Primăria Puchenii Mari

Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri-2022

30 31.08.2022 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 30 din 2022 privind modificarea si completarea HCL nr 15 din 30.03.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „RENOVARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRILOR REZIDENTIALE MULTIFAMILIALE, PENTRU BLOCURILE A7, AS, 81 SI 84, COMUNA PUCHENIl MARI, JUDEŢUL PRAHOVA" şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei propusă a fi realizată prin proiect (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local 02.09.2022 Hotărâre PDF!
29 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 29 din 2022 pentru rectificarea HCL nr. 12 din 30.03.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „REABILITAREA SEISMICA SI IMBUNATATIREA EFICIENTEI ENERGETICE PENTRU SCOALA PUCHENII MOSNENI, COMUNA PUCHENII MARI, JUDET PRAHOVA" (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local - Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă; - Ghidul specific privind regulile şi condiţiile aplicabile finanţării din fondurile europene aferente PNRR în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1; componenta C5 - VALUL RENOVĂRII; AXA 2 - Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri publice; OPERAŢIUNEA B.1: Renovarea integrată (consolidare seismică şi renovare energetică moderată) a clădirilor publice; - art. 44 din Legea 273/2006 privind 24.08.2022 Hotărâre PDF!
28 20.07.2022 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 28 din 2022 privind stabilirea agentilor economici care vor fi cuprinşi în Programul de aprovizionare cu produse alimentare şi nealimentare ce urmeaza a fi distribuite rationalizat populaţiei, în situaţii deosebite stabilite de lege (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

Expunerea de motive a primarului comunei,
raportul de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
- prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) coroborat cu alin (7) lit. h) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; - avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate nr.1 şi 2 ale Consiliului Local al Comunei Puchenii Mari; - avizul favorabil al secretarului general al comunei Puchenii Mari.
In temeiul prevederilor art.139 alin.(1) si art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 57/2019
26.07.2022 Hotărâre PDF!
27 20.07.2022 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi  Proiect de hotărâre 27 din 2022 privind punerea la dispozitia proiectului ,,Sistem informaţional pe11tru ma11agementu/ integrat al apelor-etapa II" dezvoltat de către Administraţia Naţională "Apele Romane" a terenului pentru constructia sau extinderea sau reabilitarea noilor investitii aferente acestuia (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local Adresa cu nr. 41/WATMAN 11/18.07.2022. emisa de catre APELE ROMANE-Administratia Bazinala de Apa Buzau-lalomita si înregistrata cu nr 6920/18.07.2022. 
- raport de aprobare al Primarului Comunei Puchenii Mari; - raportul de specialitate: - avizul secretarului comunei; - avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Puchenii Mari
26.07.2022 Hotărâre PDF!
26 20.07.2022 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 26 din 2022 privind aprobarea scoaterii din functiune, casare si valorificare a unor bunuri apartinand patrimoniului comunei Puchenii Mari, judelui Prahova pe anul 202 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local - prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică. cu modificările şi completările ulte_rioare; - art.21 din Legea nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active cirporale si necorporale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare; - pct.21-23 din Normele metodologice de aplicare a legii nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale , aprobate prin H.G. nr.909/1997, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare; - art. I-art.3 din O.G. nr.112/200 privind regelementarea procesului de scoatere din functiune 26.07.2022 Hotărâre PDF!
25 20.07.2022 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 25 din 2022 privind modificarea HCL nr.2 din 11.02.2022 stabilirea destinatiei excedentului bugetului local al comunei Puchenii Mari la 31.12.2021 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local - prevederile art.129 alin.(2) lit.b) coroborat cu alin.(4) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; - referatul de aprobare al Primarului Comunei Puchenii Mari; - raportul de specialitate; - avizul secretarului comunei - avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Puchenii Mari; - in temeiul legii 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare
26.07.2022 Hotărâre PDF!
24 20.07.2022 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 24 din 2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Puchenii Mari pe anul 2022 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local - ln conformitate cu legea bugetului de stat nr.317/28.12.2021 , Decizia Directorului General al Directiei Generale a Finantelor Publice nr.11/05.01.2022, Decizia Directorului General al Directiei Generale a Finantelor Publice nr.40/12.01.2022,Decizia Directorului General al Directiei Generale a Finantelor Publice nr.91/31.01.2022,Decizia Directorului General al Directiei Generale a Finantelor Publice nr.111/03.02.2022,conform adresei Scolii Gimnaziale , comuna Puchenii Mari, Decizia Directorului General al Directiei Generale a Finantelor Publice nr.158/18.02.2022,conform adresei Scolii Gimnaziale , comuna Puchenii Mari, nr.6867/13.07.2022 ; Decizia Directorului General al Directiei Generale a Finantelor Publice nr.1014/28.06.2022. - raport de aprobare al Primarului Comunei Puchenii Mari; - referat de specialitate; - avizul secretarului comunei; - avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Puchenii Mari; - in temeiul legii nr.1/2011 privind educatia nationala; - in temeiul legii 273/2006 privind finantele publice locale , cu modificarile si completarile ulterioare; 26.07.2022 Hotărâre PDF!
23 20.07.2022 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 23 din 2022 privind acceptarea ofertei de donatie a terenului in suprafata de 1460mp in cota de 758 din 1460 înscris in CF nr 22745 Puchenii Mari, avand nr. Cadastral 22745 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

Luând în considerare: expunerea de motive a primarului comunei,

raportul de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului,

rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei

Puchenii Mari;

oferta de donatie autentificata sub nr. 88/11.03.2020 la notar public Ionescu

Diana Cristina;

prevederile art. 863 lit c, art. 881, art. 888, art. 1011 si art. 1014 Cod Civil;

prevederile art. 129 alin (2) lit c, art 291 si art. 286 alin (4) din OUG nr 57/2019

privind Codul Administrativ;

prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si

completarile ulterioare;

In temeiul prevederilor art.139 alin. (2) si art.196 alin. (1) lit. a din OUG nr.

57/2019 privind Codul Administrativ;

26.07.2022 Hotărâre PDF!
22 Primarul Comunei Puchenii Mari, Negoi Constantin Proiect de hotărâre 22 din 2022 privind completarea HCL nr. 44 din 2021 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local - Expunerea de motive a primarului comunei, - raportul de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului, - prevederile art.484 alin.1 si alin.3 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; 19.05.2022 Hotărâre PDF!
21 Primarul Comunei Puchenii Mari, Negoi Constantin Proiect de hotărâre 21 din 2022 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor aferente proiectului şi a depunerii proiectului „ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL (PUG), COMUNA PUCHENII MARI, JUDEŢUL PRAHOVA" în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României, COMPONENTA 10 -Fondul local (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local 13.05.2022 Hotărâre PDF!
20 Primarul Comunei Puchenii Mari, Negoi Constantin Proiect de hotărâre 20 din 2022 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor aferente proiectului şi a depunerii proiectului „Dezvoltare infrastructura TIC(sisteme inteligente de management) in Comuna PUCHENII MARI, Judeţul PRAHOVA„ în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României, COMPONENTA 10 - Fondul local (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -raportul de aprobare a primarului comunei Puchenii Mari si raportul de specialitate; - avizul secretarului comunei - avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Puchenii Mari;

13.05.2022 Hotărâre PDF!
19 Primarul Comunei Puchenii Mari, Negoi Constantin Proiect de hotărâre 19 din 2022 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor aferente proiectului şi a depunerii proiectului: .,ACHIZIŢIONARE STAŢII DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULELE ELECTRICE ÎN COMUNA PUCHENII MARI, JUDEŢUL PRAHOVA" în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţ (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local 13.05.2022 Hotărâre PDF!
18 Primarul Comunei Puchenii Mari, Negoi Constantin Proiect de hotărâre 18 din 2022 privind aprobarea indexarii impozitelor si taxelor locale, pentru anul 2023 cu rata inflatiei (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

prevederile art.129 alin.(2) lit.b) coroborat cu alin.(4) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind

Codul Administrativ;

-comunicatul INS cu privire la rata inflatiei

-referatul de aprobare al Primarului Comunei Puchenii Mari;

-raportul de specialitate;

-avizul secretarului comunei;

-avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Puchenii Mari;

-art.1, art.2 alin.(1) lit.h), precum si ale titlului IX Impozite si taxe locale din Legea

nr.227 /2015, Codul Fiscal, cu modificarile si completa rile ulterioare

14.04.2022 Hotărâre PDF!
17 Primarul Comunei Puchenii Mari, Negoi Constantin Proiect de hotărâre 17 din 2022 privind acordarea unui mandat special Primarului comunei Puchenii Mari să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor Prahova" modificarea Statutului Asociaţiei actualizat la data de 18.11.2020 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

solicitarea ADI "Parteneriatul pentru managementul deseurilor-Prahova";

-raportul de aprobare a primarului comunei Puchenii Mari si raportul de

specialitate;

-avizul secretarului comunei

-avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Puchenii Mari;

-prevederile art.21 si 22 din Statutului Asociaţiei actualizat la data de 18.11.2020

-prevederile art.8 alin 3 lit.c, art.10, alin 4,5, art.22 alin 3 si art.40 lit b) din

Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, actualizata;

In temeiul prevederilor art.139 alin.{l) si

30.03.2022 Hotărâre PDF!
16 Primarul Comunei Puchenii Mari, Negoi Constantin Proiect de hotărâre 16 din 2022 privind desemnarea consilierilor locali, membri ai Comisiei pentru evaluarea secretarului general al comunei Puchenii Mari (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local - raportul de aprobare a primarului comunei Puchenii Mari si raportul de specialitate; - avizul secretarului comunei - avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Puchenii Mari; - prevederile prevederile art.485 alin 5, art.11 alin 4 lit.e, alin 6 din OUG
nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
30.03.2022 Hotărâre PDF!
15 Primarul Comunei Puchenii Mari, Negoi Constantin Proiect de hotărâre 15 din 2022 privind aprobarea depunerii proiectului „RENOVARE ENERGETICA MODERAT A A CLADIRILOR REZIDENTIALE MUL TIFAMILIALE, PENTRU BLOCURILE A 7, AS, 81 SI 84, COMUNA PUCHENII MARI, JUDEŢUL PRAHOVA" şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei propusă a fi realizată prin proiect (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local Văzând raportul de aprobare al domnului primar Negoi Constantin şi Raportul de specialitate întocmit de sef birou-Nicolae Gabriela din cadrul Comunei Puchenii Mari„ În conformitate cu prevederile Legii 273 din 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, In temeiul prevederilor art.139 alin.(1) si art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 57 /2019 privind Codul Administrativ; 30.03.2022 Hotărâre PDF!
14 Primarul Comunei Puchenii Mari, Negoi Constantin Proiect de hotărâre 14 din 2022 privind aprobarea depunerii proiectului "RENOVARE INTEGRATA BLOCURI A1 SI A6, COMUNA PUCHENII MARI, JUDEŢUL PRAHOVA" şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei propusă a fi realizată prin proiect (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

Văzând raportul de aprobare al domnului primar Negoi Constantin şi

Raportul de specialitate intocmit de sef birou-Nicolae Gabriela din cadrul

Comunei Puchenii Mari,

În conformitate cu prevederile Legii 273 din 2006 privind finanţele publice

locale, cu modificările şi completările ulterioare,

In temeiul prevederilor art.139 alin.(1) si art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr.

57/2019 privind Codul Administrativ;

30.03.2022 Hotărâre PDF!
13 Primarul Comunei Puchenii Mari, Negoi Constantin Proiect de hotărâre 13 din 2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi documentaţiei tehnico-economice -faza DAU pentru obiectivul 'REABILITAREA SEISMICA SI IMBUNATATIREA EFICIENTEI ENERGETICE PENTRU SCOALA PUCHENII MOSNENI, COMUNA PUCHENII MARI, JUDET PRAHOVA" (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local - Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă - Ghidul specific privind regulile şi condiţiile aplicabile finanţării din fondurile europene aferente PNRR în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/CS/2/B.l/l; componenta CS -VALUL RENOVĂRII; AXA 2 -Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri publice; OPERAŢIUNEA B.1: Renovarea integrată (consolidare seismică şi renovare energetică moderată) a clădirilor publice; - prevederile Hotărarii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi continutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice. - Scoala Gimnaziala, comuna Puchenii Mari, cu adresa Jud. Prahova, sat Puchenii Mari, Comuna Puchenii Mari, nr. 1, CIF 29164745 este ocupantul cladirii identificate cu nr. cadastral 25539-Cl şi desfasoara activitati educationale specifice invatamantului 30.03.2022 Hotărâre PDF!
12 Primarul Comunei Puchenii Mari, Negoi Constantin Proiect de hotărâre 12 din 2022 privind aprobarea depunerii proiectului "REABILITAREA SEISMICA SI IMBUNATATIREA EFICIENTEI ENERGETICE PENTRU SCOALA PUCHENII MOSNENI, COMUNA PUCHENII MARI, JUDET PRAHOVA" (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local - Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă - Ghidul specific privind regulile şi condiţiile aplicabile finanţării din fondurile europene aferente PNRR în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/CS/2/B.1/1; componenta CS -VALUL RENOVĂRII; 2 -Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri publice; OPERAŢIUNEA B.1: Renovarea integrată (consolidare seismică şi renovare energetică moderată) a clădirilor publice; - art. 44 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 30.03.2022 Hotărâre PDF!
11 Primarul Comunei Puchenii Mari, Negoi Constantin Proiect de hotărâre 11 din 2022 privind modificarea HCL nr.53 din 2021 privind tarifului de inchiriere a buldoexcavatorului pentru anul 2022 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local • raportul de aprobare a primarului comunei Puchenii Mari si raportul de specialitate; • avizul secretarului comunei • avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Puchenii Mari; 30.03.2022 Hotărâre PDF!
10 Primarul Comunei Puchenii Mari, Negoi Constantin Proiect de hotărâre 10 din 2022 privind modificarea HCL 52 din 2021 privind tariful de închiriere a tractorului pentru anul 2022 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local • raportul de aprobare a primarului comunei Puchenii Mari si raportul de specialitate; • avizul secretarului comunei • avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Puchenii Mari; 30.03.2022 Hotărâre PDF!
9 Primarul Comunei Puchenii Mari, Negoi Constantin Proiect de hotărâre 9 din 2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Puchenii Mari pe anul 2022 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local - prevederile art.129 alin.(2) lit.b) coroborat cu alin.(4) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;. - In conformitate cu legea bugetului de stat nr.317/28.12.2021 , Decizia Directorului General al Directiei Generale a Finantelor Publice nr.11/05.01.2022, Decizia Directorului General al Directiei Generale a Finantelor Publice nr.40/12.01.2022,Decizia Directorului General al Directiei Generale a Finantelor Publice nr.91/31.01.2022,Decizia Directorului General al Directiei Generale a Finantelor Publice nr.111/03.02.2022 ,conform adresei Scolii Gimnaziale , comuna Puchenii Mari, Decizia Directorului General al Directiei Generale a Finantelor Publice nr.158/18.02.2022,conform adresei Scolii Gimnaziale, comuna Puchenii Mari: - raport de aprobare al Primarului Comunei Puchenii Mari; - referat de specialitate; - avizul secretarului comunei; - avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Puchenii Mari; - în temeiul legii nr.1/2011 privind educatia nationala; - in temeiul legii 273/2006 privind finantele publice locale , cu modificarile si completarile ulterioare; 30.03.2022 Hotărâre PDF!
8 Primarul Comunei Puchenii Mari, Negoi Constantin Proiect de hotărâre 8 din 2022 privind cuantumul si a numarului burselor acordate elevilor care frecventeaza cursurile unitatilor de invatamant de pe raza comunei Puchenii Mari pentru semestrul II al anului scolar 2021-2022 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local - adresa transmisa de Scoala gimnaziala, comuna Puchenii Mari, judetul Prahova; - raportul de aprobare a primarului comunei Puchenii Mari si raportul de specialitate; - avizul secretarului comunei - avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Puchenii Mari; - prevederile art.4 din Ordinul METCS nr.5870/2021 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat, cu modificarile si completarile ulterioare;
-prevederile Ordinului METCS
11.02.2022 Hotărâre PDF!
7 Primarul Comunei Puchenii Mari, Negoi Constantin Proiect de hotărâre 7 din 2022 privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale şi măsurile propuse pentru realizarea Programului social la nivelul comunei PUCHENII MARI, judeţul Prahova, pentru anul 2022 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local Văzând referatul de aprobare al Primarului comunei Puchenii , domnul Negoi
Constantin şi Raportul de specialitate prin care se propune aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale şi măsurile propuse pentru realizarea programului social la nivelul comunei Puchenii Mari judeţul Prahova, pentru anul 2022.
- art. 112, alin. (3), lit. b) şi art. 118, alin. (3) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare; - art. 3, alin. (2), lit. b), art. 5 din Anexa nr.3 din Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare al al compartimentului de asistenţă socială organizat la nivelul comunelor, aprobată prin H.G. nr. 797/2017, cu modificările şi completările ulterioare; - art. 129 alin. (2) lit.d), alin. (7) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
11.02.2022 Hotărâre PDF!
6 08.02.2022 Primarul Comunei Puchenii Mari, Negoi Constantin Proiect de hotărâre 6 din 2022 privind actualizarea devizului general pentru obiectivului de investitii “Extindere, reabilitare, demolare si dotare scoala Pietrosani, com.Puchenii Mari, jud. Prahova” (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local Avand in vedere Proiectul tehnic pentru “Extindere, reabilitare, demolare si dotare
scoala Pietrosani, com.Puchenii Mari, jud. Prahova”.
Analizand referatul de specialitate prin care se propune actualizarea devizului general
pentru obiectivul de investitii “Extindere, reabilitare, demolare si dotare scoala Pietrosani,
com.Puchenii Mari, jud. Prahova”
Vazand avizul secretarului si avizul comisiei de specialitate .
In temeiul prevederilor art.139 alin.(1) si art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 57/2019
privind Codul Administrativ
11.02.2022
5 08.02.2022 Primarul Comunei Puchenii Mari, Negoi Constantin Proiect de hotărâre 5 din 2022 privind organizarea retelei unitatilor de invatamant preuniversitar de stat ,pentru anul scolar 2022-2023 la nivelul comunei Puchenii Mari, judetul Prahova (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Avizul secretarului comunei ,
In conformitate cu prevederile art.19 , alin (1) , (2) din Legea educatiei nationale
nr.1/2011 , cu modificarile si completarile ulterioare si art.22,23,24 din Metodologia
pentru fundamentarea cifrei de scolarizare si emiterea avizului conform in vederea
organizarii retelei unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2022-2023,
aprobata prin Ordinul MEN nr.5511/2021 ;
-avizul conform nr.6120/14.12.2021 al ISJ Prahova;
In temeiul prevederilor art.139 alin.(1) si art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 57/2019
privind Codul Administrativ;
11.02.2022
4 08.02.2022 Primarul Comunei Puchenii Mari, Negoi Constantin Proiect de hotărâre 4 din 2022 privind acordarea de sprijin financiar lacasurilor de cult pe anul 2022 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -prevederile art.129 alin.(2) lit.b) coroborat cu alin.(4) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ;
-referatul de aprobare al Primarului Comunei Puchenii Mari, raportul de specialitate si avizul
secretarului comunei
-avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Puchenii Mari
-- In baza prevederilor din OG 82/2001 modificata si completata prin HG 1265/23.12.2010 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar unitatilor de cult apartinand cultelor religioase recunoscute in Romania;
- in temeiul legii 273/2006 privind finantele publice locale , cu modificarile si completarile ulterioare
In temeiul prevederilor art.139 alin.(1) si art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ;
11.02.2022
3 08.02.2022 Primarul Comunei Puchenii Mari, Negoi Constantin Proiect de hotărâre 3 din 2022 privind stabilirea destinatiei excedentului bugetului local al comunei Puchenii Mari la 31.12.2021 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -prevederile art.129 alin.(2) lit.b) coroborat cu alin.(4) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ;
-referatul de aprobare al Primarului Comunei Puchenii Mari;
-raportul de specialitate;
-avizul secretarului comunei
-avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Puchenii Mari;
- in temeiul legii 273/2006 privind finantele publice locale , cu modificarile si
completarile ulterioare
In temeiul prevederilor art.139 alin.(1) si art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 57/2019
privind Codul Administrativ;
11.02.2022
2 08.02.2022 Primarul Comunei Puchenii Mari, Negoi Constantin Proiect de hotărâre 2 din 2022 privind aprobarea bugetului local al comunei Puchenii Mari pe anul 2022 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -prevederile art.129 alin.(2) lit.b) coroborat cu alin.(4) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ;
-In conformitate cu legea bugetului de stat nr.317/28.12.2021 , Decizia Directorului
General al Directiei Generale a Finantelor Publice nr.11/05.01.2022, Decizia Directorului
General al Directiei Generale a Finantelor Publice nr.40/12.01.2022,Decizia Directorului
General al Directiei Generale a Finantelor Publice nr.91/31.01.2022,Decizia Directorului
General al Directiei Generale a Finantelor Publice nr.111/03.02.2022,conform adresei
Scolii Gimnaziale , comuna Puchenii Mari:
-raport de aprobare al Primarului Comunei Puchenii Mari;
-referat de specialitate;
-avizul secretarului comunei;
-avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Puchenii Mari;
-in temeiul legii nr.1/2011 privind educatia nationala;
- in temeiul legii 273/2006 privind finantele publice locale , cu modificarile si completarile
ulterioare;
In temeiul prevederilor art.139 alin.(1) si art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 57/2019
privind Codul Administrativ;
11.02.2022
1 15..01.2022 Primarul Comunei Puchenii Mari, Negoi Constantin Proiect de hotărâre 1 din 2022 privind aprobarea solicitarii de prelungire a valabilitatii Scrisorii de garantie nr. 147 din 14.05.2018 din partea F.N.G.C.I.M.M.-IFN SA (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

raportul de aprobare a primarului comunei Puchenii Mari si raportul de specialitate;

avizul secretarului comunei;

avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Puchenii Mari;

Prevederile HCL nr.17/04.05.2017 privind implementarea proiectului “Reabilitarea si dotarea Caminului Cultural din satul Miroslavesti, comuna Puchenii Mari, judetul Prahova”;

25.01.2022