Primăria Puchenii Mari

Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri-2023

101 21.12.2023 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 101 din 2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Puchenii Mari nr.16 din 27.03.2023 privind trecerea unui imobil din domeniul public al Comunei Puchenii Mari în domeniul public al Județului Prahova (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

-       referatul de aprobare nr. 14553 din 21.12.2023 al primarului comunei Puchenii Mari, precum și Raportul de specialitate nr.14554 din 21.12.2023 al Compartimentului Registru agricol și cadastru funciar privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Puchenii Mari nr.16/27.03.2023 privind trecerea unui imobil din domeniul public al Comunei Puchenii Mari în domeniul public al Județului Prahova;

-       prevederile art.286 alin.(3) și alin.(5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

-       Hotărârea Consiliului Local Puchenii Mari nr.16/27.03.2023 privind trecerea unui imobil din

2domeniul public al Comunie Puchenii Mari în domeniul public al Județului Prahova;

-       Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr.312/27.11.2023 privind modificarea 

Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr.180/26.07.2022 privind solicitarea trecerii unui imobil din domeniul public al Comunei Puchenii Mari în domeniul public al Județului Prahova
28.12.2023
100 21.12.2023 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 100 din 2023 privind aprobarea radierii dreptului de administrare notat în favoarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, asupra suprafeței de teren de 4.911 mp identificată cu CF nr.25855 Puchenii Mari, teren aflat în domeniul public al comunei Puchenii Mari (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

-       referatul de aprobare nr.14551/21.12.2023 al primarului comunei Puchenii Mari, precum și 

Raportul de specialitate  nr.14552/21.12.2023 al Compartimentului Registru agricol și cadastru funciar privind aprobarea  radierii dreptului de administrare notat în favoarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, asupra suprafeței de teren de 4.911 mp identificată cu  CF nr.25855 Puchenii Mari, teren aflat în domeniul public al comunei Puchenii Mari;

-       Hotărârea Consiliului Local Puchenii Mari nr.46/13.07.2023 privind aprobarea 

documentației de dezmembrare a terenului din satul Miroslăvești, Tarlaua 2, Parcela Cc 108 din comuna Puchenii Mari, județul Prahova;

-       prevederile art.867, art.868, art.869 și art 876 din Legea nr.287/2009 privind Codul 

Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

-       prevederile art.301 din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

-       prevederile Legii nr.7/1996 a Cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu

modificările și completările ulterioare
28.12.2023
99 21.12.2023 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 99 din 2023 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” utilizate pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului comunei Puchenii Mari și pentru unele categorii de personal ale căror salarii se asigură din bugetul Comunei Puchenii Mari (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

-       referatul de aprobare înregistrat sub nr. 14549 din 21.12.202 întocmit de către primarul 

comunei Puchenii Mari în care se prezintă și se fundamentează necesitatea modificării stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” utilizate pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului comunei Puchenii Mari și pentru  unele categorii de personal ale căror salarii se asigură din bugetul Comunei Puchenii Mari ;

-       raportul de specialitate nr. 14550 din 21.12.2023 întocmit de Compartimentul Resurse umane  din cadrul Primariei comunei Puchenii Mari;

-       Procesul verbal  nr. 14557/21.12.2023 incheiat cu  salariații Primăriei comunei Puchenii Mari;

-       prevederile Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice, cu modificările și completările ulterioare, cu precădere art.10, art.11, art.40 anexa nr. VIII cap.I lit.A pct.III și cap.II lit.A pct.IV, precum și art.13 ali.(1), care stabilește că indemnizția primarului și viceprimarului se determină prin înmulțirea coeficienților din anexa  nr.IX lit.C cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată în vigoare;

-       dispozițiile Hotărârii Guvernului nr.900/2023 privind stabilirea salariului de bază 

minim brut pe țară garantat în plată;

-       prevederile art.159-165 din Legea nr.53/200 - Codul muncii, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare;

-       prevederile Hotărârii Consiliului Local Puchenii Mari nr.87/2023 privind aprobarea 

Structurii organizatorice și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Puchenii Mari;

-       dispozițiile art.84 alin.(3) și alin.(4), art.129 alin.(1) și alin.(2) lit.a) și alin. (14) din 

Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr.57/2019 privind Cosul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

28.12.2023
98 21.12.2023 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 98 din 2023 privind aprobarea contului de executie a bugetului local la 30.11.2023 (Proiect PDF!
Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4)
Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

prevederile art.129 alin.(2) lit.b) coroborat cu alin.(4) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

- referatul de aprobare nr. 14547/21.12.2023 initiat de Primarul Comunei Puchenii Mari;

- raportul de specialitate nr. 14548/21.12.2023 al compartimentului financiar contabil;

- avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Puchenii Mari;

- in temeiul legii 273/2006 privind finantele publice locale , cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legii nr.82/1991-Legea contabilitatii ,republicata cu modificarile si completarile ulterioare 

28.08.2023
97 20.12.2023 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 97 din 2023 privind aprobarea DTAC, a indicatorilor tehnico-economici actualizati si a devizului general actualizat pentru obiectivul “Extindere retele de apa si canalizare in comuna Puchenii Mari, judetul Prahova”, aprobat pentru finantare prin programul national de investitii “Anghel Saligny”, precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

prevederile art.129 alin.(2) lit.b) coroborat cu alin.(4) lit.d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

- OUG nr.114/2018 privind instituirea unor masuri în domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene;

    Tinand cont de :

- referatul de aprobare nr.14467/20.12.2023 al Primarului Comunei Puchenii Mari;

- raportul de specialitate al compartimentului de resort nr.14468/20.12.2023;

- avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Puchenii Mari;

   In conformitate cu :

- OUG nr. 95/2021, OMDLPA NR.1333/2021, prevederile HGR nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadrul al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;

20.12.2023
96 20.12.2023 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 96 din 2023 privind mandatarea domnului Herea Constantin reprezentantul Consiliului local al comunei Puchenii Mari, jud. Prahova să voteze in numele comunei Puchenii Mari si pe seama acesteia in A.G.A si a semna Actul Aditional la “Contractul de Delegare prin Concesiune a Gestiunii Activitatii de Colectare, Transport si Transfer a Deseurilor Municipale in Zonele : 2 Boldesti –Scaieni si 6-Valea Doftanei”, nr.179 - E13029 din 13.09.2016 (

Proiect PDF!

)
Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

adresa nr.4891/19.12.2023 transmisa de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara  „Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor–Prahova inregistrata la noi sub nr. 14394/19.12.2023;

Tinand cont de:

- prevederile art.17, art. 21 si art.22 din  Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor-Prahova”;

- referatul de aprobare nr.14463/20.12.2023, al primarului comunei Puchenii Mari si raportul de specialitate nr.14464/20.12.2023 al compartimentului de resort;

- avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Puchenii Mari;

20.12.2023
95 20.12.2023 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 95 din 2023 privind mandatarea domnului Herea Constantin reprezentantul Consiliului local al comunei Puchenii Mari, jud. Prahova să voteze in numele comunei Puchenii Mari si pe seama acesteia in A.G.A si a semna Actul Aditional la “Contractul de Delegare prin Concesiune a Gestiunii Activitatii de Colectare, Transport si Transfer a Deseurilor Municipale in Zonele : 2 Boldesti –Scaieni si 6-Valea Doftanei”, nr.1792 - E13029 din 13.09.2016 (

Proiect PDF!

)
Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

adresa nr.4891/19.12.2023 transmisa de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara  „Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor–Prahova inregistrata la noi sub nr. 14394/19.12.2023;

Tinand cont de:

- prevederile art.17, art. 21 si art.22 din  Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor-Prahova”;

- referatul de aprobare nr.14463/20.12.2023, al primarului comunei Puchenii Mari si raportul de specialitate nr.14464/20.12.2023 al compartimentului de resort;

- avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Puchenii Mari
20.12.2023
94 11.12.2023 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 94 din 2023 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Puchenii Mari pe anul 2023 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

- In conformitate cu legea bugetului de stat pe anul 2023  nr.  368/19.12.2022 , Decizia Directorului General al Directiei Generale a Finantelor Publice nr.190/12.01.2023, Decizia Directorului General al Directiei Generale a Finantelor Publice nr.4517/28.12.2022,conform adresei nr.3014/18.11.2022 a Scolii Gimnaziale , comuna Puchenii Mari,conform adresei nr.3658/14.03.2023 a Scolii Gimnaziale , Comuna Puchenii Mari;Avand in vedere adresa nr.4029/19.10.2023 si, privind  solicitarea Scolii Gimnaziale , Comuna  Puchenii Mari , de a suplimenta  bugetul unitatii de invatamant cu suma de 115 mii lei, suma necesara , pentru cheltuieli bunuri si servicii ; avand in vedere , avand in vedere Decizia Directorului General al Directiei Generale a Finantelor Publice nr.6936/03.11.2023, prin care se diminueaza indicatorul 11.02.02 burse cu suma de 73 mii lei,avand in vedere adresa nr.13207/21.11.2023 si, privind  solicitarea Scolii Gimnaziale , Comuna  Puchenii Mari , de a suplimenta  bugetul unitatii de invatamant cu suma de 35 mii lei, suma necesara , pentru cheltuieli bunuri si servicii, Decizia Directorului General al Directiei Generale a Finantelor Publice nr.7133/29.11.2023; Decizia Directorului General al Directiei Generale a Finantelor Publice nr.7146/04.12.2023; Decizia Directorului General al Directiei Generale a Finantelor Publice nr.7152/06.12.2023; Decizia Directorului General al Directiei Generale a Finantelor Publice nr.7153/06.12.2023;

comunicarea Directorului General al Directiei Generale a Finantelor Publice nr.7928/07.12.2023;

- in temeiul legii nr.1/2011 privind educatia nationala modificata si completata ulterior;

- Ordinul 4271/15.12.2022 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind incheierea  exercitiului bugetar al anului 2022;

- in temeiul legii 273/2006 privind finantele publice locale ,cu modificarile si completarile ulterioare;

    -  referat de aprobare al Primarului Comunei Puchenii Mari nr.14021/11.12.2023 si raportul  de specialitate  al compartimentului de resort nr.14.022/11.12.2023;

- avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Puchenii Mari;

11.12.2023
93 04.12.2023 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 93 din 2023 privind aprobarea depunerii proiectului „Comunitatea- Inovare-Dezvoltare-Resurse Energetice Sustenabile I.D. – R.E.S. 2” (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

-       Referatul de aprobare nr.13740/04.12.2023 al primarului comunei Puchenii Mari, Negoi Constantin, şi Raportul nr.13741/04.12.2023 al compartimentului de resort privind aprobarea depunerii proiectului „Comunitatea - Inovare - Dezvoltare - ResurseEnergeticeSustenabileI.D. – R.E.S. 2”;

-      HotărâreaConsiliului Local  nr.84/24.11.2023 privind participarea Comunei Puchenii Mari la proiectului „Comunitatea - Inovare - Dezvoltare – Resurse Energetice Sustenabile I.D. – R.E.S. 2”;

-       Art. 89 alin. (8) dinOrdonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019privind Codul administrativ,cu modificările şi completările ulterioare;

-       Ordonanța de urgență nr. 60/2022 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar de implementare și gestionare a fondurilor allocate României prin Fondul pentru modernizare, precum și pentru modificarea sicompletarea unor acte  normative.

-      Ordinul nr. 1431/2023 pentru aprobarea Ghidului solicitantului - Condiții specifice de accesare a finanțării din Fondul pentru modernizare – Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producerea energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entități publice;

05.12.2023
92 04.12.2023 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 92 din 2023 privind alegerea președintelui de ședinţă (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

Referatul de aprobare nr.13738/04.12.2023al Primarului comunei Puchenii Mariprivind alegerea preşedintelui de şedinţăpentru lunile decembrie 2023 – februarie 2023;

-Raportul compartimentului/lor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului nr.          13739/04.12.2023,desemnat/e în vederea analizării Proiectului de hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinţă   pentru  lunile septembrie 2023 – noiembrie 2023
05.12.2023
91 24.11.2023 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 91 din 2023 privind participarea UAT PUCHENII MARI la proiectului „Comunitatea pentru Inovare și Dezvoltare prin Resurse Energetice Sustenabile I.D. – R.E.S. 2” (Proiect PDF!

Acord de parteneriat!)
Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

-       Referatul de aprobare nr.13386/24.11.2023 al primarului comunei Puchenii Mari, Negoi Constantin, şi Raportul de specialitate, nr. 13387/24.11.2023, al compartimentului de resort privind aprobarea depunerii proiectului „Comunitatea pentru Inovare și Dezvoltare prin Resurse Energetice Sustenabile I.D. – R.E.S. 2”;

-       Ordonanța de urgență nr. 60 din 4 mai 2022 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar de implementare și gestionare a fondurilor alocate României prin Fondul pentru modernizare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

-       Art. 89 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

-      Ordinul nr. 1431/01.11.2023 pentru aprobarea Ghidului solicitantului - Condiții specifice de accesare a finanțării din Fondul pentru modernizare - Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entități publice;

24.11.2023
90 22.11.2023 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 90 din 2023 privind modificarea anexei nr.1 și anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Local Puchenii Mari nr.25 din 28.04.2023 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” utilizate pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului comunei Puchenii Mari și pentru unele categorii de personal ale căror salarii se asigură din bugetul Comunei Puchenii Mari (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

referatul de aprobare înregistrat sub nr.13332 din 22.11.2023, întocmit de către

primarul comunei Puchenii Mari în care se prezintă și se fundamentează necesitatea

modificării Anexei nr.1 și Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Local Puchenii Mari

nr.25/28.04.2023 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei

ocupaționale ”Administrație” utilizate pentru funcționarii publici și personalul contractual

din aparatul de specialitate al Primarului comunei Puchenii Mari și pentru unele categorii

de personal ale căror salarii se asigură din bugetul Comunei Puchenii Mari ;

- raportul de specialitate nr.13333 din 22.11.2023 întocmit de Compartimentul

Resurse;

umane din cadrul Primariei comunei Puchenii Mari;

- prevederile art.XVII alin.(8) din Legea nr.296/27.10.2023 privind unele măsuri

fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung;

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea si

completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea

unor masuri financiare, cu modificările și completările ulterioare;

- adresa Instituției Prefectului - Judetul Prahova nr.6480 din 19.04.2023

înregistrată la Primăria comunei Puchenii Mari sub nr. 5491 din 28.04.2023 privind

numarul maxim de posturi ce pot fi încadrate la nivelul unității administrativ-teritoriale;

- P.V. nr.5253/2023 încheiat cu salariații Primăriei comunei Puchenii Mari;

- prevederile Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri

publice, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Legii nr.53/200 - Codul muncii, republicată cu modificările și

completările ulterioare;

- prevederile Legii nr.103/2023 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a

Guvernului nr. 115/2022 pentru completarea art. I din Ordonanta de urgenta a Guvernului

nr. 130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si

pentru modificarea si completarea unor acte normative;

- prevederile Ordonanței de Urgentă nr.168/08.12.2022 privind unele măsuri

fiscal-bugetare, prorogarea unor termene și pentru modificarea și completarea unor acte

normative, cu modificările și completările ulterioare;

29.11.2023
89 22.11.2023 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 89 din 2023 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Puchenii Mari în Consiliul de Administrație și în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității –C.E.A.C. din cadrul Școlilor Gimnaziale din comuna Puchenii Mari, județul Prahova pentru anul școlar 2023-2024 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

Referatul de aprobare nr.13330/22.11.2023 privind desemnarea reprezentantului

Consiliului Local al comunei Pucheniii Mari in Consiliul de Administratie si in Comisia

pentru evaluarea si asigurarea calitatii – C.E.A.C. din cadrul Scolii Gimnaziale Puchenii

Mari, comuna Puchenii Mari, judetul Prahova pentru anul școlar 2023-2024;

- Raportul de specialitate nr.13331/22.11.2023 întocmit de secretarul general al comunei

Puchenii Mari, județul Prahova;

-Adresa Școlii Gimnaziale Puchenii Mari, comuna Puchenii Mari, județul Prahova nr.

2482/04.09.2023 înregistrată la comuna Puchenii Mari sub nr. 9991/04.09.2023;

- avizele Comisiilor de specialitatea ale Consililului Local Puchenii Mari;

29.11.2023
88 22.11.2023 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 88 din 2023 privind revocarea HCL 73 din 2023 cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Puchenii Mari în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității –C.E.A.C. din cadrul Școlilor Gimnaziale din comuna Puchenii Mari, județul Prahova pentru anul școlar 2023-2024 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

Hotararea Consiliului Local al comunei Puchenii Mari, nr.73/2023;

- Referatul de aprobare nr.13327/22.11.2023 privind revocarea HCL 73/2023 cu privire la

desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Pucheniii Mari in Consiliul de

Administratie si in Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii – C.E.A.C. din cadrul

Scolii Gimnaziale Puchenii Mari, comuna Puchenii Mari, judetul Prahova pentru anul

școlar 2023-2024;

- Raportul de specialitate nr.13328/22.11.2023 întocmit de secretarul general al comunei

Puchenii Mari, județul Prahova;

-Adresa Școlii Gimnaziale Puchenii Mari, comuna Puchenii Mari, județul Prahova nr.

2482/04.09.2023 înregistrată la comuna Puchenii Mari sub nr. 9991/04.09.2023;

- avizele Comisiilor de specialitatea ale Consililului Local Puchenii Mari;

29.11.2023
87 22.11.2023 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 87 din 2023 privind aprobarea Structurii organizatorice şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Puchenii Mari (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

referatul de aprobare nr.13323 din 22.11.2023 al Primarului comunei Puchenii

Mari .n care se prezintă şi se fundamentează necesitatea aprobării Structurii

organizatorice şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei

Puchenii Mari;

- raportul de specialitate nr.13324 din 22.11.2023 .ntocmit de Compatimentul

Resurse umane din cadrul Primăriei Puchenii Mari.

.n conformitate cu:

- prevederile art.XVII alin.(8) din Legea nr.296/27.10.2023 privind unele măsuri

fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a Rom.niei pe termen lung;

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea si

completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea

unor masuri financiare, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Hotăr.rii Consiliului local Puchenii Mari nr.7/28.02.2023, privind

aprobarea Structurii organizatorice și a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al

Primarului comunei Puchenii Mari;

- prevederile Legii – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din

fonduri publice;

- prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi

completările ulterioare;

- dispoziţiile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea

transparenţei .n exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi .n mediul de

afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

- adresa Instituției Prefectului - Judetul Prahova nr.6480 din 19.04.2023

.nregistrată la Primăria comunei Puchenii Mari sub nr. 5491 din 28.04.2023 privind

numarul maxim de posturi ce pot fi .ncadrate la nivelul unității administrativ-teritoriale;

- prevederile art. 129 alin.(2) lit.a), alin. (3) lit. c), art. 370 alin. (2), art. 391, art. 405,

art. 407, art. 408, art.409, art. 414, art. 518, art. 539, art.540 și art. 544 din O.U.G. nr.

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare

29.11.2023
86 22.11.2023 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 86 din 2023 privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Puchenii Mari, județul Prahova (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

Referatul de aprobare nr.13318/22.11.2023 al Primarului comunei Puchenii Mari

privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei

Puchenii Mari, județ Prahova;

- Raportul de specialitate nr.13319/22.11.2023 al Serviciului Financiar Contabil;

- Declarația pe propria răspundere a Secretarului General al comunei Puchenii Mari,

dată în condițiile art.289 alin.6 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019

privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

nr.13321/22.11.2023;

- Hotărârea de Consiliu Local Puchenii Mari nr.21/1999, privind aprobarea inventarului

bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Puchenii Mari, cu modificările și

completările ulterioare;

- Anexa nr. 78 ”Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Puchenii

Mari” la Hotărârea Guvernului nr.1359/2001 privind atestarea domeniului public al

județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova,

cu modificările și completările ulterioare”;

- Hotărârea Guvernului nr.392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru

intocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al

comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor;

- Punctul de vedere al Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei nr.

MDLPA-95110/DPFBL-3123/23.08.2023;

- Avizele Comisiiilor de specialitate;

29.11.2023
85 22.11.2023 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 85 din 2023 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Puchenii Mari pe anul 2023 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

Administrativ;

- In conformitate cu legea bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/19.12.2022 , Decizia

Directorului General al Directiei Generale a Finantelor Publice nr.190/12.01.2023, Decizia

Directorului General al Directiei Generale a Finantelor Publice

nr.4517/28.12.2022,conform adresei nr.3014/18.11.2022 a Scolii Gimnaziale comuna

Puchenii Mari,conform adresei nr.3658/14.03.2023 a Scolii Gimnaziale, Comuna

Puchenii Mari;

29.11.2023
84 16.11.2023 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 84 din 2023 privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „ EXTINDERE, REABILITARE, DEMOLARE SI DOTARE SCOALA PIETROSANI,COM. PUCHENII MARI, JUDETUL PRAHOVA", cod SMIS 124896 finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

Referatul de aprobare al primarului comunei Puchenii Mari, judetul Prahova, Negoi

Constantin, nr.13027/16.11.2023, raportul de specialitate al compartimentului de

specialitate nr.13029/16.11.2023 si avizul Comisiei de specialitate;

- prevederile art.3 lit. i), j), art.17, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.36/2023

pentru proiectul nefinalizat cu titlul „ EXTINDERE, REABILITARE, DEMOLARE SI

DOTARE SCOALA PIETROSANI,COM. PUCHENII MARI, JUDETUL PRAHOVA"

cod SMIS 124896;

- adresa nr. 18172/08.11.2023 a ADR Sud Muntenia – Directia organism Intermediar

POR, inregistrata la Primaria comunei Puchenii Mari sub nr. 12652/09.11.2023;

- Instructiunea nr. 207/31.10.2023 cu privire la actiuni AM/OI de pregatire in vederea

inchiderii Programului Operational Regional 2014-2020;

- prevederile art. 129, alin. 2, lit. b, e din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.

57/2019 privind Codul Administrativ

17.11.2023
83 13.11.2023 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 83 din 2023 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024 (Proiect PDF!
Anexă PDF!)
Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

Raportul de specialitate al compartimentului de Impozite si Taxe Locale din cadrul Primariei

Puchenii Mari, prin care se propune stabilirea impozitelor și taxelor locale , precum și a taxelor

speciale, pentru anul 2024;

-Avizul secretarului general al comunei Puchenii Mari ;

-Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Puchenii Mari;

-Luând ȋn considerare prevederile art. 9, pct. 3 din Carta europeana a autonomiei locale,

adoptata la Strasbourg la 15 noiembrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997;

-Ȋn conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal – Titlul IX “Impozite şi

taxe locale”, cu modificările şi completările ulterioare;

79 24.10.2023 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proect de hotărâre 79 din 2023 privind acordarea unui mandat special viceprimarului comunei Puchenii Mari să voteze in numele comunei Puchenii Mari si pe seama acesteia în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” nerezilierea Contractului “Delegarea prin concesiune a gestiunii activitatii de colectare, transport si transfer a deseurilor municipal in zonele :2 Boldesti Scaieni si 6 Valea Doftanei” Nr. 1792 din 13.09.2016 din E13029 din 13.09.2016 (

Proiect PDF!

)

adresa nr.4163/18.10.2023 transmisa de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara

„Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” prin care se comunica

convocarea Adunarii Generale a Asociatiei;

- Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activitatii de colectare, transport si

transfer a deseurilor municipal in zonele :2 Boldesti Scaieni si 6 Valea Doftanei” Nr. 1792

din 13.09.2016/E13029 din 13.09.2016;

- raportul de aprobare nr.11881/24.10.2023, al primarului comunei Puchenii Mari si

raportul de specialitate nr.11882/24.10.2023 al compartimentului de resort;

- avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Puchenii Mari;

- prevederile Statutului Asociației Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru

Managementul Deșeurilor Prahova”;

-prevederile art.8 din Legea serviciului de salubrizare a localitatilor nr.101/2006

republicata cu modificarile si completarile ulterioare

24.10.2023
78 28.09.2023 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 78 din 2023 privind asocierea comunei Puchenii Mari cu judetul Prahova in vederea realizarii unor obiective de interes public - “AMENAJARE INTERSECTIE DS 293, DS 353 CU DN1 PENTRU REALIZAREA ACCESIBILITATII IN SATUL MIROSLAVESTI” (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

Hotararea Consiliulului Judetean nr. 245/27.09.2023;

- referatul de aprobare al Primarului Comunei Puchenii Mari nr.10971/28.09.2023;

- raportul de specialitate al compartimentului de resort nr. 10972/28.09.2023, privind

asocierea comunei Puchenii Mari cu judetul Prahova in vederea realizarii unor obiective de

interes public - “AMENAJARE INTERSECTIE DS 293, DS 353 CU DN1 PENTRU REALIZAREA

ACCESIBILITATII IN SATUL MIROSLAVESTI”;

- avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Puchenii Mari;

- prevederile art. 35 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu

modificarile si completarile ulterioare;

29.09.2023
77 22.09.2023 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 77 din 2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Puchenii Mari (Proiect PDF!

Anexă PDF!)
Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

Referatul de aprobare nr.10770 din 22.09.2023 întocmit de Primarul comunei Puchenii Mari

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului

de specialitate al Primarului comunei Puchenii Mari;

- Raportul de specialitate nr. 10771 din 22.09.2023 al Compartimentului Resurse Umane;

29.09.2023
76 22.09.2023 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 76 din 2023 privind constituirea comisiei de evaluare în vederea vânzării fără licitație publică a unui teren proprietate privată a comunei Puchenii Mari, județul Prahova T 1-4, Cc 81, avand nr. Cadastral 25826 (

Proiect PDF!

)
Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

Referatul de aprobare nr.10768 din 22.09.2023 întocmit de Primarul comunei Puchenii Mari

la proiectul de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare în vederea vânzării fără licitație

publică a unui teren proprietate privata a comunei Puchenii Mari, județul Prahova T 1/4, Cc 81, avand

nr. Cadastral 25826;

- Raportul de specialitate al compartimentului de specialitate nr.10769/22.09.2023;

- Hotărârea Consiliului Local nr. 57/29.08.2023 privind aprobarea vânzării fără licitație publică

(directa) a unui teren proprietate privată a comunei Puchenii Mari, județul Prahova T 1/4, Cc 81, avand

nr. Cadastral 25826;

29.09.2023
75 22.09.2023 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 75 din 2023 privind aprobarea achizitionarii serviciilor juridice de consultanta, de asistenta si de reprezentare in fata instantelor de judecata (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

OUG nr.26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea

disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative;

- Referatul de aprobare nr.10766/22.09.2023 privind aprobarea achizitionarii serviciilor

juridice de consultanta, de asistenta si de reprezentare in fata instantelor de judecata;

- Raportul nr.10767/22.09.2023 întocmit de secretarul general al comunei Puchenii Mari,

județul Prahova;

29.09.2023
74 22.09.2023 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 74 din 2023 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al comunei Puchenii Mari în Consiliul de Administrație și în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din cadrul Școlilor Gimnaziale din comuna Puchenii Mari, județul Prahova pentru anul școlar 2023-2024 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

Referatul de aprobare nr.10752/22.09.2023 privind desemnarea reprezentantilor

Consiliului Local al comunei Pucheniii Mari in Consiliul de Administratie si in Comisia

pentru evaluarea si asigurarea calitatii din cadrul Scolii Gimnaziale Puchenii Mari,

comuna Puchenii Mari, judetul Prahova pentru anul școlar 2023-2024;

- Raportul nr.10753/22.09.2023 întocmit de secretarul general al comunei Puchenii Mari,

județul Prahova;

- Adresa Școlii Gimnaziale Puchenii Mari, comuna Puchenii Mari, județul Prahova nr.

2484/04.09.2023 înregistrată la comuna Puchenii Mari sub nr. 9990/04.09.2022;

- avizele Comisiilor de specialitatea ale Consililului Local Puchenii Mari;

29.09.2023
73 22.09.2023 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 73 din 2023 privind desemnarea reprezentanului Consiliului Local al comunei Puchenii Mari în Consiliul de Administrație și în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității – C.E.A.C. din cadrul Școlilor Gimnaziale din comuna Puchenii Mari, județul Prahova pentru anul școlar 2023-2024 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

Referatul de aprobare nr.10750/22.09.2023 privind desemnarea reprezentantului

Consiliului Local al comunei Pucheniii Mari in Consiliul de Administratie si in Comisia

pentru evaluarea si asigurarea calitatii – C.E.A.C. din cadrul Scolii Gimnaziale Puchenii

Mari, comuna Puchenii Mari, judetul Prahova pentru anul școlar 2023-2024;

- Raportul de specialitate nr.10751/22.09.2023 întocmit de secretarul general al comunei

Puchenii Mari, județul Prahova;

-Adresa Școlii Gimnaziale Puchenii Mari, comuna Puchenii Mari, județul Prahova nr.

2482/04.09.2023 înregistrată la comuna Puchenii Mari sub nr. 9991/04.09.2023;

- avizele Comisiilor de specialitatea ale Consililului Local Puchenii Mari

29.09.2023
72 22.09.2023 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 72 din 2023 privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Ministerul Muncii şi Solidarității Sociale (MMSS) și Unitatea Administrativă Puchenii Mari, județul Prahova având ca obiect asigurarea colaborării interinstituționale în cadrul proiectului ,,HUB de Servicii MMSS – SII MMSS”, Cod MySmis 130963. (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

referatul de aprobare al primarului comunei Puchenii Mari nr.10748/22.09.2023 prin

care se prezintă necesitatea aprobării la nivel local a unui protocol de colaborare cu

Ministerul Muncii şi Solidarității Sociale .n cadrul Programului Operațional

Competitivitate 2014-2020, urmărește crearea unui sistem informatic integrat .n

domeniul asistenței sociale și domeniilor conexe, precum și .mbunătățirea activității

serviciilor publice de asistență socială (SPAS);

- raportul de specialitate al Compartimentului de asistență socială

nr.10749/22.09.2023;

.n conformitate cu prevederile:

- Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

- Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității .n domeniul serviciilor sociale, cu

modificările și completările ulterioare;

- Hotăr.rea de Guvern nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de

aplicare a prevederilor Legii nr.197/2012 privind asigurarea calității .n domeniul serviciilor

sociale, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotăr.rea de Guvernu nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor

sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale,

cu modificările și completările;

- Hotăr.rea de Guvern nr. 23/2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului

Muncii și Solidarității Sociale;

- Hotăr.rea de Guvern nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de

organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative

de personal, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 113/2011 privind organizarea şi

funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, cu modificările și

completările ulterioare;

- Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27

aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice .n ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu

caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei

95/46/CE;

29.09.2023
71 22.09.2023 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 71 din 2023 privind vânzarea fără licitație publică a terenului în suprafață de 2.198 mp, situat în intravilanul comunei Puchenii Mari, sat Puchenii Moșneni, T7 ParcelaCc 225, identificat cu C.F. nr.22357 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

Referatul de aprobare nr. 10746 din 22.09.2023, întocmit de Primarul comunei Puchenii Mari

la proiectul de hotărâre privind vânzarea fără licitație publică a terenului în suprafață de 2.198 mp,

situat în intravilanul comunei Puchenii Mari, sat Puchenii Moșneni, T7 Parcela Cc 225, identificat cu

C.F. nr.22357, în favoarea proprietarului construcției edificată pe acest teren;

- Raportul de specialitate al compartimentului de specialitate 10747/22.09.2023;

- Cererea domnului Georgescu Mihai Petre, înregistrată la Primăria comunei Puchenii Mari cu

nr.9672/23.08.2023 prin care solicită cumpărarea terenului situat în sat Puchenii Moșneni, comuna

Puchenii Mari, T 7, Parcela Cc 225, în suprafață de 2.198 mp, pe care este amplasată clădirea ce a

fost achiziționată de către acesta conform facturii fiscale nr.52/18.05.2022;

- raportul de evaluare nr. 10692/21.09.2023 întocmit de P.F.A. Nita Dumitru, expert evaluator

atestat ANEVAR, legitimația nr.14741 valabil 2023, din care rezultă prețul de vânzarea al terenului de

15 euro;

- Hotărârea Consiliului Local nr. 14/19.03.2008 privind atestarea apartenenței la domeniul

privat al comunei Puchenii Mari, județul Prahova a unor imobile, cu modificările și completările

ulterioare;

29.09.2023
70 22.09.2023 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 70 din 2023 privind mandatarea domnului Herea Constantin reprezentantul Consiliului local al comunei Puchenii Mari, jud. Prahova să voteze in numele comunei Puchenii Mari si pe seama acesteia in A.G.A, in conformitate cu art. 12 alin.(2), art.12, alin(5) lit(d), art. 16 alin(2) lit (j) si art 21 alin (1) din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Parteneriatul pentru mangementul Apei – Prahova” cu modificarile si completarile ulterioare aduse prin Actul Aditional nr. 1 la Statut, retragerea comunei Rifov, judetul Prahova, din Asociatie, respective retragerea din contractual de delegare, prin incheierea de acte aditionale. (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

adresa nr.2019/18.09.2023 transmisa de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara

„Parteneriatul pentru Managementul Apei - Prahova;

- raportul de aprobare nr.10744/22.09.2023, al primarului comunei Puchenii Mari si

raportul de specialitate nr.10745/22.09.2023 al compartimentului de resort;

- avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Puchenii Mari;

- prevederile art.12, alin(2) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară

„Parteneriatul pentru Managementul Apei - Prahova”;

- prevederile art.12, alin(5), lit. (d) din Statutul Asociației de Dezvoltare

Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Apei - Prahova”;

- prevederile art.16, alin(2), lit. (j) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară

„Parteneriatul pentru Managementul Apei - Prahova”;

- prevederile art.21, alin(1), din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară

„Parteneriatul pentru Managementul Apei - Prahova”;

29.09.2023
69 22.09.2023 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 69 din 2023 privind aprobarea DTAC a proiectului tehnic, a indicatorilor tehnico-economici actualizati si a devizului general pentru obiectivul “Extindere retele de apa si canalizare in comuna Puchenii Mari, judetul Prahova”, aprobat pentru finantare prin programul national de investitii “Anghel Saligny”, precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

adresa(justificare) ZORAS PROIECT, inregistrata sub nr.9375/16.08.2023, referitor la

obiectul de investitii „Extindere retele de apa si canalizare ,Comuna Puchenii Mari,

judetul Prahova”;

- prevederile art.129 alin.(2) lit.b) coroborat cu alin.(4) lit.d) din OUG nr. 57/2019 privind

Codul Administrativ;

- OUG nr.114/2018 privind instituirea unor masuri în domeniul investitiilor publice si a

unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si

prorogarea unor termene;

Tinand cont de :

- referatul de aprobare nr.10741/22.09.2023 al Primarului Comunei Puchenii Mari;

- raportul de specialitate al compartimentului de resort nr.10742/22.09.2023;

- avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Puchenii Mari;

In conformitate cu :

- OUG nr. 95/2021, OMDLPA NR.1333/2021, prevederile HGR nr.907/2016 privind

etapele de elaborare si continutul cadrul al documentatiilor tehnico-economice aferente

obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;

29.09.2023
68 22.09.2023 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 68 din 2023 privind aprobarea PT si Devizul General pentru obiectivul“REABILITAREA SEISMICA SI IMBUNATATIREA EFICIENTEI ENERGETICE PENTRU SCOALA PUCHENII MOSNENI, COMUNA PUCHENII MARI, JUDET PRAHOVA” (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

văzând raportul de aprobare nr.10739/22.09.2023 al primarului comunei Puchenii Mari,

Negoi Constantin și Raportul de specialitate nr.10740/22.09.2023 intocmit de

compartimentul urbanism din cadrul Comunei Puchenii Mari, propune aprobarea PT si

Devizul General pentru obiectivul“REABILITAREA SEISMICA SI IMBUNATATIREA

EFICIENTEI ENERGETICE PENTRU SCOALA PUCHENII MOSNENI, COMUNA

PUCHENII MARI, JUDET PRAHOVA”

Având în vedere:

- Planul Național de Redresare și Reziliență ;

- Ghidul specific privind regulile şi condiţiile aplicabile finanţării din fondurile europene

aferente PNRR în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1; componenta C5 –

VALUL RENOVĂRII; AXA 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și

reziliență în clădiri publice; OPERAȚIUNEA B.1: Renovarea integrată (consolidare

seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice;

- prevederile Hotărarii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și continutulcadru

al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții

finanțate din fonduri publice.

- Scoala Gimnaziala, comuna Puchenii Mari, cu adresa Jud. Prahova, sat Puchenii

Mosneni, Comuna Puchenii Mari, nr. 1, CIF 29164745 este ocupantul cladirii identificate

cu nr. cadastral 25539-C1 și desfasoara activitati educationale specifice invatamantului

preuniversitar (clasele I-VIII);

-prevederile HGR nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadrul al

documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate

din fonduri publice;

-avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Puchenii Mari;

29.09.2023
67 19.09.2023 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 67 din 2023 privind acordarea unui mandat special viceprimarului comunei Puchenii Mari să voteze in numele comunei Puchenii Mari sip e seama acesteia în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” rezilierea/nerezilierea Contractului “Delegarea prin concesiune a gestiunii activitatii de colectare, transport si transfer a deseurilor municipal in zonele :2 Boldesti Scaieni si 6 Valea Doftanei” Nr. 1792 din 13.09.2016/E13029 din 13.09.2016 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

adresa nr. 3526/15.09.2023 transmisa de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara

„Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” prin care se comunica

convocarea Adunarii Generale a Asociatiei;

- adresa nr. 3525/15.09.2023 transmisa de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara

„Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” prin care se comunica faptul

ca operatorul a achitat redeventa aferenta trimestrului I anul 2023;

- Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activitatii de colectare, transport si

transfer a deseurilor municipal in zonele :2 Boldesti Scaieni si 6 Valea Doftanei” Nr. 1792

din 13.09.2016/E13029 din 13.09.2016;

- raportul de aprobare nr.10518/19.09.2023, al primarului comunei Puchenii Mari si

raportul de specialitate nr.10519/19.09.2023 al compartimentului de resort;

- avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Puchenii Mari;

- prevederile Statutului Asociației Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru

Managementul Deșeurilor Prahova”;

-prevederile art.8 din Legea serviciului de salubrizare a localitatilor nr.101/2006

republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

19.09.2023 Hotărâre PDF!
66 19.09.2023 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 66 din 2023 privind aprobarea Devizului General si indicatorii tehnico-economici actualizati la faza de proiect tehnic pentru obiectivul de investitii „Renovare energetica moderata a cladirilor rezidentiale multifamiliale, pentru blocurile A7, A5, B1 si B4, comuna Puchenii Mari, județ Prahova”, nr. proiect C5-A3.1-212, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C5 - Valul Renovării, Axa 1- Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, Operațiunea A3.1 - Renovarea energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale (Proiect PDF!)

Având în vedere Referatul de Aprobare nr.10515/19.09.2023 al primarului Negoi

Constantin și al viceprimarului si Raportul de specialitate al Serviciului financiar contabil

nr.10517/19.09.2023.

În conformitate cu prevederile Legii 273 din 2006 privind finanţele publice locale;

În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. 2, lit „b”, art 139, alin. 3, lit „a”, art. 196, alin. 1,

lit. „a” din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ

19.09.2023 Hotărâre PDF!
65 08.09.2023 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 65 din 2023 privind modificarea HCL nr.2 din 31.01.2023 de stabilire a destinatiei excedentului bugetului local al comunei Puchenii Mari la 31.12.2022 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

prevederile art.129 alin.(2) lit.b) coroborat cu alin.(4) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind

Codul Administrativ;

- referatul de aprobare nr. 10179/08.09.2023 al Primarului Comunei Puchenii Mari;

- raport de specialitate al compartimentului de specialitate nr.10180/08.09.2023;

- in temeiul legii 273/2006 privind finantele publice locale , cu modificarile si completarile

ulterioare

In temeiul prevederilor art.139 alin.(1) si art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 57/2019

privind Codul Administrativ;

12.09.2023 Hotărâre PDF!
64 08.09.2023 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 64 din 2023 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Puchenii Mari pe anul 2023 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

referat de aprobare al Primarului Comunei Puchenii Mari nr. 10177/08.09.2023 si

raportul de specialitate al compartimentului de resort nr. 10178/08.09.2023;

- avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Puchenii Mari;

In temeiul prevederilor art.139 alin.(1) si art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 57/2019

privind Codul Administrativ;

12.09.2023 Hotărâre PDF!
62 05.09.2023 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 62 din 2023 privind aprobarea includerii în domeniul public al comunei Puchenii Mari, județul Prahova a investițiilor:”Reabilitare rețele apă-canal în zona blocuri și înlocuire conductă apă în satele Puchenii Moșneni, Miroslăvești, comuna Puchenii Mari” și ”Construire sistem de canalizare și epurare ape uzate menajere, utilități și branșamente, comuna Puchenii Mari” (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

Referatul de aprobare nr. 10007 din 05.09.2023, întocmit de Primarul comunei Puchenii Mari

la proiectul de hotărâre privind aprobarea includerii în domeniul public al comunei Puchenii Mari,

județul Prahova a investițiilor:”Reabilitare rețele apă-canal în zona blocuri și înlocuire conductă apă

în satele Puchenii Moșneni, Miroslăvești, comuna Puchenii Mari” și ”Construire sistem de canalizare

și epurare ape uzate menajere, utilități și branșamente, comuna Puchenii Mari”;

- Raportul de specialitate al Serviciului Financiar Contabil nr. 10008/05.09.2023;

- Autorizația de construire nr.53/02.05.2007 privind executarea lucrărilor de construire ”

Construire sistem de canalizare și epurare ape uzate menajere, utilități și branșamente, comuna

Puchenii Mari” și Autorizația de construire nr.30.04.12.2010 privind executarea lucrărilor de construire

”Continuare lucrări construire sistem de canalizare și epurare ape uzate menajere, utilități și

branșamente, comuna Puchenii Mari”;

- Autorizația de construire nr.154/06.08.2019 privind executarea lucrărilor de construire

”Reabilitare rețele apă-canal în zona blocuri și înlocuire conductă apă în satele Puchenii Moșneni,

Miroslăvești, comuna Puchenii Mari”;

- Autorizația de construire nr.52/25.05.2020 privind executarea lucrărilor de construire

”Înlocuire conductă apă în satele Puchenii Moșneni, Miroslăvești, comuna Puchenii Mari”;

- Autorizația de construire nr.40/20.06.2023 privind executarea lucrărilor de construire

”Prelungire conductă evacuare (prin pompare) ape epurate de stația de epurare Miroslăvești, comuna

Puchenii Mari”;

- Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.8381/03.12.2010 privind lucrarea

aferentă investiției ”Sistem de canalizare și epurare ape uzate menajere, utilități și branșamente,

comuna Puchenii Mari - satele Puchenii Mari, Puchenii Moșneni și Miroslăvești”

- Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.7596/17.112011 privind lucrarea

aferentă investiției ”Sistem de canalizare și epurare ape uzate menajere, utilități și branșamente,

comuna Puchenii Mari - satele Puchenii Mici,Odăile și Moara”;

- Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.6509/09.08.2013 privind lucrarea

aferentă investiției ”Sistem de canalizare și epurare ape uzate menajere, utilități și branșamente,

comuna Puchenii Mari - satul Pietroșani”

- Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.8694/24.07.2023 privind lucrarea

aferentă investiției ”Reabilitare rețele apă-canal în zona blocuri și înlocuire conductă apă în satele

Puchenii Moșneni, Miroslăvești, comuna Puchenii Mari”;

- Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.8693/24.07.2023 privind lucrarea

aferentă investiției ”Înlocuire conductă apă în satele Puchenii Moșneni, Miroslăvești, comuna Puchenii

Mari”;

- Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.12782/05.12.2022 privind lucrarea

aferentă investiției ”Prelungire conductă evacuare (prin pompare) ape epurate de stația de epurare

Miroslăvești, comuna Puchenii Mari”;

05.09.2023 Hotărâre PDF!
61 05.09.2023 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 61 din 2023 privind alegerea președintelui de ședinţă (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

-Referatul de aprobare nr.10005/05.09.2023 al Primarului comunei Puchenii Mari privind alegerea

preşedintelui de şedinţă pentru lunile septembrie 2023 – noiembrie 2023;

-Raportul compartimentului/lor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului nr.

10006/05.09.2023,desemnat/e în vederea analizării Proiectului de hotărâre privind alegerea

presedintelui de sedinţă pentru lunile septembrie 2023 – noiembrie 2023;

- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local ;

.n temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi art.196 alin.(1 ) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

05.09.2023 Hotărâre PDF!
58 21.08.2023 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 58 din 2023 privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri privind trecerea imobilelor situate în comuna Puchenii Mari, bloc A4, apartament nr.3, parter și bloc A6, apartament nr.12, parter, scara B din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Finanțelor Publice prin Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești în domeniul public al comunei Puchenii Mari (Proiect PDF!
Anexa!)

Referatul de aprobare nr.9544/21.08.2023 al Primarului comunei Puchenii Mari privind

solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri privind trecerea imobilelor

situate în comuna Puchenii Mari, bloc A4, apartament nr.3, parter și bloc A6, apartament

nr.12, parter, scara B din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului

Finanțelor Publice prin Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală

Regională a Finanțelor Publice Ploiești în domeniul public al comunei Puchenii Mari;

- Adresa Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.11441/07.08.2023 privind acordul de

principiu cu privire la trecerea spațiilor situate în comuna Puchenii Mari, bloc A6, apartament

nr.12, scara B, parter și bloc A4, apartament 3, parter din domeniul public al statului în

domeniul public al comunei Puchenii Mari

- Raportul de specialitate nr.9545/21.08.2023 al Serviciului Financiar Contabil;

- Prevederile art.863 lit.f) din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu

modificările și completările ulterioare;

29.08.2023
57 21.08.2023 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 57 din 2023 privind vanzarea fara licitatie publica a terenului situat în intravilanul comunei privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica (directa) a unui teren proprietate privata a comunei Puchenii Mari, judetul Prahova T 1/4 , Cc 81 ,avand nr. Cadastral 25826 (Proiect PDF!)

referatul de aprobare nr. 9540/21.08.2023, al Primarului comunei Puchenii , domnul

Negoi Constantin;

- Raportul de specialitate nr.9541/21.08.2023, prin care se propune aprobarea

vanzarii fara licitatie publica (directa) a unui teren proprietate privata a comunei

Puchenii Mari, judetul Prahova, T 1/4 , Cc 81 avand nr. Cadastral 25826.

- Avizul comisiilor de specialitate al Consiliului Local al comunei Puchenii Mari;

29.08.2023
56 21.08.2023 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 56 din 2023 privind solicitarea trecerii unui imobil din domeniul public al județului Prahova în domeniul public al comunei Puchenii Mari (Proiect PDF!)

Referatul de aprobare nr.9538/21.08.2023 al Primarului comunei Puchenii Mari privind

solicitarea trecerii unui imobil din domeniul public al județului Prahova în domeniul public al

comunei Puchenii Mari;

- Raportul de specialitate nr.9539/21.08.2023 al Serviciului Financiar Contabil;

- Prevederile art.863 lit.f) din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu

modificările și completările ulterioare;

- Prevederile art.286 alin.(4) și art.294 alin.(2) și alin.(5) din Ordonanța de Urgență a

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

29.08.2023
55 21.08.2023 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 55 din 2023 privind completarea și actualizarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Puchenii Mari, județul Prahova (Proiect PDF!
Anexa!)

Referatul de aprobare nr.8527/21.08.2023 al Primarului comunei Puchenii Mari

privind actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei

Puchenii Mari, județ Prahova;

- Raportul de specialitate nr.9531/21.08.2023 al Serviciului Financiar Contabil;

- Hotărârea de Consiliu Local Puchenii Mari nr.14/19.03.2008, privind aprobarea

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Puchenii Mari, cu

modificările și completările ulterioare;

- Procesul verbal nr.9532/21.08.2023 întocmit de Comisa specială de inventariere a

bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunei Puchenii Mari, județul

Prahova;

- Prevederile Hotărârii de Guvern nr.392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice

pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al

comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor;

29.08.2023
54 21.08.2023 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 54 din 2023 privind aprobarea documentatiei “ P.U.Z. – SCHIMBARE DESTINATIE TEREN DIN ZONA PENTRU INSTITUTII SI SERVICII DE INTERES GENERAL - SUBZONA CONSTRUCTII DE SANATATE IN ZONA SPATII VERZI – SUBZONA AGREMENT SI SPORT, STABILIRE INDICATORI URBANISTICI(Sst =5122 mp) comuna Puchenii Mari, sat. Miroslavesti, parte din nr. cadastral 24130(tarla 2, parcela Cc108) (Proiect PDF!)

- referatul de aprobrare nr.9525/21.08.2023 al Primarului comunei Puchenii Mari;

- raportul de specialitate nr.9526/21.08.2023,.ntocmit de Compartrimentul

cadastru;

- Anuntul pentru consultarea publica nr.8946/02.08.2023;

- Raportul dupa informarea si consultarea populatiei conform Ordinului MDRT nr.

2701/2010 cu privire la elaborare, avizare, aprobare PUZ –URI nr. 9288/11.08.2023;

- Avizului Unic favorabil nr. 2712 din 07.09.2022 al Comisiei Tehnice de

Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a judeţului Prahova;

- Avizul nr.002/07.09.2022 al Consiliului Judetean Prahova;

- documentatia de urbanism “ P.U.Z. – SCHIMBARE DESTINATIE TEREN DIN ZONA

PENTRU INSTITUTII SI SERVICII DE INTERES GENERAL - SUBZONA CONSTRUCTII DE

SANATATE IN ZONA SPATII VERZI – SUBZONA AGREMENT SI SPORT, STABILIRE

INDICATORI URBANISTICI(Sst =5122 mp)comuna Puchenii Mari, sat. Miroslavesti,

parte din nr. cadastral 24130(tarla 2, parcela Cc108).

29.08.2023
53 21.08.2023

Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi

Proiect de hotărâre 53 din 2023 privind aprobarea revocarii HCL 24 din 28.04.2023 cu privire la documentatia “ P.U.Z. – SCHIMBARE DESTINATIE TEREN DIN ZONA PENTRU INSTITUTII SI SERVICII DE INTERES GENERAL - SUBZONA CONSTRUCTII DE SANATATE IN ZONA SPATII VERZI – SUBZONA AGREMENT SI SPORT, STABILIRE INDICATORI URBANISTICI(Sst =5122 mp) comuna Puchenii Mari, sat. Miroslavesti, parte din nr. cadastral 24130(tarla 2, parcela Cc108) (Proiect PDF!)

referatul de aprobare nr.9523/21.08.2023 al Primarului comunei Puchenii Mari;

- raportul de specialitate nr.9524/21.08.2023,.ntocmit de Compartrimentul

cadastru;

- adresa Institutiei Prefectului nr.10002/A/II/4 DIN 27.06.2023 inregistrata la

Primaria Puchenii Mari sub nr. 8046/0507.2023;

.n conformitate cu :

- prevederile legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia

publica;

- prevederile art. 129 alin. (1), (6) lit. c) din Ordonanței de Urgență a Guvernului

nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

29.08.2023
52 21.08.2023 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 52 din 2023 privind revocarea HCL nr.27 din 28.04.2023 cu privire la includerea în domeniul privat al comunei Puchenii Mari a unor suprafețe de teren (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

Adresa Institutiei Prefectului Prahova nr.10002/A/II/4 DIN 27.06.2023

inregistrata sub nr. 8046/05.07.2023 la Primaria Puchenii Mari;

- referatul de aprobare al proiectului de hotăr.re nr.9519/21.08.2023 al primarului

comunei Puchenii Mari;

- raportul de specialitate nr.9520/21.08.2023 al compartimentului de specialitate;

29.08.2023
51 17.07.2023 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 51 din 2023 privind aprobarea fondurilor necesare în vederea finațării unei tabere școlare pentru elevii ce fac parte din Ansamblul “Martisor” Ansamblu format din elevi de pe raza comunei Puchenii Mari (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

- Referatul de aprobare nr. 8483 din 17.07.2023 întocmit de Primarul comunei

Puchenii Mari la proiectul de hotărâre privind aprobarea fondurilor necesare în vederea

finațării unei tabere școlare pentru elevii ce fac parte din Ansamblul “Martisor” ;

- Raportul de specialitate nr.8484 din 17.07.2023 întocmit de Serviciul Financiar

Contabil;

- Legea nr.273/2006 privind finațele publice locale, cu modificările și completările

ulterioare;

- prevederile art.12 alin.(3), art.103 alin.(2), art.105 alin.(2) lit.h, art.111 alin.(4) din

Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Ordinului nr.4742/2016 pentru aprobarea Statutului elevului, cu

modificările și completările ulterioare;

24.07.2023
50 17.07.2023 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 50 din 2023 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Puchenii Mari pe anul 2023 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

prevederile art.129 alin.(2) lit.b) coroborat cu alin.(4) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind

Codul Administrativ;

- In conformitate cu legea bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/19.12.2022 ,

Decizia Directorului General al Directiei Generale a Finantelor Publice nr.190/12.01.2023,

Decizia Directorului General al Directiei Generale a Finantelor Publice

nr.4517/28.12.2022,conform adresei nr.3014/18.11.2022 a Scolii Gimnaziale , comuna

Puchenii Mari,conform adresei nr.3658/14.03.2023 a Scolii Gimnaziale , Comuna

Puchenii Mari;Avand in vedere adresa nr.2023/05.07.2023 si 8158/07.07.2023 , privind

solicitarea Scolii Gimnaziale , Comuna Puchenii Mari , de a suplimenta bugetul unitatii

de invatamant cu suma de 150 mii lei, suma necesara pentru igienizarea unitatilor de

invatamant , propun majorarea bugetului Scolii gimnaziale cu suma de 150 mii lei , pentru

cheltuieli bunuri si servicii.

- in temeiul legii nr.1/2011 privind educatia nationala;

- Ordinul 4271/15.12.2022 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind incheierea

exercitiului bugetar al anului 2022;

- in temeiul legii 273/2006 privind finantele publice locale ,cu modificarile si completarile

ulterioare;

- referat de aprobare al Primarului Comunei Puchenii Mari nr.8481/17.07.2023 si

raportul de specialitate al compartimentului de resort nr.8482/17.07.2023;

- avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Puchenii Mari;

24.07.2023
49 06.07.2023 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 49 din 2023 privind mandatarea domnului Negoi Constantin, reprezentantul Consiliului Local al comunei Puchenii Mari, judetul Prahova, pentru a vota in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Parteneriatul pentru Managementul Apei – Prahova” (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

prevederile art.129 alin.(2) lit.d) si alin (7), lit.s) din OUG nr. 57/2019 privind Codul

Administrativ;

- referatul de aprobare al Primarului Comunei Puchenii Mari nr.8115/06.07.2023;

- raportul de specialitate al compartimentului de resort nr.8116/06.07.2023;

- avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Puchenii Mari;

- Adresa Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Parteneriatul pentru Managementul Apei –

Prahova” nr. 1669/06.06.2023, inregistrata la Primaria comunei Puchenii Mari sub nr.

7117/09.06.2023;

- Hotararea de Guvern nr. 677/2017 cu modificarile si completarile ulterioare;

13.07.2023
48 06.07.2023 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 48 din 2023 privind mandatarea domnului Negoi Constantin, reprezentantul Consiliului Local al comunei Puchenii Mari, judetul Prahova, pentru a vota in sedinta A.G.A, conform Art. 13 alin (2) din Statutul asociatiei, acceptarea comunei Puchenii Mari ca membru al Asociatiei de dezvoltare Intercomunitar”Parteneriatul pentru Mangementul Apei – Prahova” prin incheirea de acte aditionale (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

prevederile art.129 alin.(2) lit.d) si alin (7), lit.s) din OUG nr. 57/2019 privind Codul

Administrativ;

- referatul de aprobare al Primarului Comunei Puchenii Mari nr.8113/06.07.2023;

- raportul de specialitate al compartimentului de resort nr.8114/06.07.2023;

- avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Puchenii Mari;

- Adresa Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Parteneriatul pentru

Managementul Apei – Prahova” nr. 1702/08.06.2023, inregistrata la Primaria comunei

Puchenii Mari sub nr. 7071/08.06.2023;

- Prevederile Art.13 alin (2) din Statutul asociatiei, acceptarea comunei Puchenii Mari

ca membru al Asociatiei de dezvoltare Intercomunitar”Parteneriatul pentru

Mangementul Apei – Prahova”;

13.07.2023
47 06.07.2023 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 47 din 2023 privind aprobarea Studiului de Oportunitate pentru investiția „Dezvoltare infrastructură TIC (sisteme inteligente de management) în Comuna Puchenii Mari, Județul Prahova” (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

Referatul Primarului comunei Puchenii Mari de aprobare a proiectului de

hotărâre, înregistrat la nr.8111/06.07.2023 si Raportul compartimentului de specialitate,

înregistrat la nr.8112/06.07.2023 ;

- Hotărârea Consiliului Local nr.20/13.05.2022 privind aprobarea proiectului, a

cheltuielilor aferente proiectului și a depunerii proiectului „Dezvoltare infrastructura

TIC(sisteme inteligente de management) in Comuna Puchenii Mari, Județul

Prahova „ în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României,

COMPONENTA 10 - Fondul local, adoptată de Consiliul local al comunei Puchenii Mari ;

- Prevederile art. 44 alin (l) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,

cu modificările si completările ulterioare;

13.07.2023
46 06.07.2023 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 46 din 2023 privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a terenului din satul Miroslavesti Tarlaua 2, parcela Cc 108 din comuna Puchenii Mari, judetul Prahova (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

Avand in vedere referatul de aprobare al primarului nr.8109/06.07.2023 si

raportul de specialitate nr.8110/06.07.2023 al compartimentului de cadastru, precum

si Planul de Amplasament si delimitare a terenurilor intocmita de executant ing.RADU

LUCA MARIAN.

Respectand prevederile art. 7 alin(2), art. 879 si art.880 din Codul Civil al

Romaniei, adoptat prin Legea 287/2009, republicat , cu modificarile si completarile

ulterioare;

a) art. 25 alin.(2) din Legea nr. 7/1996, republicata cu modificarile si completarile

ulterioare;

b) art. 132,133,134 si 135 din Ordinul Directorului General al Agentiei Nationale

de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr.700/09.07.2014, privind aprobarea

Regulamentului de avizare receptie si inscriere in registrul de carte funciara;

In temeiul prevederilor art.129 alin (2) lit.c, art. 139 alin.(3) lit. g din OUG nr.

57/2019 privind Codul Administrativ;

13.07.2023
45 06.07.2023 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 45 din 2023 privind acordarea unui mandat special domnului Constantin Negoi, reprezentantul localității Puchenii Mari , județ Prahova, să voteze și să semneze Statutul actualizat al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova" (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

Referatul de aprobare nr. 8107/06.07.2023 întocmit de domnul Herea Constantin,

viceprimarul comunei Puchenii Mari și raportul de specialitate nr.8108/06.07.2023

întocmit de către Secretarul general al comunei Puchenii Mari prin care se propune

acordarea unui mandat special reprezentantul localității Puchenii Mari , județ Prahova

să voteze și să smeneze Statutul actualizat al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară

"Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova";

- Adresele nr.2463/28.06.2023 și 2509/30.06.2023 transmise de de Asociatia de Dezvoltare

Intercomunitară "Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova";

-Prevederile Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Parteneriatul pentru

Managementul Deșeurilor Prahova";

- Prevederile art.10 alin.(8) din Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006,

republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art.8 din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr.101/2006,republicată,

cu modificările și completările ulterioare;

- Prevederile Hotărârii Guvernului nr.293/29.03.2023 privind modificarea și completarea

Hotărârii Guvernului nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv cadru și a statutului cadru ale

asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice;

13.07.2023
44 06.06.2023 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 44 din 2023 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul “MODERNIZARE SI DOTARE SCOALA PUCHENII MARI, JUDET PRAHOVA” Axa prioritara 10 Imbunatatirea infrastructurii educationale Obiectiv Specific 10.1B. Cresterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si invatamantului obligatoriu, in special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

prevederile art.129 alin.(2) lit.b) coroborat cu alin.(4) lit.d) din OUG nr. 57/2019

privind Codul Administrativ;

-OUG nr.114/2018 privind instituirea unor masuri în domeniul investitiilor publice si a

unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si

prorogarea unor termene;

-referatul de aprobare al Primarului Comunei Puchenii Mari nr.6973/06.06.

2023;

-raportul de specialitate al compartimentului de resort nr.6975/06.06.2023;

-avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Puchenii Mari;

-prevederile HGR nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadrul al

documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii

finantate din fonduri publice.

09.06.2023
43 06.06.2023 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 43 din 2023 privind aprobarea SF si a proiectului tehnic, a indicatorilor tehnico-economici actualizati si a devizului general pentru obiectivul “Extindere retele de apa si canalizare in comuna Puchenii Mari, judetul Prahova”, aprobat pentru finantare prin programul national de investitii “Anghel Saligny”, precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

prevederile art.129 alin.(2) lit.b) coroborat cu alin.(4) lit.d) din OUG nr. 57/2019

privind Codul Administrativ;

-OUG nr.114/2018 privind instituirea unor masuri în domeniul investitiilor publice si a

unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si

prorogarea unor termene;

Tinand cont de :

- referatul de aprobare nr.6963/06.06.2023 al Primarului Comunei Puchenii Mari;

- raportul de specialitate al compartimentului de resort nr.6965/06.06.2023;

- avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Puchenii Mari;

09.06.2023
40 19.05.2023 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 40 din 2023 privind delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apa al comunei si aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si canalizare (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local 26.05.2023
39 19.05.2023 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 39 din 2023 privind aprobarea includerii in domeniul public al comunei Puchenii Mari a investitiei „ Modernizare gospodarire de apa, Extindere retele de apa si canalizare” in comuna Puchenii Mari, judetul Prahova (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local 26.05.2023
38 19.05.2023 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 38 din 2023 privind atestarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Puchenii Mari, judetul Prahova (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

Referatul de aprobare nr.13556/28.12.2022 al Primarului comunei Puchenii Mari privind

atestarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Puchenii Mari,

judet Prahova;

- Raportul de specialitate nr.13557/28.12.2022 al Compartimentului Registru Agricol si

Cadastru Funciar;

- Declaratia pe propria raspundere a Secretarului General al comunei Puchenii Mari, data in

conditiile art.289 alin(6) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul

Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, nr. 13558/28.12.2022;

- Hotararea de Consiliu Local Puchenii Mari nr.21/31.08.1999, privind aprobarea inventarului

bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Puchenii Mari, cu modificările și

completările ulterioare;

- art.2, art.3, li.a), art.5, lit.c), art.8 din Ordonanta Guvernului nr.43/1997 privind

regimul drumurilor, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

- Anexa nr. 78 ”Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Puchenii

Mari” la Hotărârea Guvernului nr.1359/2001 privind atestarea domeniului public al

județului Prahova, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul

Prahova, cu modificările și completările ulterioare”;

- Punctul de vedere al Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei nr.

MDLPA-23847/DPFBL-159/18.04.2023;

- Avizele de aprobare ale Comisiilor de specialitate

26.05.2023
37 19.05.2023 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 37 din 2023 privind aderarea si includerea comunei Puchenii Mari la noul Parteneriat, respectiv Parteneriatul GAL Cricov-Provița-Prahova constituit prin Asociaţia GAL Cricov-Provița- Prahova pentru accesarea măsurii LEADER, sub-măsurii 19.1- „Sprijin pregatitor” , inclusiv pentru elaborarea, depunerea și implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală aferentă perioadei de programare 2023-2027 (

Proiect PDF!

)
Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

Referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei .n calitatea sa de inițiator,

.nregistrat cu nr.6296/19.05.2023 prin care se susține necesitatea și oportunitatea

proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității;

- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al

primarului, .nregistrat cu nr.6297/19.05.2023;

26.05.2023
36 19.05.2023 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 36 din 2023 privind aprobarea revocari HCL NR.26 din 28.04.2023 cu privire la incheierea Acordului de parteneriat pentru costituirea parteneriatului LEADR si infiintarea Asociatiei GAL ,, MELEAGURI PRAHOVENE ” (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al

primarului, .nregistrat cu nr.6295/19.05.2023 prin care se arată motivul revocarii

prezentei hotarari, deoarece nu s-au indeplinit conditiile in vederea asocierii cu anumite

comune;

- raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Puchenii Mari,

26.05.2023
35 19.05.2023 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 35 din 2023 privind aprobarea documentatiei de alipire a doua loturi teren cu urmatoarele nr.cadastrale : 24467, 21047. in comuna Puchenii Mari, judetul Prahova (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

referatul de aprobare al primarului nr.6292/19.05.2023;

- raportul de specialitate nr.6293/19.05.2023 al compartimentului Registrul agricol

si cadastru;

- Respectand prevederile art. 7 alin(2), art. 879 si art.880 din Codul Civil al

Romaniei, adoptat prin Legea 287/2009, republicat , cu modificarile si completarile

ulterioare;

- art. 25 din Legea nr. 7/1996, a cadastrului si publicitatii imobiliare republicata cu

modificarile si completarile ulterioare;

- art. 132,133,134 si 135 din Ordinul Directorului General al Agentiei Nationale de

Cadastru si Publicitate Imobiliara nr.700/09.07.2014, privind aprobarea Regulamentului

de avizare receptie si inscriere in registrul de carte funciara

26.05.2023
34 19.05.2023 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 34 din 2023 privind aprobarea documentatiei alipirii a trei loturi teren cu urmatoarele nr.cadastrale 1371, 1370,1041 in comuna Puchenii Mari, judetul Prahova (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

referatul de aprobare al primarului nr.6290/19.05.2023;

- raportul de specialitate nr.6291/19.05.2023 al compartimentului Registrul agricol

si cadastru;

- Respectand prevederile art. 7 alin(2), art. 879 si art.880 din Codul Civil al

Romaniei, adoptat prin Legea 287/2009, republicat , cu modificarile si completarile

ulterioare;

- art. 25 din Legea nr. 7/1996, a cadastrului si publicitatii imobiliare republicata cu

modificarile si completarile ulterioare;

- art. 132,133,134 si 135 din Ordinul Directorului General al Agentiei Nationale de

Cadastru si Publicitate Imobiliara nr.700/09.07.2014, privind aprobarea Regulamentului

de avizare receptie si inscriere in registrul de carte funciara;

26.05.2023
33 19.05.2023 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 33 din 2023 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice şi a locurilor în care contravenienţii, persoane fizice, vor presta activităţi în folosul comunităţii (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local 26.05.2023
32 19.05.2023 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 32 din 2023 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul “MODERNIZARE SI DOTARE SCOALA PUCHENII MARI, JUDET PRAHOVA” (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

-prevederile art.129 alin.(2) lit.b) coroborat cu alin.(4) lit.d) din OUG nr. 57/2019 privind

Codul Administrativ;

-OUG nr.114/2018 privind instituirea unor masuri .n domeniul investitiilor publice si a

unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si

prorogarea unor termene;

-referatul de aprobare al Primarului Comunei Puchenii Mari nr.6286/19.05.2023;

-raportul de specialitate al compartimentului de resort nr.6287/19.05.2023;

-avizul secretarului comunei

-avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Puchenii Mari;

-prevederile HGR nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadrul al

documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii

finantate din fonduri publice.

26.05.2023
31 19.05.2023 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 31 din 2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Modernizare Drumuri Comunale, Ds365, sat. Miroslavesti, comuna Puchenii Mari, judetul Prahova” (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

prevederile art.129 alin.(2) lit.b) coroborat cu alin.(4) lit.d) din OUG nr. 57/2019 privind

Codul Administrativ;

-OUG nr.114/2018 privind instituirea unor masuri .n domeniul investitiilor publice si a

unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si

prorogarea unor termene;

-referatul de aprobare nr.3284/19.05.2023 al Primarului Comunei Puchenii Mari;

-raportul de specialitate al compartimentului de resort nr.3285/19.05.2023;

-avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Puchenii Mari;

-prevederile HGR nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadrul al

documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii

finantate din fonduri publice;

26.05.2023
30 19.05.2023 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 30 din 2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Modernizare Drumuri Comunale, Ds 1177 sat. Pietrosani, comuna Puchenii Mari, judetul Prahova” (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

prevederile art.129 alin.(2) lit.b) coroborat cu alin.(4) lit.d) din OUG nr. 57/2019 privind

Codul Administrativ;

-OUG nr.114/2018 privind instituirea unor masuri .n domeniul investitiilor publice si a

unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si

prorogarea unor termene;

-referatul de aprobare nr.6282/19.05.2023 al Primarului Comunei Puchenii Mari;

-raportul de specialitate al compartimentului de resort nr.6283/19.05.2023;

-avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Puchenii Mari;

-prevederile HGR nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadrul al

documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii

finantate din fonduri publice;

26.05.2023
29 19.05.2023 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 29 din 2023 privind completarea HCL nr. 48 din 22.12.2022 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

referatul de aprobare nr.6280/19.05.2023 al primarului comunei Puchenii Mari,

• raportul de specialitate nr.6281/19.05.2023 din cadrul aparatului de specialitate

al primarului,

• prevederile art.484 alin.(1) si alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal,

cu modificarile si completarile ulterioare;

26.05.2023
28 21.04.2023 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 28 din 2023 privind aprobarea documentatiei de dezmembrare unor terenuri in comuna Puchenii Mari, sat. Miroslavesti, judetul Prahova (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

Avand in vedere referatul de aprobare al primarului nr.5250/21.04.2023 si

raportul de specialitate nr.5251/21.04.2023 al compartimentului de cadastru, precum si

Planul de Amplasament si delimitare a terenurilor intocmita de executant Carstea

Andeluzia-Alina si Inspector Marius Vilsanescu.

Respectand prevederile art. 7 alin(2), art. 879 si art.880 din Codul Civil al

Romaniei, adoptat prin Legea 287/2009, republicat , cu modificarile si completarile

ulterioare;

- art. 25 alin.(2) din Legea nr. 7/1996, republicata cu modificarile si completarile

ulterioare;

- art. 132,133,134 si 135 din Ordinul Directorului General al Agentiei Nationale de

Cadastru si Publicitate Imobiliara nr.700/09.07.2014, privind aprobarea Regulamentului

de avizare receptie si inscriere in registrul de carte funciara;

In temeiul prevederilor art.129 alin (2) lit.c, art. 139 alin.(3) lit. g din OUG nr.

57/2019 privind Codul Administrativ;

28.04.2023
27 21.04.2023 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 27 din 2023 privind includerea în domeniul privat al comunei Puchenii Mari a unor suprafete de teren (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

Ordinul Prefectului judetului Prahova nr 153/2011;

▪ Hotararea Consiliului Judetean Prahova nr 8312/2011;

▪ Hotararea Consiliului Judetean Prahova nr 9252/2013;

▪ referatul de aprobare al proiectului de hotărâre nr.5248/21.04.2023 al primarului

comunei Puchenii Mari;

▪ raportul de specialitate nr. 5249/21.04.2023 al compartimentului de resort;

28.04.2023
26 21.04.2023 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 26 din 2023 privind aprobarea incheierii Acordului de parteneriat pentru costituirea parteneriatului LEADR si infiintarea Asociatiei GAL ,, MELEAGURI PRAHOVENE ” (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al

primarului, înregistrat cu nr. 5247/21.04.2023 prin care se motivează, în drept și în fapt,

necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea

colectivității;

- raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Puchenii Mari,

In conformitate cu temeiurile juridice, respectiv prevederile:

i) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;

j) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la

15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

k) art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele dinLegea nr. 287/2009 privind Codul

civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;

l) art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;

m) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și

completările ulterioare;

n) Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

o) Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local al comunei

PUCHENII MARI;

p) Ghidul solicitantului pentru accesarea submăsurii 19.1 „SPRIJIN

PREGĂTITOR” -SESIUNEA 2023

q) art.129 Atribuţiile consiliului local alin. (1) alin. (2), lit. ‘’a’’ si lit .’’b ‘’ din OUG

57/3 IULIE 2019 privind CODUL ADMINISTRATIV cu modificarile si completarile

ulterioare.

28.04.2023
25 21.04.2023 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 25 din 2023 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” utilizate pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului comunei Puchenii Mari și pentru unele categorii de personal ale căror salarii se asigură din bugetul Comunei Puchenii Mari (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

referatul de aprobare înregistrat sub nr.5244 din 21.04.2023 întocmit de către

primarul comunei Puchenii Mari în care se prezintă și se fundamentează necesitatea

stabilirii salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație”

utilizate pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al

Primarului comunei Puchenii Mari și pentru unele categorii de personal ale căror salarii se

asigură din bugetul Comunei Puchenii Mari ;

- raportul de specialitate nr.5245 din 24.04.2023 întocmit de Serviciul financiar

contabil din cadrul Primariei comunei Puchenii Mari;

cadrul Primariei comunei Puchenii Mari;

- P.V. nr.5253/21.04.2023 incheiat cu salariații Primăriei comunei Puchenii Mari;

- prevederile Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri

publice, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Legii nr.103/18.04.2023 privind aprobarea Ordonanței de Urgență

a Guvernului nr.115/2022 pentru completarea art.I din Ordonanța de Urgență a Guvernului

nr.130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și

pentru modificarea și completarea unor acte normative;

- prevederile Hotărârii Guvernului nr.1447/08.12.2022 pentru stabilirea

salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

- prevederile Hotărârii Consiliului Local Puchenii Mari nr.7/28.02.2023;

privind aprobarea Structurii organizatorice și a Statului de funcții ale aparatului de

specialitate al Primarului comunei Puchenii Mari;

- dispozițiile art.84 alin.(3) și alin.(4), art.129 alin.(1) și alin.(2) lit.a) și alin. (14)

din Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu

modificările și completările ulterioare;

28.04.2023
24 21.04.2023 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 24 din 2023 privind aprobarea documentatiei “ P.U.Z. – SCHIMBARE DESTINATIE TEREN DIN ZONA PENTRU INSTITUTII SI SERVICII DE INTERES GENERAL - SUBZONA CONSTRUCTII DE SANATATE IN ZONA SPATII VERZI – SUBZONA AGREMENT SI SPORT, STABILIRE INDICATORI URBANISTICI(Sst =5122 mp) comuna Puchenii Mari, sat. Miroslavesti, parte din nr. cadastral 24130(tarla 2, parcela Cc108) (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

- referatul de aprobrare nr.5242/21.04.2023 al Primarului comunei Puchenii Mari;

- raportul de specialitate nr.5243/21.04.2023,.ntocmit de Compartrimentul cadastru;

- Avizului Unic favorabil nr. 2712 din 07.09.2022 al Comisiei Tehnice de Amenajarea

Teritoriului şi Urbanism a judeţului Prahova;

- Avizul nr.002/07.09.2022 al Consiliului Judetean Prahova;

- documentatia de urbanism “ P.U.Z. – SCHIMBARE DESTINATIE TEREN DIN ZONA

PENTRU INSTITUTII SI SERVICII DE INTERES GENERAL - SUBZONA CONSTRUCTII DE

SANATATE IN ZONA SPATII VERZI – SUBZONA AGREMENT SI SPORT, STABILIRE

INDICATORI URBANISTICI(Sst =5122 mp)comuna Puchenii Mari, sat. Miroslavesti, parte

din nr. cadastral 24130(tarla 2, parcela Cc108).

28.04.2023
22 21.03.2023 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 22 din 2023 privind aprobarea modificari HCL nr.5 din 31.01.2023 in vederea acordării normei de hrană personalului din cadrul Serviciului Poliţie locală al aparatului de specialitate al Primarului comunei Puchenii Mari , judeţul Prahova, .n anul 2023 (

Proiect PDF!

)

-Art.18 alin.(1) , alin.(3) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din

fonduri publice,cu modificările şi completările ulterioare;

-Art.351 din Legea poliţiei locale nr. 155/2010, (r1)cu modificările şi completările ulterioare;

-Art.2,art.3,art.5 şi art.7 dinH.G. nr. 171/2015 privind stabilirea metodologiei şi a regulilor

de aplicarea drepturilor prevăzute la art. 351alin. (1) din Legea poliţiei locale nr.

155/2010;

- O.G. nr. 26 /1994 (republicare 1)privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale

personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi Securitate naţională şi

ale persoanelor private de libertate cu modificările şi completările ulterioare ;

-Art.I din Ordinul nr.776/2015 pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltarii regionale şi

administraţiei publice nr. 496/2015 privind contravaloarea alocaţiei valorice a normei de hrană

acordată personalului poliţiei locale;

-Referatul de aprobare nr. 3988/21.03.2023 al Primarului comunei Puchenii Mari ;

-Raportul de specialitate nr. 3989/21.03.2023 al compartimentului ;

- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Puchenii Mari;

- Avizul secretarului general al comunei ;

27.03.2023
21 21.03.2023 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 21 din 2023 privind aprobarea indexarii impozitelor si taxelor locale, pentru anul 2024, cu rata inflatiei (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

Prevederile art 129 alin (2) lit b) coroborat cu alin (4) lit c) din OUG nr 57/2019 privind Codul

administrativ;

- Comunicatul INS cu privire la rata inflatiei;

- Referatul de aprobare nr. 3986/21.03.2023, al Primarului Comunei Puchenii Mari;

- Raportul de specialitate 3987//21.03.2023;

- Avizul secretarului comunei;

- Avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Puchenii Mari;

- Prevederile art 1, art 2, alin (1), lit h) precum si ale Titlului IX Impozite si Taxe Locale din

Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

Referatul de aprobare nr. 3986/21.03.2023, al Primarului Comunei Puchenii Mari;

- Raportul de specialitate 3987//21.03.2023;

- Avizul secretarului comunei;

27.03.2023
20 14.03.2023 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 20 din 2023 privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnicoeconomici ai proiectului "Renovare integrata blocuri IAS si A6, Comuna Puchenii Mari, Judetul Prahova", nr. proiect C5-A1-25, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C5 - Valul Renovării, Axa 1- Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, Operațiunea A1 - Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor rezidențiale multifamiliale (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local 16.03.2023
19 14.03.2023 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 19 din 2023 privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnicoeconomici ai proiectului „Renovare energetica moderata a cladirilor rezidentiale multifamiliale, pentru blocurile A7, A5, B1 si B4, comuna Puchenii Mari, județ Prahova”, nr. proiect C5-A3.1-212, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C5 - Valul Renovării, Axa 1- Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, Operațiunea A3.1 - Renovarea energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local 16.03.2023
18 14.03.2023 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 18 din 2023 privind rectificarea bugetului local al comunei Puchenii Mari pe anul 2023 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

-prevederile art.129 alin.(2) lit.b) coroborat cu alin.(4) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind

Codul Administrativ;

-In conformitate cu legea bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/19.12.2022 , Decizia

Directorului General al Directiei Generale a Finantelor Publice nr.190/12.01.2023, Decizia

Directorului General al Directiei Generale a Finantelor Publice

nr.4517/28.12.2022,Decizia Directorului General al Directiei Generale a Finantelor

Publice nr.2775/23.02.2023 , conform adresei nr.3658/14.03.2023 a Scolii Gimnaziale ,

comuna Puchenii Mari:

-raport de aprobare nr.3661/14.03.2023 al Primarului Comunei Puchenii Mari;

-referat de specialitate nr.3662/14.03.2023 al Serviciului financiar contabil;

-avizul secretarului comunei;

-avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Puchenii Mari;

-in temeiul legii nr.1/2011 privind educatia nationala;

- in temeiul legii 273/2006 privind finantele publice locale , cu modificarile si completarile

ulterioare;

16.03.2023
17 14.03.2023 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 17 din 2023 privind alegerea președintelui de ședinţă pentru lunile martie - mai 2023 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

-Referatul de aprobare nr.3659/14.03.2023 al Primarului comunei Puchenii Mari privind

alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile martie - mai 2023;

-Raportul de specialitate nr.3660/14.03.2023 din cadrul aparatului de specialitate al

primarului desemnat/e în vederea analizării și întocmirii raportului de specialitate la

Proiectul de hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinţă pentru lunile martie - mai

2023 ;

- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local ;

16.03.2023
16 21.02.2023 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 16 din 2023 privind revocarea HCL nr 54 din 22.12.2022 privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica a terenului situate in intravilanul comunei Puchenii Mari, sat Puchenii Mosneni, T7 Parcela Cc225, identificat cu C.F. nr. 22357 (

Proiect PDF!

)
Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

expunerea de motive a primarului comunei,

- raportul de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului,

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al

comunei Puchenii Mari;

- adresa nr.2622/A/II/4 din 15.02.2023 a Institutiei Prefectului judetului Prahova,

prin care se arata ca HCL nr 54/22.12.2022 privind aprobarea vanzarii fara

licitatie publica a terenului situate in intravilanul comunei Puchenii Mari, sat

Puchenii Mosneni, T7 Parcela Cc 225, identificat cu C.F. nr. 22357 a fost

adoptata cu incalcarea prevederilor art 364 din OUG 57/2019 , referitoare la

exceptiile de la regulile privind procedura de vanzare a bunurilor din domeniul

privat modalitatile de exercitare a dreptului de proprietate privata;

- Procesului verbal de adjudecare pentru bunuri imobile nr. 114679/18.05.2022,

in consecinta se solicita revocarea respectivei hotarari;

27.02.2023
15 21.02.2023 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 15 din 2023 privind aprobarea ajustării tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare aferente Contractului nr.1792 din 13.09.2016 pentru "Delegarea prin concesiune a gestiunii acrtivității de colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în zona 2 –Boldești Scaeni și 6 Valea Doftanei"cu noua denumire a operatorului UNITED WASTE SOLUTIONS S.R.L.Bucuresti (

Proiect PDF!

)
Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

-Referat de aprobare al Primarului comunei Puchenii Mari pentru susținerea

Proiectului de hotărâre " în vederea aprobării ajustării tarifelor pentru activitățile

specifice serviciului de salubrizare cu noua denumire a operatorului UNITED

WASTE SOLUTIONS S.R.L.Bucuresti;

-Raportul de specialitate al compartimentului /lor de resort din cadrul aparatului de

specialitate al primarului desemnat/e în vederea analizării și întocmirii

raportului de specialitate la Proiectul de hotarâre menționat;

- Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Puchenii Mari

nominalizate ;

- Avizul secretarului general al comunei Puchenii Mari;

27.02.2023
14 21.02.2023 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 14 din 2023 privind aprobarea schimbarii numelui firmei din S.C. ROSAL GRUP S.A in noua denumire UNITED WASTE SOLUTIONS S.R.L.București (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

- Referatul de aprobare al Primarului comunei Puchenii Mari pentru susținerea

Proiectului de hotărâre pentru schimbarea numelui firmei S.C. ROSAL GRUP S.A

in noua denumire a operatorului-UNITED WASTE SOLUTIONS S.R.L.București ;

- Raportul de specialitate al compartimentului /lor de resort din cadrul aparatului de

specialitate al primarului desemnat/e în vederea analizării și întocmirii raportului de

specialitate la Proiectul de hotarâre menționat;

- Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Puchenii Mari;

- Avizul secretarului general al comunei Puchenii Mari;

27.02.2023
13 21.02.2023 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 13 din 2023 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” utilizate pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului comunei Puchenii Mari și pentru unele categorii de personal ale căror salarii se asigură din bugetul Comunei Puchenii Mari (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

- referatul de aprobare întocmit de către primarul comunei Puchenii Mari în

care se prezintă și se fundamentează necesitatea stabilirii salariilor de bază

aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” utilizate

pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate

al Primarului comunei Puchenii Mari și pentru unele categorii de personal ale

căror salarii se asigură din bugetul Comunei Puchenii Mari ;

- raportul de specialitate întocmit de Compartimentul contabilitate din

cadrul Primariei comunei Puchenii Mari;

- procesul verbal incheiat azi 21.02.2023 inregistrat sub nr.2790;

- prevederile Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din

fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Legii nr.53/200 - Codul muncii, republicată cu modificările și

completările ulterioare;

- prevederile Ordonanței de Urgentă nr.168/08.12.2022 privind unele măsuri

fiscal-bugetare, prorogarea unor termene și pentru modificarea și completarea unor

acte normative;

- prevederile Hotărârii Guvernului nr.1447/08.12.2022 pentru stabilirea

salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

- prevederile Hotărârii Consiliului Local Puchenii Mari ;

privind aprobarea Structurii organizatorice și a Statului de funcții ale aparatului de

specialitate al Primarului comunei Puchenii Mari;

- dispozițiile art.84 alin.(3) și alin.(4), art.129 alin.(1) și alin.(2) lit.a) și alin. (14)

din Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr.57/2019 privind Cosul Administrativ, cu

modificările și completările ulterioare;

27.02.2023
12 21.02.2023 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 12 din 2023 privind aprobarea Structurii organizatorice şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Puchenii Mari (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

În conformitate cu:

- prevederile Hotărârii Consiliului local Puchenii Mari privind aprobarea Structurii

organizatorice și a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei

Puchenii Mari;

- prevederile Legii – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din

fonduri publice;

- dispoziţiile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea

transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de

afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

- adresa Instituției Prefectului - Judetul Prahova nr. 4812 din 28.03.2022

înregistrată la Primăria comunei Puchenii Mari sub nr. 956 din 04.01.2023 privind

numarul maxim de posturi ce pot fi încadrate la nivelul unității administrativ-teritoriale;

- prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi

completările ulterioare;

- prevederile art. 129 alin. (3) lit. c), art. 370 alin. (2), art. 391, art. 405, art. 407,

art. 408, art.409, art. 414, art. 518, art. 539-542, art. 544-547 din O.U.G. nr. 57/2019

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

27.02.2023
11 21.02.2023 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 11 din 2023 organizarea retelei unitatilor de invatamant preuniversitar de stat ,pentru anul scolar 2023-2024 la nivelul comunei Puchenii Mari, judetul Prahova (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

- referatul de aprobare intocmit de primarul comunei Puchenii Mari, in care se propune

adoptarea unei hotarari privind organizarea retelei unitatilor de invatamant

preuniversitar de stat, pentru anul scolar 2023-2024 la nivelul comunei Puchenii Mari,

judetul Prahova, raportul de specialitate intocmit de compartimentul de specialitate;

- Avizul Comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul Consiliului local;,

- Adresa Inspectoratului Scolar Judetean Prahova nr.6999/19.12.2022, inregistrata la

Primaria comunei Puchenii Mari sub nr.13697/29.12.2022, prin care se transmite Avizul

conform pentru organizarea retelei scolare in anul scolar 2023-2024, la nivelul unitatii

adminstrativ teritoriale;

27.02.2023
10 21.02.2023 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 10 din 2023 trecerea unui imobil din domeniul public al Comunei Puchenii Mari în domeniul public al Județului Prahova CONSILIUL LOCAL al comunei PUCHENII MARI ,judeţul Prahova (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

- Raportul de specialitate al compartimentului;

-Avizul secretarului general al comunei Puchenii Mari ;

-Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Puchenii Mari;

-Hotărârea nr 180/26.07.2022 a Consiliului Județean Prahova privind solicitarea

trecerii unui imobil din domeniul public al Comunei Puchenii Mari în domeniul public al

Județului Prahova;

27.02.2023
9 21.02.2023 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 9 din 2023 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locala pentru perioada 2023-2027 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

- referat de aprobare al Primarului Comunei Puchenii Mari, raport de specialitate;

- avizul secretarului comunei;

- avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Puchenii Mari;

-art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata

27.02.2023
8 21.02.2023 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 8 din 2023 privind modificarea unor termene din HCL nr 13 din 20.02.2020 si HCL nr 37 din 13.09.2020 privind atribuirea loturilor de teren pentru construirea de locuinte proprietate personala pentru tineri, in conditiile Legii 15 din 2003 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

- referatul de aprobare al primarului comunei Puchenii Mari si raportul de specialitate al

compartimentului de specialitate,

- avizul secretarului comunei,

- avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei Puchenii Mari,

- HCL nr 13/20.02.2020 si HCL nr 37/13.09.2020 privind atribuirea loturilor de teren pentru

construirea de locuinte proprietate personala pentru tineri, in conditiile Legii 15/2003;

- Decretul Presedintelui Romaniei nr.195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul

Romaniei, publicat in MO Partea I nr.212/16.036.2020,

- Decretul Presedintelui Romaniei nr.240/2020 privind prelungirea starii de urgenta pe teritoriul

Romaniei, publicat in MO Partea I nr.311/14.04.2020,

- Ordonantele militare emise in perioada starii de urgenta,

- Hotararile Comitetului National pentru Situatii de Urgenta,

- Legea nr.55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei

de COVID-19,

- Hotararile Guvemului privind instituirea si prelungirea starii de alerta,

- Prevederile art.59 si art.60 din legea nr.24/27.03.2000, republicata, privind normele de

tehnica legislative pentru elaborarea actelor normative.

27.02.2023
7 21.02.2023 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 7 din 2023 privind retragerea dreptului de folosinta gratuita a unui nr de 15 loturi de casa acordate prin HCL nr 13 din 20.02.2020 si HCL nr 37 din 13.09.2020 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

referatul de aprobare al primarului comunei Puchenii Mari si raportul de specialitate al

compartimentului de specialitate,

- avizul secretarului comunei,

- avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei Puchenii Mari,

- luand in considerare ca un numar de 15 beneficiari ai dreptului de folosinta gratuita a loturilor de

casa acordate prin HCL 13/20.02.2020 si HCL nr 37/13.09.2020 nu au respectat prevederile art. 6

alin.1 din Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unor locuinte

proprietate personala – republicata

27.02.2023
5 25.01.2023 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 5 din 2023 privind aprobarea acordării normei de hrană personalului din cadrul Serviciului Poliţie locală al aparatului de specialitate al Primarului comunei Puchenii Mari , judeţul Prahova, în anul 2023 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local Art.18 alin.(1) , alin.(3) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,cu modificările şi completările ulterioare; -Art.351 din Legea poliţiei locale nr. 155/2010, (rl)cu modificările şi completările ulterioare; -Art.2,art.3,art.5 şi art.7 dinH.G. nr. 171/2015 privind stabilirea metodologiei şi a regulilor de aplicarea drepturilor prevăzute la art. 351alin. (1) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010; - O.G. nr. 26 /1994 (republicare 1)privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi Securitate naţională şi ale persoanelor private de libertate cu modificările şi completările ulterioare ; -Art.I din Ordinul nr. 776/2015 pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltarii regionale şi administraţiei publice nr. 496/2015 privind contravaloarea alocaţiei valorice a normei de hrană acordată personalului poliţiei locale; 31.01.2023
4 25.01.2023 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 4 din 2023 privind modificarea HCL 48 din 2022 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2023 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local Raportul de specialitate al compartimentului de Impozite si Taxe din cadrul Primariei, prin care se propune modificarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2023; -Avizul secretarului general al comunei Puchenii Mari ; -Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Puchenii Mari; -Luând în considerare prevederile art. 9, pct. 3 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 noiembrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997; -În conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal - Titlul IX "Impozite şi taxe locale", cu modificările şi completările ulterioare 31.01.2023
3 25.01.2023 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 3 din 2023 privind acordarea de sprijin financiar lacasurilor de cult pe anul 2023 (Proiect PDF!)

Referat de aprobare al Primarului Comunei Puchenii Mari;

- raport de specialitate al compartimentului ;

- avizul secretarului comunei;

- avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Puchenii Mari

- In baza prevederilor din OG 82/2001 modificata si completata prin HG

1265/23.12.2010 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar unitatilor de cult

apartinand cultelor religioase recunoscute in Romania;

- in temeiul legii 273/2006 privind finantele publice locale , cu modificarile si

completarile ulterioare;

In temeiul prevederilor art.139 alin.(1) si art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 57/2019

privind Codul Administrativ;

31.01.2023
2 25.01.2023 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 2 din 2023 privind stabilirea destinatiei excedentului bugetului local al comunei Puchenii Mari la 31.12.2022 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

prevederile art.129 alin.(2) lit.b) coroborat cu alin.(4) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind

Codul Administrativ;

- referatul de aprobare al Primarului Comunei Puchenii Mari;

- raport de specialitate al compartimentului de specialitate;

- avizul secretarului comunei;

- avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Puchenii Mari;

- în temeiul legii 273/2006 privind finantele publice locale , cu modificarile si

completarile ulterioare

31.01.2023
1 25.01.2023 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 1 din 2023 privind aprobarea bugetului local al comunei Puchenii Mari pe anul 2023 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

raport de aprobare al Primarului Comunei Puchenii Mari;

- referat de specialitate;

- avizul secretarului comunei;

- avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Puchenii Mari;

- in temeiul legii nr.1/2011 privind educatia nationala;

- Ordinul 4271/15.12.2022 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind încheierea

exercitiului bugetar al anului 2022;

31.01.2023