Primăria Puchenii Mari

Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri-2022

61 16.12.2022 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 61 din 2022 privind clasificarea drumurilor de interes local din drumuri satesti in drumuri comunale (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

Referatul de aprobare a pri

22.12.2022 Hotărâre PDF!
60 16.12.2022 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 60 din 2022 privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica (directa) a unui teren proprietate privata a comunei Puchenii Mari, judetul Prahova avand nr. Cadastral 23913 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

Avizul secretarului general al comunei Puchenii Mari,

- Avizul comisiilor de specialitate al Consiliului Local al comunei Puchenii Mari,

- Cererea depusa de domnul Cabel Cristian

22.12.2022 Hotărâre PDF!
59 16.12.2022 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 59 din 2022 privind schimbul de teren in suprafaţă de 17.000 mp, identificat cu C.F. nr.22661, situat parţial în intravilanul comunei Puchenii Mari, sat Puchenii Mari, T89,P 590 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

Referatul de aprobare nr.13286 din 16.12.2022 întocmit de Primarul comunei Puchenii

Mari la proiectul de hotărâre privind schimbul de teren în suprafaţă de 17.000 mp,

identificat cu C.F. nr.22661, situat parţial în intravilanul comunei Puchenii Mari, sat Puchenii

Mari, T89,P 590/5, P 590/2, aflat in domeniul privat al comunei Puchenii Mari, cu terenul

în suprafaţă de 15.000 mp, identificat cu C.F. nr.22822 situat in extravilanul comunei

Puchenii Mari, sat Puchenii Mari, T 89, P 590/2;590 teren aflat in proprietatea domnului

Rotaru Ionuţ-Bogdan si plata de catre acesta a sumei de 6526 euro;

- Hotararea Consiliului Local nr. 14/19.03.2008 privind atestarea apartenenţei la

domeniul privat al comunei Puchenii Mari, judeţul Prahova a unor imobile;

22.12.2022 Hotărâre PDF!
58 16.12.2022 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 58 din 2022 privind aprobarea documentatiei" P.U.Z. - SCHIMBARE DESTINATIE TEREN(S=2054 mp) DIN ZONA UNITATI AGRICOLE IN ZONA INSTITUTII SI SERVICII CU PASTRAREA ZONEI SPATII VERZI PERDELE DE PROTECTIE PENTRU AMPLASARE SPATIU COMERCIAL ( Sst= 4538 mp)" (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -referatul de aprobrare nr_/b 22.12.2022 Hotărâre PDF!
57 16.12.2022 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 57 din 2022 privind aprobarea documentatiei" P.U.Z. - INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN (5=36558 mp) PENTRU ZONA INSTITUTII SI SERVICII PENTRU AMPLASARE FERMĂ CABAUNE, COMPLEX MULTIFUNCŢIONAL DE TURISM, AGREMENT ŞI RECUPERARE TERAPEUTICĂ ŞI AMENAJARE DRUM ACCES ( Sstud= 40717 mpr comuna Puchenii Mari, sat Puchenii Mari, NC 25412 (tarla T 65, parcela P 418/l;De 426, De 434, DC 90) (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local referatul de aprobrare nr/0,;)Jc!) / /f. kZ.2o22a1 Primarului comunei Puchenii Mari; - raportul de specialitate nr.NRt, /6.a.2.o?4ntocmit de ; - Avizului Unic favorabil nr. 2725 din 28.09.2022 al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a judeţului Prahova; - documentatia de urbanism " P.U.Z. - INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN (5=36558 mp) PENTRU ZONA INSTITUTII 51 SERVICII PENTRU AMPLASARE FERMĂ CABALINE, COMPLEX MULTI FUNCfIONAL DE TURISM, AGREMENT ŞI RECUPERARE TERAPEUTICĂ ŞI AMENAJARE DRUM ACCES ( Sstud = 40717 mp )" comuna Puchenii Mari, sat Puchenii Mari, NC 25412 (tarla T 65, parcela P 418/l;De 426, De 434, DC 90) 22.12.2022 Hotărâre PDF!
56 16.12.2022 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 56 din 2022 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenurilor aparţinând domeniului privat al comunei Puchenii Mari, În suprafaţa totală de 24,07 ha, situate În extravilanul satului Odăile Înscrise in C.F. cu nr. 25748 si nr.25769, identificate cu nr. Cadastral 25748 si nr. Cadastral 25769, pentru construirea unui parc fotovoltaic (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local - adresa transmisă de Societatea INVENTIVE SRL , cu sediul în Bucuresti, str.Fainari, nr.7,B8, ap.13, Sector 2, cod unicde înregistrare RO 32516914, înregistrată la Primăria Comunei Puchenii Mari cunr.6795 din 11.07.2022 , prin care se solicită concesionarea terenurilor in suprafaţăde totală de 24,07 ha situate în extravilanul satului Odăile: terenul in suprafaţă de 14,07 ha situat in T15, P 86-2/2, înscris în cartea funciară cu nr.25748 şi terenul în suprafaţă de 10,00 ha situat in T 15, P 86 -2/1, înscris in cartea funciară cu nr.25769; - referatul de aprobare nr. 13280 din 16.12.2022 întocmit de Primarulcomunei Puchenii Mari la proiectul de hotărâre privind aprobarea concesionăriiprin licitaţie publică a terenurilor aparţ.inând domeniului privat al comunei Puchenii Mari, în suprafaţa totala de 24,07 ha, situate în extravilanul satului Odăile înscrise in C.F. cu nr. 25748 si nr.25769, identificate cu nr. Cadastral 25748 si nr. Cadastral 25769, pentru construirea unui parc fotovoltaic; - Raportul de specialitate nr.13281 din 16.12.2022 al Biroului Urbanism Cadastru Agricultura la proiectul de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenurilor aparţinând domeniului privat al comunei Puchenii Mari, în suprafaţa totala de 24,07 ha, situate în extravilanul satului Odăile înscrise in C.F. cu nr. 25748 si nr.25769, identificate cu nr. cadastral 25748 si nr. cadastral 25769, pentru construirea unui parc fotovoltaic; - Raportul de evaluare nr.9824 din 17.10.2022, pentru estimarea valorii depiaţă a terenurilor in suprafaţă totală de 24,07 ha, situate în extravilanul satului Odăile: terenul în suprafaţă de 14,07 ha situat în T15, P 86-2/2, înscris în cartea funciară cu nr.25748 şi terenul în suprafaţă de 10,00 ha situat in T 15, P 86 -2/1, înscris in cartea funciară cu nr.25769;, aparţinând domeniului privat alcomunei Puchenii Mari; - Regulamentul (UE) 2018/841 cu privire la includerea emisiilor de gaze cu efect de sera şi a absorbtiilor rezultate din activitati legate de exploatareaterenurilor, schimbarea destinatiei terenurilor şi silvicultura in cadrul de politiciprivind clima şi energia pentru 2030 şi de modificare a Regulamentului (UE) nr.525/2013 şi a Deciziei nr. 529/2013/UE; r" - Comunicarea „Uniti in realizarea uniunii energetice şi a actiunilor climaticeStabilirea bazelor pentru o tranzitie de succes către o energie curată",COM(2019) 285; - Legea nr. 220 din 27 octombrie 2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, cu modificările şi completările ulterioare; - Legea nr.123 din 10 iulie 2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale, cu modificările şi completările ulterioare; - Hotararea de Guvern nr. 890 din data de 29.07.2003 privind aprobarea„Foii de parcurs in domeniul energetic din Remania"; - Hotărârea Guvernului nr.1535 din data de 18.12.2003 privind strategia devalorificare a SRE; Hotărârea Guvernului nr. 1232 din 14 decembrie 2011 pentru aprobareaRegulamentului de emitere si urmarire a garantiilor de origine pentru energiaelectrică produsa din surse regenerabile de energie; - Hotărârea Guvernului nr. 958 din 18 august 2005 pentru modificareaHotărârii Guvernului nr. 443/2003 privind promovarea productiei de energieelectrica din surse regenerabile de energie si pentru modificarea şi completareaHotărârii Guvernului nr. 1.892/2004 pentru stabilirea sistemului de promovare aproducerii energiei electrice din surse regenerabile de energie; - Prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privindorganizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentrumodificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 republicată, cumodificările şi completările ulterioare; - Legea nr. 287 / 2009 privind Codul civil republicată, cu modificările şicompletările ulterioare; - art. 466 alin. (8), art.467 alin.(5) din Legea nr. 227 / 2015 privind Codulfiscal republicată, cu modificările si completările ulterioare 22.12.2022 Hotărâre PDF!
55 16.12.2022 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 55 din 2022 privind vanzarea fara licitatie publica a terenului situat în intravilanul comunei Puchenii Mari, sat Puchenii Mosneni, T7 ParcelaCc 225, identificat cu C.F. nr.22357 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

- Referatul de aprobare nr. 13278 din 16.12.2022 întocmit de Primarul comunei

Puchenii Mari la proiectul de hotărâre privind vanzarea fara licitatie publica a terenului

situate în intravilanul comunei Puchenii Mari, sat Puchenii Mosneni, T7, Parcela Cc 225,

identificat cu C.F.nr.22357,în favoarea proprietarului constructiei edificata pe aceste

terenuri;

- Cererea domnului Georgescu Mihai Petre, înregistrată la Primăria comunei

Puchenii Mari cu nr.6455 din 28.06.2022;

- Hotararea Consiliului Local nr. 14/19.03.2008privind atestarea apartenenţei la

domeniul privat al comuneiPuchenii Mari, judeţul Prahova a unor imobile

22.12.2022 Hotărâre PDF!
54 16.12.2022 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 54 din 2022 privind modificarea HCL nr. 16 din 04.05.2017 de aprobareaindicatorilortehnicoeconomici pentru"REABILITAREA SI DOTAREA CAMINULUI CULTURAL DIN SATUL MIROSLAVESTI, COMUNA PUCHENII MARI .. JUDETUL PRAHOVA (Proiect PDF! ) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

Referatul de aprobare nr.1

22.12.2022 Hotărâre PDF!
53 16.12.2022 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 53 din 2022 privind aprobarea Planului de acţiuni şi de lucrări de interes local pe anul 2023 pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social (Proiect PDF!)

raportul de aprobare a primarului comunei Puchenii Mari si raportul de

specialitate al compartimentului de specialitate;

• avizul secretarului comunei;

• avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Loc.al al comunei Puchenii Mari;

prevederile art.6 alin.(7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu

modificările şi completările ulterioare şi ale art.28 alin.(3) din H.G.nr.50/2011 pentru

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind

venitul minim garantat

22.12.2022 Hotărâre PDF!
52 16.12.2022 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 52 din 2022 privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale şi măsurile propuse pentru realizarea Programului social la nivelul comunei PUCHENII MARI, judeţul Prahova, pentru anul 2023 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

odificările şi completările ulterioare;

- art. 3, alin. (2), lit. b), art. 5 din Anexa nr.3 din Regulamentul cadru de organizare şi

funcţionare al al compartimentului de asistenţă socială organizat la nivelul comunelor,

aprobată prin H.G. nr. 797/2017, cu modificările şi completările ulterioare;

-art. 129 alin. (2) lit.d), alin. (7) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019

privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

22.12.2022 Hotărâre PDF!
49 16.12.2022 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 49 din 2022 privind aprobarea tarifelor de fotocopiere si scanare documente pentru terţi (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

referat de aprobare 13268/16.12.2022 al primarului comunei Puchenii Mari in care

se propune aprobarea tarifelor de fotocopiere documente pentru terti;

- raportul de specialitate nr. 13269/16.12.2022 întocmit de Compartimentul

Contabilitate din cadrul Primariei Puchenii Mari;

-avizul secretarului comunei;

-avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Puchenii Mari;

22.12.2022 Hotărâre PDF!
48 16.12.2022 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 48 din 2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile decembrie 2022 - februarie 2023 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local Referatul de aprobare nr/3:,%'q /6 .Id.. 2022 al Primarului comunei Puchenii Mari privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile decembrie 2022- februarie 2023; -Raportul compartimentului/lor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului desemnat/eîn vederea analizării şi întocmirii raportului de specialitate la Proiectul de hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinţă pentru lunile decembrie 2022 - februarie 2023 ; - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local ; - Avizul secretarului general al comunei Puchenii Mari ; 22.12.2022 Hotărâre PDF!
47 16.12.2022 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 47 din 2022 privind aprobarea solicitarii de prelungire a valabilitatii Scrisorii de garantie nr. 147 din 14.05.2018 din partea F.N.G.C.I.M.M.-IFN SA (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local . raportul de aprobare a primarului comunei Puchenii Mari si raportul de specialitate; • avizul secretarului comunei; • avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Puchenii Mari; Tinand seama de: • Prevederile HCL nr.17/04.05.2017 privind implementarea proiectului "Reabilitarea si dotarea Caminului Cultural din satul Miroslavesti, comuna Puchenii Mari, judetul Prahova"·, • Contractul de finantare nr.C0760CN00021733100322/18.04.2018; • Prevederile HCL nr.28/26.04.2018 privind aprobarea bugetului final pentru proiectul "Reabilitarea si dotarea Caminului Cultural din satul Miroslavesti, comuna Puchenii Mari, judetul Prahova", respectiv HCL nr.29/26.04.2018 privind aprobarea solicitarii de acordare a scrisorii de garantie din partea FNGCIMM-IFN SA ; • Durata de executie a proiectului este de 48 luni, respectiv pana la data de 18.04.2022, precum si de durata de implementare a proiectului de maxim 45 luni ce reprezinta termenul limita pana la care se poate depune ultima cerere de plata • Durata de executie a contractului de finantare care cuprinde durata de realizare a investitiei si implementare a proiectului la care se adauga maximum 90 de zile calendaristice pentru efectuarea ultimei plati; • Faptul ca lucrarile la investitia susmentionata nu au fost finalizate; • Necesitatea prelungirii duratei de realizare a investitiei si de implementare a proiectului pana la 57 luni; • Necesitatea prelungirii perioadei de executie a Contractului de finantare pana la 60 luni; 22.12.2022 Hotărâre PDF!
47 16.12.2022 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 47 din 2022 privind aprobarea cuantumului si a numarului burselor acordate elevilor care frecventeaza cursurile unitatilor de invatamant de pe raza comunei Puchenii Mari pentru anul scolar 2022 -2023 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

avizul secretarului comunei;

-avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Puchenii Mari;

-prevederile art.4 din Ordinul METCS nr.5870/2021 privind aprobarea criteriilor generale

de acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat, cu modificarile si

completarile ulterioare;

-prevederile Ordinului METCS nr.3073/31.01.2022 privind modificarea si completarea

anexei la 2 METCS nr.5870/2021 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a

burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat;

-prevederile art.102 alin, 1, art.103 alin.2 si a art.105 alin.2 lit d. Din Legea nr.1/2011 a

educatiei nationale, cu modificarile si completarile ulterioare;

22.12.2022 Hotărâre PDF!
46 16.12.2022 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 46 din 2022 privind modificare HCL 52 din 15.10.2020 cu privire la aprobarea realizarii obiectivului de investitii "extindere retea electrica de distributie, comuna Puchenii Mari, zona Cartier Nou, judetul Prahova", a contributiei comunei Puchenii Mari si încheierea contractului de cofinantare (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -prevederile art.129 alin.(2) lit.b) coroborat cu alin.(4) lit.d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; -prevederile Ordinului presedintelui ANRE nr.36/2019, cu modificarile si completarile ulterioare; -Notificarea nr.93347/05.10.2020 transmisa de SDEE Muntenia Nord; -OUG nr.114/2018 privind instituirea unor masuri în domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene; -referatul de aprobare al Primarului Comunei Puchenii Mari; -raportul de specialitate al compartimentului din cadrul Primariei Puchenii Mari; -avizul secretarului comunei Puchenii Mari; -avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Puchenii Mari; -prevederile HGR nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadrul al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice. 22.12.2022 Hotărâre PDF!
46 16.12.2022 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 46 din 2022 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2023 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

- Raportul de specialitate al compartimentului de Impozite si Taxere din cadrul

Primariei, prin care se propune stabilirea impozitelor şi taxelor locale , precum şi

a taxelor speciale, pentru anul 2023;

-Avizul secretarului general al comunei Puchenii Mari ;

-Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Puchenii Mari;

-Luând în considerare prevederile art. 9, pct. 3 din Carta europeana a

autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 noiembrie 1985 şi ratificată

prin Legea nr. 199/1997;

-În conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal - Titlul IX

"Impozite şi taxe locale", cu modificările şi completările ulterioare;

22.12.2022 Hotărâre PDF!
45 16.12.2022 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 45 din 2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Puchenii Mari pe anul 2022 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

-ln conformitate cu legea bugetului de stat nr.317/28.12.2021 , Decizia Directorului

General al Directiei Generale a Finantelor Publice nr.11/05.01.2022, Decizia Directorului

General al Directiei Generale a Finantelor Publice nr.40/12.01.2022,Decizia Directorului

General al Directiei Generale a Finantelor Publice nr.91/31.01.2022,Decizia Directorului

General al Directiei Generale a Finantelor Publice nr.111/03.02.2022,conform adresei

Scolii Gimnaziale , comuna Puchenii Mari, Decizia Directorului General al Directiei

Generale a Finantelor Publice nr.158/18.02.2022,conform adresei Scolii Gimnaziale,

comuna Puchenii Mari, nr.6367/1307.2022 ; Decizia Directorului General al Directiei

Generale a Finantelor Publice nr.1014/28.06.2022. Decizia Directorului General al

Directiei Generale a Finantelor Publice nr.1282/01.09.2022,Decizia Directorului General

al Directiei Generale a Finantelor Publice nr.3884/26.09.2022, Decizia Directorului

General al Directiei Generale a Finantelor Publice nr. 4316/28.11.2022, Anexa de

comunicare la decizie nr.8712/8.12.2022, Decizia Directorului General al Directiei

Generale a Finantelor Publice nr.4462/14.12.2022;

-referat de aprobare al Primarului Comunei Puchenii Mari;

-raport de specialitate al compartimentulul financiar contabil;

-avizul secretarului general comunei;

-avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Puchenii Mari;

-in temeiul legii nr.1/2011 privind educatia nationala;

- in temeiul legii 273/2006 privind finantele publice locale , cu mooificarile si

completarile ulterioare;

22.12.2022 Hotărâre PDF!
43 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 43 din 2022 privind actualizarea devizului general aferent obiectivului de investitii ,,EXTINDERE, REABIUTARE, DEMOLARE Sf DOTARE SCOALA PIETROSANI, COM. PUCHENII MARI, JUD. PRAHOVA" (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

- Ordonanţa de Urgenţă nr. 64 din 9 mai 2022 privind ajustarea preţurilor şi a

valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe

nerambursabile;

Ordinul 1586/10.08.2022 privind aprobarea metodologiei de ajustare a preţurilor

şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe

nerambursabile, conform OUG 64/2022 şi pentru modificarea Anexei la "Ghidul

Solicitantului, condiţii generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului

Operaţional Regional 20142020" aprobată prin ordinului ministrului dezvoltării

regionale şi administraţiei publice nr. 1021/2015, cu modificările şi completările

ulterioare;

Metodologia privind ajustarea preţurilor şi a devizelor generale în cadrul

proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, conform Ordonanţei de

Urgenţă a Guvernului nr 64/ 2022;

luând act de:

- Referatul de aprobare al primarului Comunei Puchenii Mari nr.11487/7.11.2022

şi raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr .11488/7 .11. 2022

privind actualizarea devizului general aferent proiectului „EXTINDERE,

REABILITARE, DEMOLARE SI DOTARE SCOALA PIETROSANI, COM. PUCHENII

MARI, JUD. PRAHOVA"

- Avizele comisiilor de specialitate;

- MEMORIU JUSTIFICAT IV privind ajustarea preturilor contractelor de lucrari si

dotari, întocmit de societatea ARTOPIC WORKSHOP SRL in luna octombrie

2022;

09.11.2022 Hotărâre PDF!
42 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 42 din 2022 pentru rectificarea HCL nr. 36 din 13.08.2020 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul „EXTINDERE, REABILITARE, DEMOLARE Sf DOTARE SCOALA PIETROSANI, COM. PUCHENII MARI, JUD. PRAHOVA" (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

Contractul de finantare nr. 6643 din 09.02.2021;

- HCL nr. 36/ 13.08.2020 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de

proiectul „EXTINDERE, REABILITARE, DEMOLARE Sf DOTARE SCOALA

PIETROSANI, COM. PUCHENII MARI, JUD. PRAHOVA"

- Ordonanţa de Urgenţă nr. 64 din 9 mai 2022 privind ajustarea preţurilor şi a

valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe

nerambursabile;

- Ordinul 1586/10.08.2022 privind aprobarea metodologiei de ajustare a preţurilor

şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe

nerambursabile, conform OUG 64/2022 şi pentru modificarea Anexei la "Ghidul

Solicitantului, condiţii generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului

Operaţional Regional 20142020" aprobată prin ordinului ministrului dezvoltării

regionale şi administraţiei publice nr. 1021/2015, cu modificările şi completările

ulterioare;

- Metodologia privind ajustarea preţurilor şi a devizelor generale în cadrul

proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, conform Ordonanţei de

Urgenţă a Guvernului nr 64/ 2022;

luând act de:

- Referatul de aprobare al primarului Comunei Puchenii Mari nr.11491/7.11.2022

şi raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.11492/7.11.2022

privind actualizarea devizului general aferent proiectului „EXTINDERE,

REABILITARE, DEMOLARE SI DOTARE SCOALA PIETROSANI, COM. PUCHENII

MARI, JUD. PRAHOVA"

- Avizul comisiilor de specioalitate;

- MEMORIU JUSTIACATIV privind ajustarea preturilor contractelor de lucrari si

dotari, întocmit de societatea ARTOPIC WORKSHOP SRL în luna octombrie

2022;

09.11.2022 Hotărâre PDF!
41 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 41 din 2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Puchenii Mari pe anul 2022 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -In conformitate cu legea bugetului de stat nr.317/28.12.2021 , Decizia Directorului General al Directiei Generale a Finantelor Publice nr.11/05.01.2022, Decizia Directorului General al Directiei Generale a Finantelor Publice nr.40/12.01.2022,Decizia Directorului General al Directiei Generale a Fiilantelor Publice nr.9li31.0l.2022,Decizia Directorului General al Directiei Generale a Finantelor Publice nr.111/03.02.2022,conform adresei Scolii Gimnaziale , comuna Puchenii Mari, Decizia Directorului General al Directiei Generale a Finantelor Publice nr.158/18.02.2022,conform adresei Scolii Gimnaziale, comuna Puchenii Mari, nr.6367/1307.2022 ; Decizia Directorului General al Directiei Generale a Finantelor Publice nr.1014/28.06.2022. Decizia Directorului General al Directiei Generale a Finantelor Publice nr.1282/01.09.2022,Decizia Directorului General al Directiei Generale a Finantelor Publice nr.3884/26.09.2022, Decizia Directorului General al Directiei Generale a Finantelor Publice nr.4097 /03. 11.2022, -referat de aprobare al Primarului Comunei Puchenii Mari; -raport de specialitate; -avizul secretarului general comunei; -avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Puchenii Mari; -in temeiul legii nr.1/2011 privind educatia nationala; - in temeiul legii 273/2006 privind finantele publice locale , cu modificarile si completarile ulterioare; In temeiul prevederilor art.139 alin.{l) si art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 09.11.2022 Hotărâre PDF!
40 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 40 din 2022 privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor aferente proiectului „Construire locuinţe nZEB pentru tineri În comuna Puchenii Mari, judetul Prahova" (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local Referatul de aprobare al primarului comunei Puchenii Mari, judet Prahova, înregistrat cu nr.9750/13.10.2022, privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor aferente proiectului „Construire locuinţe nZEB pentru tineri în comuna Puchenii Mari, judetul Prahova". • Raportul de specialitate nr. 9751/13.10.2022 al Compartimentului urbanism-cadastru si achizitii publice, privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor aferente proiectului „Construire locuinţe nZEB pentru tineri în comuna Puchenii Mari, judetul Prahova". Ţinând cont de: • Prevederile art. 1 O, alin (6) din Hotărârea Guvernului nr. 907 din 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; ,;-:.- • Prevederile art. 129, alin.(!), alin. (2), lit. b), d), alin. (7) lit. n) din ORDONAN'fĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ; Ghidului de finanţare Programul Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta C 1 O - Fond local, Investiţia 1.2. Construirea de locuinţe pentru tineri/locu inie de serviciu pentru specialişti din sănătate şi învăţământ. • Prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale; 13.10.2022 Hotărâre PDF!
39 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 39 din 2022 privind aprobarea actualizarii strategiei de dezvoltare durabila a comunei Puchenii Mari (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

Prevederile art. 10, alin (6) din Hotărârea Guvernului nr. 907 din 2016 privind etapele de

elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente

obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

Prevederile art. 129, alin.(!), alin. (2), lit. b), d), alin. (7) lit. n) din ORDONANŢĂ DE

URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

Ghidului de finanţare Programul Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta

ClO - Fond local, Investiţia I.2. Construirea de locuinţe pentru tineri/locuinţe de serviciu

pentru specialişti din sănătate şi învăţământ.

Prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale;

13.10.2022 Hotărâre PDF!
38 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 38 din 2022 privind aprobarea achizitionarii serviciilor juridice de consultanta, de asistenta si de reprezentare in fata instantelor de judecata (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

-OUG nr.26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea

disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative;

-Proiectul de hotărâre nr. 9483/5.10.2022, iniţiat de dl. Constantin Negai, primarul

Comunei Puchenii Mari, judeţul Prahova prin care propune aprobarea achizitionarii

serviciilor juridice de consultanta, de asistenta si de reprezentare in fata instantelor de

judecata;

- Referatul de aprobare nr. 9484/5.10.2022, privind aprobarea achizitionarii serviciilor

juridice de consultanta, de asistenta si de reprezentare in fata instantelor de judecata;

- Raportul nr. 9485/5.10.2022 , întocmit de secretarul general al comunei Puchenii Mari,

judeţul Prahova;

- Avizul de legalitate al secretarului general al comunei, precum şi avizele Comisiilor de

specialitatea ale Consililului Local Puchenii Mari;

07.10.2022 Hotărâre PDF!
37 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 37 din 2022 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al comunei Puchenii Mari în Consiliul de Administraţie şi în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii -C.E.A.C. din cadrul Şcolilor Gimnaziale din comuna Puchenii Mari,judeţul Prahova pentru anul şcolar 2022- 2023 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

-Proiectul de hotărâre nr.9475/5.10.2022 iniţiat de dl.Constantin Negai, primarul Comunei

Puchenii Mari, judeţul Prahova prin care propune desemnarea reprezentanţilor Consiliului

Local al comunei Puchenii Mari în Consiliul de Administraţie şi în Comisia pentru evaluarea

şi asigurarea calităţii -C.E.A.C. din cadrul Şcolii Gimnaziale Puchenii Mari, comuna Puchenii

Mari, judeţul Prahova pentru anul şcolar 2022-2023;

- Referatul de aprobare nr.94 77 /5.10.2022 privind desemnarea reprezentantilor

Consiliului Local al comunei Pucheniii Mari in Consiliul de Administratie si in Comisia

pentru evaluarea si asigurarea calitatii - C.E.A.C. din cadrul Scolii Gimnaziale Puchenii

Mari, comuna Puchenii Mari, judetul Prahova pentru anul şcolar 2022-2023;

- Raportul nr.9478/5.10.2022 întocmit de secretarul general al comunei Puchenii Mari,

judeţul Prahova;

-Adresa Şcolii Gimnaziale Puchenii Mari, comuna Puchenii Mari, judeţul Prahova nr.

2064/01.09.2022 înregistrată la comuna Puchenii Mari sub nr. 8303/01.09.2022;

-Avizul de legalitate al secretarului general al comunei, precum şi avizele Comisiilor de

specialitatea ale Consililului Local Puchenii Mari;

07.10.2022 Hotărâre PDF!
36 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 36 din 2022 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al comunei Puchenii Mari în Consiliul de Administraţie şi în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii -C.E.A.C. din cadrul Şcolilor Gimnaziale din comuna Puchenii Mari,judeţul Prahova pentru anul şcolar 2022- 2023 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

-Proiectul de hotărâre nr.9475/5.10.2022 iniţiat de dl.Constantin Negai, primarul Comunei

Puchenii Mari, judeţul Prahova prin care propune desemnarea reprezentanţilor Consiliului

Local al comunei Puchenii Mari în Consiliul de Administraţie şi în Comisia pentru evaluarea

şi asigurarea calităţii -C.E.A.C. din cadrul Şcolii Gimnaziale Puchenii Mari, comuna Puchenii

Mari, judeţul Prahova pentru anul şcolar 2022-2023;

- Referatul de aprobare nr.94 77 /5.10.2022 privind desemnarea reprezentantilor

Consiliului Local al comunei Pucheniii Mari in Consiliul de Administratie si in Comisia

pentru evaluarea si asigurarea calitatii - C.E.A.C. din cadrul Scolii Gimnaziale Puchenii

Mari, comuna Puchenii Mari, judetul Prahova pentru anul şcolar 2022-2023;

- Raportul nr.9478/5.10.2022 întocmit de secretarul general al comunei Puchenii Mari,

judeţul Prahova;

-Adresa Şcolii Gimnaziale Puchenii Mari, comuna Puchenii Mari, judeţul Prahova nr.

2064/01.09.2022 înregistrată la comuna Puchenii Mari sub nr. 8303/01.09.2022;

-Avizul de legalitate al secretarului general al comunei

07.10.2022 Hotărâre PDF!
35 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 35 din 2022 privind aprobarea acordarii premiilor si a diplomelor cuplurilor care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta cu domiciliul in comuna Puchenii Mari (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local - Proiectul de hotărâre nr.9472/5.10.2022, iniţiat de dl.Constantin Negoi, primarul Comunei Puchenii Mari, judeţul Prahova prin care propune aprobarea acordarii premiilor si a diplomelor cuplurilor care au implinit SO de ani de casatorie neintrerupta cu domiciliul in comuna Puchenii Mari; - referatul de aprobare nr.9473/5.10.2022, al Primarului Comunei Puchenii Mari judeţul Prahova prin care propune aprobarea acordarii premiilor si a diplomelor cuplurilor care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta cu domiciliul in comuna Puchenii Mari; - raportul de specialitate nr.9474/5.10.2022,întocmit de secretarul general al comunei Puchenii Mari, judeţul Prahova; - Avizul de legalitate al secretarului general al comunei, precum şi avizele Comisiilor de specialitatea ale Consililului Local Puchenii Mari; În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) si art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonan,ta de Urgen,tă a Guvernului nr. 57 din 5 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile şi completările ulterioare; 07.10.2022 Hotărâre PDF!
34 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 34 din 2022 privind aprobarea contului de executie a bugetului local la 31.03.2022 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

-prevederile art.129 alin.(2) lit.b) coroborat cu alin.(4) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul

Administrativ;

-referat de aprobare al Primarului Comunei Puchenii Mari;

-raportul de specialitate;

-avizul secretarului comunei

-avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Puchenii Mari;

- in temeiul legii 273/2006 privind finantele publice locale , cu modificarile si completarile

ulterioare

-Legii nr.82/1991-Legea contabilitatii ,republicata cu modificarile si completarile ulterioare

In temeiul prevederilor art.139 alin.(1) si art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind

Codul Administrativ;

07.10.2022 Hotărâre PDF!
33 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 33 din 2022 privind aprobarea contului de executie a bugetului local la 31.12.2021 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

-prevederile art.129 alin.(2) lit.b) coroborat cu alin.(4) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind

Codul Administrativ;

-raport de aprobare al Primarului Comunei Puchenii Mari;

-raportul de specialitate;

-avizul secretarului comunei

-avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Puchenii Mari;

- in temeiul legii 273/2006 privind finantele publice locale , cu modificarile si

completarile ulterioare

-Legii nr.82/1991-Legea contabilitatii ,republicata cu modificarile si completarile

ulterioare

In temeiul prevederilor art.139 alin.(!) si art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 57/2019

privind Codul Administrativ;

07.10.2022 Hotărâre PDF!
32 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 32 din 2022 privind modificarea HCL nr.2 din 11.02.2022 stabilirea destinatiei excedentului bugetului local al comunei Puchenii Mari la 31.12.2021 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

-referatul de aprobare al Primarului Comunei Puchenii Mari;

-raportul de specialitate;

-avizul secretarului comunei

-avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Puchenii Mari;

- in temeiul legii 273/2006 privind finantele publice locale , cu modificarile si

completarile ulterioare

In temeiul prevederilor art.139 alin.(1) si art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 57/2019

privind Codul Administrativ;

07.10.2022 Hotărâre PDF!
31 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 31 din 2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Puchenii Mari pe anul 2022 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

-prevederile art.129 alin.(2) lit.b) coroborat cu alin.(4) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind

Codul Administrativ;

-In conformitate cu legea bugetului de stat nr.317/28.12.2021 , Decizia Directorului

General al Directiei Generale a Finantelor Publice nr.11/05.01.2022, Decizia Directorului

General al Directiei Generale a Finantelor Publice nr.40/12.01.2022,Decizia Directorului

General al Directiei Generale a Finantelor Publice nr.91/31.01.2022,Decizia Directorului

General al Directiei Generale a Finantelor Publice nr.111/03.02.2022,conform adresei

Scolii Gimnaziale , comuna Puchenii Mari, Decizia Directorului General al Directiei

Generale a Finantelor Publice nr.158/18.02.2022,conform adresei Scolii Gimnaziale,

comuna Puchenii Mari, nr.6367/13.07.2022 ; Decizia Directorului General al Directiei

Generale a Finantelor Publice nr.1014/28.06.2022. Decizia Directorului General al

Directiei Generale a Finantelor Publice nr.1282/01.09.2022,Decizia Directorului General

al Directiei Generale a Finantelor Publice nr.3884/26.09.2022,

-referat de aprobare al Primarului Comunei Puchenii Mari;

-raport de specialitate;

-avizul secretarului general comunei;

-avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Puchenii Mari;

-in temeiul legii nr.1/2011 privind educatia nationala;

- in temeiul legii 273/2006 privind finantele publice locale , cu modificarile si

completarile ulterioare;

In temeiul prevederilor art.139 alin.(1) si art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 57/2019

privind Codul Administrativ;

07.10.2022 Hotărâre PDF!
30 31.08.2022 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 30 din 2022 privind modificarea si completarea HCL nr 15 din 30.03.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „RENOVARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRILOR REZIDENTIALE MULTIFAMILIALE, PENTRU BLOCURILE A7, AS, 81 SI 84, COMUNA PUCHENIl MARI, JUDEŢUL PRAHOVA" şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei propusă a fi realizată prin proiect (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local 02.09.2022 Hotărâre PDF!
29 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 29 din 2022 pentru rectificarea HCL nr. 12 din 30.03.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „REABILITAREA SEISMICA SI IMBUNATATIREA EFICIENTEI ENERGETICE PENTRU SCOALA PUCHENII MOSNENI, COMUNA PUCHENII MARI, JUDET PRAHOVA" (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local - Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă; - Ghidul specific privind regulile şi condiţiile aplicabile finanţării din fondurile europene aferente PNRR în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1; componenta C5 - VALUL RENOVĂRII; AXA 2 - Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri publice; OPERAŢIUNEA B.1: Renovarea integrată (consolidare seismică şi renovare energetică moderată) a clădirilor publice; - art. 44 din Legea 273/2006 privind 24.08.2022 Hotărâre PDF!
28 20.07.2022 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 28 din 2022 privind stabilirea agentilor economici care vor fi cuprinşi în Programul de aprovizionare cu produse alimentare şi nealimentare ce urmeaza a fi distribuite rationalizat populaţiei, în situaţii deosebite stabilite de lege (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

Expunerea de motive a primarului comunei,
raportul de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
- prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) coroborat cu alin (7) lit. h) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; - avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate nr.1 şi 2 ale Consiliului Local al Comunei Puchenii Mari; - avizul favorabil al secretarului general al comunei Puchenii Mari.
In temeiul prevederilor art.139 alin.(1) si art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 57/2019
26.07.2022 Hotărâre PDF!
27 20.07.2022 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi  Proiect de hotărâre 27 din 2022 privind punerea la dispozitia proiectului ,,Sistem informaţional pe11tru ma11agementu/ integrat al apelor-etapa II" dezvoltat de către Administraţia Naţională "Apele Romane" a terenului pentru constructia sau extinderea sau reabilitarea noilor investitii aferente acestuia (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local Adresa cu nr. 41/WATMAN 11/18.07.2022. emisa de catre APELE ROMANE-Administratia Bazinala de Apa Buzau-lalomita si înregistrata cu nr 6920/18.07.2022. 
- raport de aprobare al Primarului Comunei Puchenii Mari; - raportul de specialitate: - avizul secretarului comunei; - avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Puchenii Mari
26.07.2022 Hotărâre PDF!
26 20.07.2022 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 26 din 2022 privind aprobarea scoaterii din functiune, casare si valorificare a unor bunuri apartinand patrimoniului comunei Puchenii Mari, judelui Prahova pe anul 202 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local - prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică. cu modificările şi completările ulte_rioare; - art.21 din Legea nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active cirporale si necorporale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare; - pct.21-23 din Normele metodologice de aplicare a legii nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale , aprobate prin H.G. nr.909/1997, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare; - art. I-art.3 din O.G. nr.112/200 privind regelementarea procesului de scoatere din functiune 26.07.2022 Hotărâre PDF!
25 20.07.2022 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 25 din 2022 privind modificarea HCL nr.2 din 11.02.2022 stabilirea destinatiei excedentului bugetului local al comunei Puchenii Mari la 31.12.2021 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local - prevederile art.129 alin.(2) lit.b) coroborat cu alin.(4) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; - referatul de aprobare al Primarului Comunei Puchenii Mari; - raportul de specialitate; - avizul secretarului comunei - avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Puchenii Mari; - in temeiul legii 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare
26.07.2022 Hotărâre PDF!
24 20.07.2022 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 24 din 2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Puchenii Mari pe anul 2022 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local - ln conformitate cu legea bugetului de stat nr.317/28.12.2021 , Decizia Directorului General al Directiei Generale a Finantelor Publice nr.11/05.01.2022, Decizia Directorului General al Directiei Generale a Finantelor Publice nr.40/12.01.2022,Decizia Directorului General al Directiei Generale a Finantelor Publice nr.91/31.01.2022,Decizia Directorului General al Directiei Generale a Finantelor Publice nr.111/03.02.2022,conform adresei Scolii Gimnaziale , comuna Puchenii Mari, Decizia Directorului General al Directiei Generale a Finantelor Publice nr.158/18.02.2022,conform adresei Scolii Gimnaziale , comuna Puchenii Mari, nr.6867/13.07.2022 ; Decizia Directorului General al Directiei Generale a Finantelor Publice nr.1014/28.06.2022. - raport de aprobare al Primarului Comunei Puchenii Mari; - referat de specialitate; - avizul secretarului comunei; - avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Puchenii Mari; - in temeiul legii nr.1/2011 privind educatia nationala; - in temeiul legii 273/2006 privind finantele publice locale , cu modificarile si completarile ulterioare; 26.07.2022 Hotărâre PDF!
23 20.07.2022 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 23 din 2022 privind acceptarea ofertei de donatie a terenului in suprafata de 1460mp in cota de 758 din 1460 înscris in CF nr 22745 Puchenii Mari, avand nr. Cadastral 22745 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

Luând în considerare: expunerea de motive a primarului comunei,

raportul de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului,

rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei

Puchenii Mari;

oferta de donatie autentificata sub nr. 88/11.03.2020 la notar public Ionescu

Diana Cristina;

prevederile art. 863 lit c, art. 881, art. 888, art. 1011 si art. 1014 Cod Civil;

prevederile art. 129 alin (2) lit c, art 291 si art. 286 alin (4) din OUG nr 57/2019

privind Codul Administrativ;

prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si

completarile ulterioare;

In temeiul prevederilor art.139 alin. (2) si art.196 alin. (1) lit. a din OUG nr.

57/2019 privind Codul Administrativ;

26.07.2022 Hotărâre PDF!
22 Primarul Comunei Puchenii Mari, Negoi Constantin Proiect de hotărâre 22 din 2022 privind completarea HCL nr. 44 din 2021 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local - Expunerea de motive a primarului comunei, - raportul de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului, - prevederile art.484 alin.1 si alin.3 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; 19.05.2022 Hotărâre PDF!
21 Primarul Comunei Puchenii Mari, Negoi Constantin Proiect de hotărâre 21 din 2022 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor aferente proiectului şi a depunerii proiectului „ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL (PUG), COMUNA PUCHENII MARI, JUDEŢUL PRAHOVA" în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României, COMPONENTA 10 -Fondul local (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local 13.05.2022 Hotărâre PDF!
20 Primarul Comunei Puchenii Mari, Negoi Constantin Proiect de hotărâre 20 din 2022 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor aferente proiectului şi a depunerii proiectului „Dezvoltare infrastructura TIC(sisteme inteligente de management) in Comuna PUCHENII MARI, Judeţul PRAHOVA„ în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României, COMPONENTA 10 - Fondul local (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -raportul de aprobare a primarului comunei Puchenii Mari si raportul de specialitate; - avizul secretarului comunei - avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Puchenii Mari;

13.05.2022 Hotărâre PDF!
19 Primarul Comunei Puchenii Mari, Negoi Constantin Proiect de hotărâre 19 din 2022 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor aferente proiectului şi a depunerii proiectului: .,ACHIZIŢIONARE STAŢII DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULELE ELECTRICE ÎN COMUNA PUCHENII MARI, JUDEŢUL PRAHOVA" în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţ (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local 13.05.2022 Hotărâre PDF!
18 Primarul Comunei Puchenii Mari, Negoi Constantin Proiect de hotărâre 18 din 2022 privind aprobarea indexarii impozitelor si taxelor locale, pentru anul 2023 cu rata inflatiei (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

prevederile art.129 alin.(2) lit.b) coroborat cu alin.(4) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind

Codul Administrativ;

-comunicatul INS cu privire la rata inflatiei

-referatul de aprobare al Primarului Comunei Puchenii Mari;

-raportul de specialitate;

-avizul secretarului comunei;

-avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Puchenii Mari;

-art.1, art.2 alin.(1) lit.h), precum si ale titlului IX Impozite si taxe locale din Legea

nr.227 /2015, Codul Fiscal, cu modificarile si completa rile ulterioare

14.04.2022 Hotărâre PDF!
17 Primarul Comunei Puchenii Mari, Negoi Constantin Proiect de hotărâre 17 din 2022 privind acordarea unui mandat special Primarului comunei Puchenii Mari să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor Prahova" modificarea Statutului Asociaţiei actualizat la data de 18.11.2020 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

solicitarea ADI "Parteneriatul pentru managementul deseurilor-Prahova";

-raportul de aprobare a primarului comunei Puchenii Mari si raportul de

specialitate;

-avizul secretarului comunei

-avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Puchenii Mari;

-prevederile art.21 si 22 din Statutului Asociaţiei actualizat la data de 18.11.2020

-prevederile art.8 alin 3 lit.c, art.10, alin 4,5, art.22 alin 3 si art.40 lit b) din

Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, actualizata;

In temeiul prevederilor art.139 alin.{l) si

30.03.2022 Hotărâre PDF!
16 Primarul Comunei Puchenii Mari, Negoi Constantin Proiect de hotărâre 16 din 2022 privind desemnarea consilierilor locali, membri ai Comisiei pentru evaluarea secretarului general al comunei Puchenii Mari (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local - raportul de aprobare a primarului comunei Puchenii Mari si raportul de specialitate; - avizul secretarului comunei - avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Puchenii Mari; - prevederile prevederile art.485 alin 5, art.11 alin 4 lit.e, alin 6 din OUG
nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
30.03.2022 Hotărâre PDF!
15 Primarul Comunei Puchenii Mari, Negoi Constantin Proiect de hotărâre 15 din 2022 privind aprobarea depunerii proiectului „RENOVARE ENERGETICA MODERAT A A CLADIRILOR REZIDENTIALE MUL TIFAMILIALE, PENTRU BLOCURILE A 7, AS, 81 SI 84, COMUNA PUCHENII MARI, JUDEŢUL PRAHOVA" şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei propusă a fi realizată prin proiect (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local Văzând raportul de aprobare al domnului primar Negoi Constantin şi Raportul de specialitate întocmit de sef birou-Nicolae Gabriela din cadrul Comunei Puchenii Mari„ În conformitate cu prevederile Legii 273 din 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, In temeiul prevederilor art.139 alin.(1) si art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 57 /2019 privind Codul Administrativ; 30.03.2022 Hotărâre PDF!
14 Primarul Comunei Puchenii Mari, Negoi Constantin Proiect de hotărâre 14 din 2022 privind aprobarea depunerii proiectului "RENOVARE INTEGRATA BLOCURI A1 SI A6, COMUNA PUCHENII MARI, JUDEŢUL PRAHOVA" şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei propusă a fi realizată prin proiect (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

Văzând raportul de aprobare al domnului primar Negoi Constantin şi

Raportul de specialitate intocmit de sef birou-Nicolae Gabriela din cadrul

Comunei Puchenii Mari,

În conformitate cu prevederile Legii 273 din 2006 privind finanţele publice

locale, cu modificările şi completările ulterioare,

In temeiul prevederilor art.139 alin.(1) si art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr.

57/2019 privind Codul Administrativ;

30.03.2022 Hotărâre PDF!
13 Primarul Comunei Puchenii Mari, Negoi Constantin Proiect de hotărâre 13 din 2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi documentaţiei tehnico-economice -faza DAU pentru obiectivul 'REABILITAREA SEISMICA SI IMBUNATATIREA EFICIENTEI ENERGETICE PENTRU SCOALA PUCHENII MOSNENI, COMUNA PUCHENII MARI, JUDET PRAHOVA" (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local - Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă - Ghidul specific privind regulile şi condiţiile aplicabile finanţării din fondurile europene aferente PNRR în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/CS/2/B.l/l; componenta CS -VALUL RENOVĂRII; AXA 2 -Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri publice; OPERAŢIUNEA B.1: Renovarea integrată (consolidare seismică şi renovare energetică moderată) a clădirilor publice; - prevederile Hotărarii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi continutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice. - Scoala Gimnaziala, comuna Puchenii Mari, cu adresa Jud. Prahova, sat Puchenii Mari, Comuna Puchenii Mari, nr. 1, CIF 29164745 este ocupantul cladirii identificate cu nr. cadastral 25539-Cl şi desfasoara activitati educationale specifice invatamantului 30.03.2022 Hotărâre PDF!
12 Primarul Comunei Puchenii Mari, Negoi Constantin Proiect de hotărâre 12 din 2022 privind aprobarea depunerii proiectului "REABILITAREA SEISMICA SI IMBUNATATIREA EFICIENTEI ENERGETICE PENTRU SCOALA PUCHENII MOSNENI, COMUNA PUCHENII MARI, JUDET PRAHOVA" (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local - Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă - Ghidul specific privind regulile şi condiţiile aplicabile finanţării din fondurile europene aferente PNRR în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/CS/2/B.1/1; componenta CS -VALUL RENOVĂRII; 2 -Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri publice; OPERAŢIUNEA B.1: Renovarea integrată (consolidare seismică şi renovare energetică moderată) a clădirilor publice; - art. 44 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 30.03.2022 Hotărâre PDF!
11 Primarul Comunei Puchenii Mari, Negoi Constantin Proiect de hotărâre 11 din 2022 privind modificarea HCL nr.53 din 2021 privind tarifului de inchiriere a buldoexcavatorului pentru anul 2022 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local • raportul de aprobare a primarului comunei Puchenii Mari si raportul de specialitate; • avizul secretarului comunei • avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Puchenii Mari; 30.03.2022 Hotărâre PDF!
10 Primarul Comunei Puchenii Mari, Negoi Constantin Proiect de hotărâre 10 din 2022 privind modificarea HCL 52 din 2021 privind tariful de închiriere a tractorului pentru anul 2022 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local • raportul de aprobare a primarului comunei Puchenii Mari si raportul de specialitate; • avizul secretarului comunei • avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Puchenii Mari; 30.03.2022 Hotărâre PDF!
9 Primarul Comunei Puchenii Mari, Negoi Constantin Proiect de hotărâre 9 din 2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Puchenii Mari pe anul 2022 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local - prevederile art.129 alin.(2) lit.b) coroborat cu alin.(4) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;. - In conformitate cu legea bugetului de stat nr.317/28.12.2021 , Decizia Directorului General al Directiei Generale a Finantelor Publice nr.11/05.01.2022, Decizia Directorului General al Directiei Generale a Finantelor Publice nr.40/12.01.2022,Decizia Directorului General al Directiei Generale a Finantelor Publice nr.91/31.01.2022,Decizia Directorului General al Directiei Generale a Finantelor Publice nr.111/03.02.2022 ,conform adresei Scolii Gimnaziale , comuna Puchenii Mari, Decizia Directorului General al Directiei Generale a Finantelor Publice nr.158/18.02.2022,conform adresei Scolii Gimnaziale, comuna Puchenii Mari: - raport de aprobare al Primarului Comunei Puchenii Mari; - referat de specialitate; - avizul secretarului comunei; - avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Puchenii Mari; - în temeiul legii nr.1/2011 privind educatia nationala; - in temeiul legii 273/2006 privind finantele publice locale , cu modificarile si completarile ulterioare; 30.03.2022 Hotărâre PDF!
8 Primarul Comunei Puchenii Mari, Negoi Constantin Proiect de hotărâre 8 din 2022 privind cuantumul si a numarului burselor acordate elevilor care frecventeaza cursurile unitatilor de invatamant de pe raza comunei Puchenii Mari pentru semestrul II al anului scolar 2021-2022 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local - adresa transmisa de Scoala gimnaziala, comuna Puchenii Mari, judetul Prahova; - raportul de aprobare a primarului comunei Puchenii Mari si raportul de specialitate; - avizul secretarului comunei - avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Puchenii Mari; - prevederile art.4 din Ordinul METCS nr.5870/2021 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat, cu modificarile si completarile ulterioare;
-prevederile Ordinului METCS
11.02.2022 Hotărâre PDF!
7 Primarul Comunei Puchenii Mari, Negoi Constantin Proiect de hotărâre 7 din 2022 privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale şi măsurile propuse pentru realizarea Programului social la nivelul comunei PUCHENII MARI, judeţul Prahova, pentru anul 2022 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local Văzând referatul de aprobare al Primarului comunei Puchenii , domnul Negoi
Constantin şi Raportul de specialitate prin care se propune aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale şi măsurile propuse pentru realizarea programului social la nivelul comunei Puchenii Mari judeţul Prahova, pentru anul 2022.
- art. 112, alin. (3), lit. b) şi art. 118, alin. (3) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare; - art. 3, alin. (2), lit. b), art. 5 din Anexa nr.3 din Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare al al compartimentului de asistenţă socială organizat la nivelul comunelor, aprobată prin H.G. nr. 797/2017, cu modificările şi completările ulterioare; - art. 129 alin. (2) lit.d), alin. (7) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
11.02.2022 Hotărâre PDF!
6 08.02.2022 Primarul Comunei Puchenii Mari, Negoi Constantin Proiect de hotărâre 6 din 2022 privind actualizarea devizului general pentru obiectivului de investitii “Extindere, reabilitare, demolare si dotare scoala Pietrosani, com.Puchenii Mari, jud. Prahova” (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local Avand in vedere Proiectul tehnic pentru “Extindere, reabilitare, demolare si dotare
scoala Pietrosani, com.Puchenii Mari, jud. Prahova”.
Analizand referatul de specialitate prin care se propune actualizarea devizului general
pentru obiectivul de investitii “Extindere, reabilitare, demolare si dotare scoala Pietrosani,
com.Puchenii Mari, jud. Prahova”
Vazand avizul secretarului si avizul comisiei de specialitate .
In temeiul prevederilor art.139 alin.(1) si art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 57/2019
privind Codul Administrativ
11.02.2022
5 08.02.2022 Primarul Comunei Puchenii Mari, Negoi Constantin Proiect de hotărâre 5 din 2022 privind organizarea retelei unitatilor de invatamant preuniversitar de stat ,pentru anul scolar 2022-2023 la nivelul comunei Puchenii Mari, judetul Prahova (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Avizul secretarului comunei ,
In conformitate cu prevederile art.19 , alin (1) , (2) din Legea educatiei nationale
nr.1/2011 , cu modificarile si completarile ulterioare si art.22,23,24 din Metodologia
pentru fundamentarea cifrei de scolarizare si emiterea avizului conform in vederea
organizarii retelei unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2022-2023,
aprobata prin Ordinul MEN nr.5511/2021 ;
-avizul conform nr.6120/14.12.2021 al ISJ Prahova;
In temeiul prevederilor art.139 alin.(1) si art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 57/2019
privind Codul Administrativ;
11.02.2022
4 08.02.2022 Primarul Comunei Puchenii Mari, Negoi Constantin Proiect de hotărâre 4 din 2022 privind acordarea de sprijin financiar lacasurilor de cult pe anul 2022 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -prevederile art.129 alin.(2) lit.b) coroborat cu alin.(4) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ;
-referatul de aprobare al Primarului Comunei Puchenii Mari, raportul de specialitate si avizul
secretarului comunei
-avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Puchenii Mari
-- In baza prevederilor din OG 82/2001 modificata si completata prin HG 1265/23.12.2010 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar unitatilor de cult apartinand cultelor religioase recunoscute in Romania;
- in temeiul legii 273/2006 privind finantele publice locale , cu modificarile si completarile ulterioare
In temeiul prevederilor art.139 alin.(1) si art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ;
11.02.2022
3 08.02.2022 Primarul Comunei Puchenii Mari, Negoi Constantin Proiect de hotărâre 3 din 2022 privind stabilirea destinatiei excedentului bugetului local al comunei Puchenii Mari la 31.12.2021 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -prevederile art.129 alin.(2) lit.b) coroborat cu alin.(4) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ;
-referatul de aprobare al Primarului Comunei Puchenii Mari;
-raportul de specialitate;
-avizul secretarului comunei
-avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Puchenii Mari;
- in temeiul legii 273/2006 privind finantele publice locale , cu modificarile si
completarile ulterioare
In temeiul prevederilor art.139 alin.(1) si art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 57/2019
privind Codul Administrativ;
11.02.2022
2 08.02.2022 Primarul Comunei Puchenii Mari, Negoi Constantin Proiect de hotărâre 2 din 2022 privind aprobarea bugetului local al comunei Puchenii Mari pe anul 2022 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -prevederile art.129 alin.(2) lit.b) coroborat cu alin.(4) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ;
-In conformitate cu legea bugetului de stat nr.317/28.12.2021 , Decizia Directorului
General al Directiei Generale a Finantelor Publice nr.11/05.01.2022, Decizia Directorului
General al Directiei Generale a Finantelor Publice nr.40/12.01.2022,Decizia Directorului
General al Directiei Generale a Finantelor Publice nr.91/31.01.2022,Decizia Directorului
General al Directiei Generale a Finantelor Publice nr.111/03.02.2022,conform adresei
Scolii Gimnaziale , comuna Puchenii Mari:
-raport de aprobare al Primarului Comunei Puchenii Mari;
-referat de specialitate;
-avizul secretarului comunei;
-avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Puchenii Mari;
-in temeiul legii nr.1/2011 privind educatia nationala;
- in temeiul legii 273/2006 privind finantele publice locale , cu modificarile si completarile
ulterioare;
In temeiul prevederilor art.139 alin.(1) si art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 57/2019
privind Codul Administrativ;
11.02.2022
1 15..01.2022 Primarul Comunei Puchenii Mari, Negoi Constantin Proiect de hotărâre 1 din 2022 privind aprobarea solicitarii de prelungire a valabilitatii Scrisorii de garantie nr. 147 din 14.05.2018 din partea F.N.G.C.I.M.M.-IFN SA (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

raportul de aprobare a primarului comunei Puchenii Mari si raportul de specialitate;

avizul secretarului comunei;

avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Puchenii Mari;

Prevederile HCL nr.17/04.05.2017 privind implementarea proiectului “Reabilitarea si dotarea Caminului Cultural din satul Miroslavesti, comuna Puchenii Mari, judetul Prahova”;

25.01.2022