Raport de specialitate
Referat de aprobare)
Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

Referatul de aprobare nr.2904 din 23.02.2024 întocmit de Primarul comunei Puchenii Mari

la proiectul de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Comunei

Puchenii Mari, judetul Prahova, care vor face parte din Comisia de evaluare a performantelor

individuale ale secretarului general al Comunei Puchenii Mari;

- Raportul de specialitate nr. 2906/23.02.2024 Întocmit de secretarul general al comunei

Puchenii Mari;

În conformitate cu prevederile:

- art.11, alin.(4), lit. e) și alin.(6) din Metodologia pentru realizarea procesului de evaluare

a performanțelor individuale ale funcționarilor publici aplicabilă pentru activitatea desfășurată

începând cu 1 ianuarie 2020, precum și pentru realizarea procesului de evaluare a activității

funcționarilor publici debutanți numiți în funcția publică ulterior datei de 1 ianuarie 2020- Anexa nr.6

din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ ,cu modificările şi

completările ulterioare;

- art. 485 alin.(5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul

administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare;

01.03.2024
20 23.02.2024 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 20 din 2024 privind aprobarea acordării normei de hrană personalului din cadrul Compartimentului Poliţie locală al aparatului de specialitate al Primarului comunei Puchenii Mari , judeţul Prahova, în anul 2024 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

Art.18 alin.(1) , alin.(3) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului

plătit din fonduri publice,cu modificările şi completările ulterioare;

- Art.351 din Legea poliţiei locale nr. 155/2010, (r1)cu modificările şi completările

ulterioare;

- Art.2,art.3,art.5 şi art.7 dinH.G. nr. 171/2015 privind stabilirea metodologiei şi a

regulilor de aplicarea drepturilor prevăzute la art. 351alin. (1) din Legea poliţiei

locale nr. 155/2010;

- O.G. nr. 26 /1994 (republicare 1)privind drepturile de hrană, .n timp de pace, ale

personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi Securitate

naţională şi ale persoanelor private de libertate cu modificările şi completările

ulterioare ;

- Art.I din Ordinul nr.776/2015 pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltarii

regionale şi administraţiei publice nr. 496/2015 privind contravaloarea alocaţiei valorice a

normei de hrană acordată personalului poliţiei locale;

Văz.nd :

- Referatul de aprobare nr.2898/23.02.2024 initiat de Primarul comunei Puchenii Mari ;

- Raportul de specialitate nr.2899/23.02.2024 al compartimentelor de resort din cadrul

aparatului de specialitate al primarului nominalizate .n vederea analizării și .ntocmirii

raportului la Proiectul de hotăr.re privind aprobarea acordării normei de hrană

personalului din cadrul Serviciului Poliţie locală al aparatului de specialitate al Primarului

comunei Puchenii Mari judeţul Prahova, .n anul 2024;

- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Puchenii Mari;

01.03.2024
19 23.02.2024 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 19 din 2024 privind mandatarea domnului Herea Constantin reprezentantul Consiliului local al comunei Puchenii Mari, jud. Prahova să voteze in numele comunei Puchenii Mari si pe seama acesteia in A.G.A, in conformitate cu art. 12 alin.(2), art.12, alin(5) lit(d), art. 16 alin(2) lit (j) si art 21 alin (1) din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Parteneriatul pentru mangementul Apei – Prahova” cu modificarile si completarile ulterioare aduse prin Actul Aditional nr. 1 la Statut, retragerea comunei Ceptura, judetul Prahova,ca membru al Asociatiei in conformitate cu Statutul si Actul Aditional nr.1 la Statutul Asociatiei, art. 21 alin (1) si art. 16 alin (2), lit.j. (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

adresa nr.296/16.02.2024 transmisa de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara

„Parteneriatul pentru Managementul Apei – Prahova inregistrata la noi sub nr.

2586/16.02.2024;

- referat de aprobare nr.2896/23.02.2024, al primarului comunei Puchenii Mari si raportul

de specialitate nr.2897/23.02.2024 al compartimentului financiar contabil;

- avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Puchenii Mari;

- prevederile art.12, alin(2) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară

„Parteneriatul pentru Managementul Apei - Prahova”;

- prevederile art.12, alin(5), lit. (d) din Statutul Asociației de Dezvoltare

Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Apei - Prahova”;

- prevederile art.16, alin(2), lit. (j) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară

„Parteneriatul pentru Managementul Apei - Prahova”;

- prevederile art.21, alin(1), din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară

„Parteneriatul pentru Managementul Apei - Prahova

01.03.2024
18 23.02.2024 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 18 din 2024 privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale și măsurile propuse pentru realizarea Programului social la nivelul comunei PUCHENII MARI, județul Prahova, pentru anul 2024 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

art. 112, alin. (3), lit. b) și art. 118, alin. (3) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu

modificările și completările ulterioare;

- art. 3, alin. (2), lit. b), art. 5 din Anexa nr.3 din Regulamentul cadru de organizare și

funcționare al al compartimentului de asistență socială organizat la nivelul comunelor,

aprobată prin H.G. nr. 797/2017, cu modificările și completările ulterioare;

-art.129 alin.(2) lit.d),alin.(7) lit. b)din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019

privind Codul Administrativ,cu modificările şi completările ulterioare.

-Legii nr.196/2016privind venitul minim de incluziune,cu modificarile si completarile

ulterioare;

- H.G. nr.1154/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor

- Legii nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune,cu modificarile di completarile

ulterioare

01.03.2024
17 23.02.2024 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 17 din 2024 privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor comunitare atât beneficiarilor de venit minim de incluziune cât și persoanelor care se află în situații de necessitate domiciliate în comuna Puchenii Mari, județul Prahova (Proiect PDF!
Raport de specialitate
Referat de aprobare)
Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

Referatul de aprobare nr.2886/23.02.2024 al d-lui primar prin care se propune

aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor comunitare atât beneficiarilor

de venit minim de incluziune cât și persoanelor care se află în situații de necesitate

domiciliate în comuna Puchenii Mari, județul Prahova;

- Raportul de specialitate nr.2887/23.02.2024 al Compartimentului de Asistență

Socială din cadrul Primăriei Comunei Puchenii Mari, prin care se propune

adoptarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor comunitare atât beneficiarilor

de venit minim de incluziune cât și persoanelor care se află în situații de necesitate

domiciliate în comuna Puchenii Mari, județul Prahova;

-avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, 2 și 3 ale Consiliului local al

comunei Puchenii Mari;

01.03.2024
16 23.02.2024 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 16 din 2024 privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca efectuate de beneficiarii de venit minim de incluziune in anul 2024 (Proiect PDF!
Raport de specialitate
Referat de aprobare)
Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

Referatul de aprobare nr.2884/23.02.2024 initiat de primarul comunei Puchenii Mari

prin care se propune aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru

repartizarea orelor de munca efectuate de beneficiarii de venit minim de incluziune in

anul 2024;

- Raportul de specialitate al Compartimentului de Asistență Socială din cadrul Primăriei

Comunei Puchenii Mari, nr.2885 din 23.02.2024 prin care se propune adoptarea

Proiectului de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de

interes local pentru repartizarea orelor de munca efectuate de beneficiarii de venit

minim de incluziune in anul 2024;

-avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, 2 și 3 ale Consiliului local al

comunei Puchenii Mari;

01.03.2024
15 13.02.2024 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 15 din 2024 privind acordarea unui mandat special viceprimarului comunei Puchenii Mari să voteze in numele comunei Puchenii Mari si pe seama acesteia în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

adresa nr.1385/09.02.2024 inregistrata la noi sub nr. 2203/09.02.2024, transmisa de

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor

Prahova” prin care se comunica convocarea Adunarii Generale a Asociatiei;

- Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activitatii de colectare, transport si

transfer a deseurilor municipal in zonele :2 Boldesti Scaieni si 6 Valea Doftanei” Nr. 1792

din 13.09.2016/E13029 din 13.09.2016 pentru activitatea de colectare transport si

transfer a deseurilor, conform Ordinului 640 din 30.09.2022, cu modificarile si

completarile ulterioare ;

- referatul de aprobare nr.2332/13.02.2024, al primarului comunei Puchenii Mari si

raportul de specialitate nr.2333/13.02.2024 al compartimentului de resort;

- avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Puchenii Mari;

- prevederile Statutului Asociației Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru

Managementul Deșeurilor Prahova”;

-prevederile art.8 din Legea serviciului de salubrizare a localitatilor nr.101/2006

republicata cu modificarile si completarile ulterioare

13.02.2024
14 13.02.2024 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 14 din 2024 privind alegerea președintelui de ședinţă (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

-Referatul de aprobare nr.2330/13.02.2024 al Primarului comunei Puchenii Mari privind alegerea

preşedintelui de şedinţă pentru lunile martie – mai 2024;

-Raportul compartimentului/lor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului nr.

2331/13.02.2024,desemnat/e în vederea analizării Proiectului de hotărâre privind alegerea

presedintelui de sedinţă pentru lunile martie – mai 2024;

- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local

13.02.2024
13 07.02.2024 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 13 din 2024 privind aprobarea acordarii premiilor si a diplomelor cuplurilor care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

referatul de aprobare nr.2096/08.02.2024, al Primarului Comunei Puchenii Mari județul

Prahova prin care propune aprobarea acordarii premiilor si a diplomelor cuplurilor care

au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta;

- raportul de specialitate nr.2097/08.02.2024 ,întocmit de Compartimentul financiar

contabil din cadrul primariei Puchenii Mari, județul Prahova

09.02.2024
12 07.02.2024 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 12 din 2024 privind aprobarea proiectului tehnic și a devizului general pentru obiectivul de investiție ”Amenajare parc în comuna Puchenii Mari, sat Miroslăvești, județ Prahova ” (Proiect PDF!

Deviz general)
Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

referatul de aprobare nr.2072/08.02.2024 al primarului comunei Puchenii Mari, prin care se

prezintă și se fundamentează necesitatea aprobării proiectului de hotarâre privind

aprobarea proiectului tehnic și a devizului general pentru obiectivul de investiție ”Amenajare

parc în comuna Puchenii Mari, sat Miroslăvești, județ Prahova ”;

- Raportul de specialitate nr.2073/08.02.2024 al Compartimentului Financiar Contabil din

cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Puchenii Mari;

- prevederile art. 41 și 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu

modificările și completările ulterioare;

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutulcadru

al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate

din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare;

- dispozițiile art.129 alin.(4) lit.d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind

Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare

09.02.2024
11 07.02.2024 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 11 din 2024 privind aprobarea Devizului General și a indicatorilor tehnico-economici reactualizați la faza de proiect tehnic pentru obiectivul de investiție „Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, pentru blocurile A7, A5, B1 și B4, comuna Puchenii Mari, județ Prahova”, nr. proiect C5-A3.1-212, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C5 - Valul Renovării, Axa 1- Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, Operațiunea A3.1 - Renovarea energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale (Proiect PDF!

Deviz general)
Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

referatul de aprobare nr.2070/08.02.2024 al primarului comunei Puchenii Mari, prin care se

prezintă și se fundamentează necesitatea aprobării proiectului de hotarâre privind

aprobarea Devizului General și a indicatorilor tehnico-economici reactualizați, la faza de

proiect tehnic pentru obiectivul de investiție „Renovare energetică moderată a clădirilor

rezidențiale multifamiliale, pentru blocurile A7, A5, B1 și B4, comuna Puchenii Mari, județ

Prahova” finanțat în cadrul PNRR, Componenta C5 - Valul Renovării;

- Raportul de specialitate nr.2071/08.02.2024 al Compartimentului Financiar Contabil din

cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Puchenii Mari;

- prevederile art. 41 și 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu

modificările și completările ulterioare;

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutulcadru

al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate

din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare;

- dispozițiile art.129 alin.(4) lit.d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind

Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

09.02.2024
10 01.02.2024 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 10 din 2024 privind acordarea de sprijin financiar lacasurilor de cult pe anul 2024 (Proiect PDF!)

prevederile art.129 alin.(2) lit.b) coroborat cu alin.(4) lit.a) din OUG nr. 57/2019

privind Codul Administrativ;

- Referat de aprobare de aprobare nr.1822/1.01.2024 al Primarului Comunei

Puchenii Mari;

- raport de specialitate nr. 1823/01.02.2024 al compartimentului Financiar Contabil;

- avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Puchenii Mari

- In baza prevederilor din OG 82/2001 modificata si completata prin HG

1265/23.12.2010 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar unitatilor de cult

apartinand cultelor religioase recunoscute in Romania;

- in temeiul legii 273/2006 privind finantele publice locale , cu modificarile si

completarile ulterioare

Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local 09.01.2024
9 01.02.2024 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 9 din 2024 privind stabilirea destinatiei excedentului bugetului local al comunei Puchenii Mari la 31.12.2023 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

-prevederile art.129 alin.(2) lit.b) coroborat cu alin.(4) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind

Codul Administrativ;

-referatul de aprobare nr.1808/01.02.2024 al Primarului Comunei Puchenii Mari;

-raportul de specialitate nr.1809/01.02.2024 al Compartimentului Financiar Contabil;

-avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Puchenii Mari;

- in temeiul legii 273/2006 privind finantele publice locale , cu modificarile si

completarile ulterioare

09.02.2024
8 30.01.2024 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 8 din 2024 privind stabilirea unor măsuri cu privire la salariile de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” utilizate pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului comunei Puchenii Mari și pentru unele categorii de personal ale căror salarii se asigură din bugetul Comunei Puchenii Mari (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

referatul de aprobare înregistrat sub nr.1725 din 30.01.2024 întocmit de către

primarul

comunei Puchenii Mari în calitate de inițiator ;

- raportul de specialitate nr.1726 din 30.01.2024 întocmit de Compartimentul

Resurse umane si Compartimentul financiar contabil din cadrul Primariei comunei

Puchenii Mari;

- Hotărârea Consiliului Local al comunei Puchenii Mari nr.25/28.042023 privind

stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație”

utilizate pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al

Primarului comunei Puchenii Mari și pentru unele categorii de personal ale căror salarii se

asigura din bugetul Comunei Puchenii Mari, completată de Hotărârea Consiliului Local al

comunei Puchenii Mari nr.90/29.11.2023;

- Hotărârea Consiliului Local al comunei Puchenii Mari nr..... privind aprobarea

revocării Hotărârii Consiliului Local Puchenii Mari nr.99 din 28.12.2023 privind stabilirea

salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” utilizate

pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului

comunei Puchenii Mari și pentru unele categorii de personal ale căror salarii se asigură din

bugetul Comunei Puchenii Mari

- P.V. nr.1727/30.01.2024 încheiat cu salariații Primăriei comunei Puchenii Mari;

- prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.115/14.12.2023 privind unele

măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală,

combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum

și pentru prorogarea unor termene;

- prevederile art.3 alin.(4), art.11 alin.(1), (3) și (4) din Legea cadru nr.153/2017

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările

ulterioare;

- art.417 alin.(2) și art.552 alin (1) din Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr.57/2019

privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr.900/28.09.2023 pentru stabilirea salariului de bază minim

brut pe țară garantat în plată;

- Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și stabilirea unor măsuri

financiare, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Legii nr.53/200 - Codul muncii, republicată cu modificările și

completările ulterioare;

31.01.2024 Hotărâre PDF!
7 30.01.2024 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 7 din 2024 privind aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Local Puchenii Mari nr.99 din 28.12.2023 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” utilizate pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului comunei Puchenii Mari și pentru unele categorii de personal ale căror salarii se asigură din bugetul Comunei Puchenii Mari (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

referatul de aprobare înregistrat sub nr.1722 din 30.01.2024 întocmit de către primarul

comunei Puchenii Mari la Proiectul de Hotărâre privind aprobarea revocării Hotărârii

Consiliului Local Puchenii Mari nr.99 din 28.12.2023 privind stabilirea salariilor de bază

aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” utilizate pentru

funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului

comunei Puchenii Mari și pentru unele categorii de personal ale căror salarii se asigură

din bugetul Comunei Puchenii Mari;

- raportul de specialitate nr.1723 din 30.01.2024 întocmit de Compartimentul Resurse

Umane din cadrul Primariei comunei Puchenii Mari;

- adresa nr.914/A/II/A din 18.01.2024 transmisă de Instituția Prefectului Județului Prahova,

înregistrată la Primăria comunei Puchenii Mari cu nr.1508 din 25.01.2024;

- dispozițiile art.129 alin.(1) și alin.(14) din Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr.57/2019

privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare

31.01.2024
6 29.01.2024 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 6 din 2024 privind aprobarea bugetului local al comunei Puchenii Mari pe anul 2024 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

prevederile art.129 alin.(2) lit.b) coroborat cu alin.(4) lit.a) din OUG nr. 57/2019

privind Codul Administrativ;

- In conformitate cu legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023 publicata in

MO 1187/29.12.2023, Decizia Directorului General al Directiei Generale a Finantelor

Publice nr.159/22.01.2024, conform adresei nr.1441/23.01.2024 a Scolii Gimnaziale ,

comuna Puchenii Mari;

- in temeiul legii nr.1/2011 privind educatia nationala, cu modificarile si completarile

ulterioare;

- in temeiul legii 273/2006 privind finantele publice locale ,cu modificarile si

completarile ulterioare;

- referatul de aprobare al Primarului Comunei Puchenii Mari nr.1682/29.01.2024 si

raportul de specialitate al compartimentului financiar contabil nr.1683/29.01.2024;

- avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Puchenii Mari;

In temeiul prevederilor art.139 alin.(1) si art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 57/2019

privind Codul Administrativ;

5 24.01.2024 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 5 din 2024 privind aprobarea Listei cuprinzând cererile propuse a fi aprobate în vederea atribuirii unor loturi de teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală pentru tineri, în condițiile Legii nr. 15 din 2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe terenuri proprietate privată ale comunei Puchenii Mari, județul Prahova () Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

- referatul de aprobare nr.1489/23.01.2024, întocmit de Primarul comunei Puchenii

Mari;

- raportul de specialitate nr.1490/23.01.2024, intocmit de compartimentul de

specialitate al primarului;

- dosarele depuse în vederea atribuirii de terenuri;

- Raportul nr.1469/23.01.2024 întocmit de Comisia de analiză pentru aplicarea

prevederilor Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei

locuințe proprietate personală, republicată , cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Legii nr.15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea

unei locuinţe proprietate personală, republicată cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 896/2003 pentru aprobarea Normelor

metodologice de aplicare a Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru

construirea unei locuinţe proprietate personala, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,

republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Puchenii Mari nr.24/2019 privind

aprobarea Regulamentului pentru stabilirea metodologiei de atribuire a terenurilor în baza

Legii 15/2003, republicată, privind sprijinul acordat tinerilor pentru contruirea unei locuințe

propietate personală, precum și vânzarea acestora;

- prevederile art.129 alin. (1), alin.(7), lit.e), din Ordonanța de Urgență a Guvernului

nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

31.01.2024
4 24.01.2024 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 4 din 2024 privind aprobarea aderării comunei Puchenii Mari, județul Prahova la teritoriul eligibil reprezentat de Asociația FLAG Prahova (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

referatul de aprobare nr.1487/23.01.2024, întocmit de Primarul comunei Puchenii

Mari, județ Prahova;

- raportul de specialitate nr.1488/23.01.2024, întocmit de Compartimentul Registrul

agricol si cadastru funciar;

- adresa Asocieație FLAG Prahova nr.10/16.01.2024, înregistrata la Primăria

Puchenii Mari cu nr.1458/23.01.2024;

În conformitate cu prevederile:

- dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr 26/2000 cu privire la asociații si fundații,

republicată, cu modificarile și completarile ulterioare;

- art. 35 ale Legii nr 273/2006, privind finantele publice locale, cu modificările si

complerările ulterioare;

- Dispozițiile art. 80-83 ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă

penru elaborarea actelor normative, cu modificările și complerările ulterioare;

- art 7 ale Legii nr 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,

republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Programul pentru Acvacultură și Pescuit 2021-2027;

- Regulamentul (UE) 2021/1060 a1 Parlamentului European și al Consiliului din 24

iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare

regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă

și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor

financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare,

Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru

managementul frontierelor și politica de vize;

- Regulamentului (UE) 2021/1139 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL

CONSILIULUI din 7 iulie 2021 de instituire a Fondului european pentru afaceri maritime,

pescuit și acvacultură și de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1004;

- Ghidului Solicitantului - Prioritatea 3 - Facilitarea dezvoltării unei economii albastre

durabile in zonele costiere, insulare și continentale și favorizarea dezvoltării comunitilților

cnre practică pescuitul și acvacultura;

31.01.2024
3 24.01.2024 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 3 din 2024 privind vânzarea fără licitație publică a terenului în suprafață de 312 mp, situat în intravilanul comunei Puchenii Mari, sat Pietroșani, T15 Parcela Cc 930, identificat cu C.F. nr.25842 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

Referatul de aprobare nr.1485 din 23.01.2024 întocmit de Primarul comunei Puchenii Mari

la proiectul de hotărâre privind vânzarea fără licitație publică a terenului în suprafață de 312 mp,

situat în intravilanul comunei Puchenii Mari, sat Pietroșani, T15 Parcela Cc 930, identificat cu C.F.

nr.25842, în favoarea proprietarului construcției edificată pe acest teren;

- Raportul de specialitate al Compartimentului Registru Agricol și cadastru funciar

nr.1486/23.01.2024;

- Cererea doamnei Iliescu Elena administratorul firmei S.C. GULIT SERVICE S.R.L.,

înregistrată la Primăria comunei Puchenii Mari cu nr.9880/31.08.2023 prin care solicită cumpărarea

terenului în suprafață de 312 mp, situat în satul Pietroșani, comuna Puchenii Mari, T 15, Parcela Cc

930, identificat cu numărul cadastral 25842, pe care sunt amplasate 2 clădiri, proprietatea firmei S.C.

GULIT SERVICE S.R.L.,

- raportul de evaluare întocmit de P.F.A. Nita Dumitru, expert evaluator atestat ANEVAR,

legitimația nr.14741 valabil 2023 înregistrat la Primăria Puchenii Mari sub nr.13305/22.11.2023, din

care rezultă prețul de vânzarea al terenului;

- Hotărârea Consiliului Local nr. 14/19.03.2008 privind atestarea apartenenței la domeniul

privat al comunei Puchenii Mari, județul Prahova a unor imobile, cu modificările și completările

ulterioare;

31.01.2024
2 24.01.2024 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 2 din 2024 privind aprobarea documentatiei de dezmembrare unor terenuri in comuna Puchenii Mari, judetul Prahova (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local 31.01.2024
1 24.01.2024 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 1 din 2024 privind revocarea HCL nr 71 din 29.09.2023 in vederea vanzarii fara licitatie publica a terenului situat in intravilanul comunei Puchenii Mari, sat Puchenii Mosneni, T7 Parcela Cc225, identificat cu C.F. nr. 22357 () Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

Referatul de aprobare nr. 1481/23.01.2024, initiat de primarul comunei Puchenii

Mari, judetul Prahova;

- raportul de specialitate nr.1482/23.01.2024 al compartimentului Registrul Agricol

si Cadastru funciar;

- Certificatul de Urbanism nr.350/29.11.2023, eliberat de Consiliul Judetean

Prahova cu privire la dezmembrare imobil in trei loturi.

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei

Puchenii Mari;

- Procesului verbal de adjudecare pentru bunuri imobile nr. 114679/18.05.2022, in

consecinta se solicita revocarea respectivei hotarari;

31.01.2024