Primăria Puchenii Mari

Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri-2023

20 14.03.2023 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 20 din 2023 privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnicoeconomici ai proiectului "Renovare integrata blocuri IAS si A6, Comuna Puchenii Mari, Judetul Prahova", nr. proiect C5-A1-25, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C5 - Valul Renovării, Axa 1- Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, Operațiunea A1 - Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor rezidențiale multifamiliale (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local 16.03.2023
19 14.03.2023 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 19 din 2023 privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnicoeconomici ai proiectului „Renovare energetica moderata a cladirilor rezidentiale multifamiliale, pentru blocurile A7, A5, B1 si B4, comuna Puchenii Mari, județ Prahova”, nr. proiect C5-A3.1-212, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C5 - Valul Renovării, Axa 1- Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, Operațiunea A3.1 - Renovarea energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local 16.03.2023
18 14.03.2023 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 18 din 2023 privind rectificarea bugetului local al comunei Puchenii Mari pe anul 2023 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

-prevederile art.129 alin.(2) lit.b) coroborat cu alin.(4) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind

Codul Administrativ;

-In conformitate cu legea bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/19.12.2022 , Decizia

Directorului General al Directiei Generale a Finantelor Publice nr.190/12.01.2023, Decizia

Directorului General al Directiei Generale a Finantelor Publice

nr.4517/28.12.2022,Decizia Directorului General al Directiei Generale a Finantelor

Publice nr.2775/23.02.2023 , conform adresei nr.3658/14.03.2023 a Scolii Gimnaziale ,

comuna Puchenii Mari:

-raport de aprobare nr.3661/14.03.2023 al Primarului Comunei Puchenii Mari;

-referat de specialitate nr.3662/14.03.2023 al Serviciului financiar contabil;

-avizul secretarului comunei;

-avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Puchenii Mari;

-in temeiul legii nr.1/2011 privind educatia nationala;

- in temeiul legii 273/2006 privind finantele publice locale , cu modificarile si completarile

ulterioare;

16.03.2023
17 14.03.2023 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 17 din 2023 privind alegerea președintelui de ședinţă pentru lunile martie - mai 2023 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

-Referatul de aprobare nr.3659/14.03.2023 al Primarului comunei Puchenii Mari privind

alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile martie - mai 2023;

-Raportul de specialitate nr.3660/14.03.2023 din cadrul aparatului de specialitate al

primarului desemnat/e în vederea analizării și întocmirii raportului de specialitate la

Proiectul de hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinţă pentru lunile martie - mai

2023 ;

- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local ;

16.03.2023
16 21.02.2023 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 16 din 2023 privind revocarea HCL nr 54 din 22.12.2022 privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica a terenului situate in intravilanul comunei Puchenii Mari, sat Puchenii Mosneni, T7 Parcela Cc225, identificat cu C.F. nr. 22357 (

Proiect PDF!

)
Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

expunerea de motive a primarului comunei,

- raportul de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului,

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al

comunei Puchenii Mari;

- adresa nr.2622/A/II/4 din 15.02.2023 a Institutiei Prefectului judetului Prahova,

prin care se arata ca HCL nr 54/22.12.2022 privind aprobarea vanzarii fara

licitatie publica a terenului situate in intravilanul comunei Puchenii Mari, sat

Puchenii Mosneni, T7 Parcela Cc 225, identificat cu C.F. nr. 22357 a fost

adoptata cu incalcarea prevederilor art 364 din OUG 57/2019 , referitoare la

exceptiile de la regulile privind procedura de vanzare a bunurilor din domeniul

privat modalitatile de exercitare a dreptului de proprietate privata;

- Procesului verbal de adjudecare pentru bunuri imobile nr. 114679/18.05.2022,

in consecinta se solicita revocarea respectivei hotarari;

27.02.2023
15 21.02.2023 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 15 din 2023 privind aprobarea ajustării tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare aferente Contractului nr.1792 din 13.09.2016 pentru "Delegarea prin concesiune a gestiunii acrtivității de colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în zona 2 –Boldești Scaeni și 6 Valea Doftanei"cu noua denumire a operatorului UNITED WASTE SOLUTIONS S.R.L.Bucuresti (

Proiect PDF!

)
Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

-Referat de aprobare al Primarului comunei Puchenii Mari pentru susținerea

Proiectului de hotărâre " în vederea aprobării ajustării tarifelor pentru activitățile

specifice serviciului de salubrizare cu noua denumire a operatorului UNITED

WASTE SOLUTIONS S.R.L.Bucuresti;

-Raportul de specialitate al compartimentului /lor de resort din cadrul aparatului de

specialitate al primarului desemnat/e în vederea analizării și întocmirii

raportului de specialitate la Proiectul de hotarâre menționat;

- Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Puchenii Mari

nominalizate ;

- Avizul secretarului general al comunei Puchenii Mari;

27.02.2023
14 21.02.2023 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 14 din 2023 privind aprobarea schimbarii numelui firmei din S.C. ROSAL GRUP S.A in noua denumire UNITED WASTE SOLUTIONS S.R.L.București (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

- Referatul de aprobare al Primarului comunei Puchenii Mari pentru susținerea

Proiectului de hotărâre pentru schimbarea numelui firmei S.C. ROSAL GRUP S.A

in noua denumire a operatorului-UNITED WASTE SOLUTIONS S.R.L.București ;

- Raportul de specialitate al compartimentului /lor de resort din cadrul aparatului de

specialitate al primarului desemnat/e în vederea analizării și întocmirii raportului de

specialitate la Proiectul de hotarâre menționat;

- Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Puchenii Mari;

- Avizul secretarului general al comunei Puchenii Mari;

27.02.2023
13 21.02.2023 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 13 din 2023 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” utilizate pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului comunei Puchenii Mari și pentru unele categorii de personal ale căror salarii se asigură din bugetul Comunei Puchenii Mari (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

- referatul de aprobare întocmit de către primarul comunei Puchenii Mari în

care se prezintă și se fundamentează necesitatea stabilirii salariilor de bază

aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” utilizate

pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate

al Primarului comunei Puchenii Mari și pentru unele categorii de personal ale

căror salarii se asigură din bugetul Comunei Puchenii Mari ;

- raportul de specialitate întocmit de Compartimentul contabilitate din

cadrul Primariei comunei Puchenii Mari;

- procesul verbal incheiat azi 21.02.2023 inregistrat sub nr.2790;

- prevederile Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din

fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Legii nr.53/200 - Codul muncii, republicată cu modificările și

completările ulterioare;

- prevederile Ordonanței de Urgentă nr.168/08.12.2022 privind unele măsuri

fiscal-bugetare, prorogarea unor termene și pentru modificarea și completarea unor

acte normative;

- prevederile Hotărârii Guvernului nr.1447/08.12.2022 pentru stabilirea

salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

- prevederile Hotărârii Consiliului Local Puchenii Mari ;

privind aprobarea Structurii organizatorice și a Statului de funcții ale aparatului de

specialitate al Primarului comunei Puchenii Mari;

- dispozițiile art.84 alin.(3) și alin.(4), art.129 alin.(1) și alin.(2) lit.a) și alin. (14)

din Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr.57/2019 privind Cosul Administrativ, cu

modificările și completările ulterioare;

27.02.2023
12 21.02.2023 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 12 din 2023 privind aprobarea Structurii organizatorice şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Puchenii Mari (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

În conformitate cu:

- prevederile Hotărârii Consiliului local Puchenii Mari privind aprobarea Structurii

organizatorice și a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei

Puchenii Mari;

- prevederile Legii – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din

fonduri publice;

- dispoziţiile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea

transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de

afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

- adresa Instituției Prefectului - Judetul Prahova nr. 4812 din 28.03.2022

înregistrată la Primăria comunei Puchenii Mari sub nr. 956 din 04.01.2023 privind

numarul maxim de posturi ce pot fi încadrate la nivelul unității administrativ-teritoriale;

- prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi

completările ulterioare;

- prevederile art. 129 alin. (3) lit. c), art. 370 alin. (2), art. 391, art. 405, art. 407,

art. 408, art.409, art. 414, art. 518, art. 539-542, art. 544-547 din O.U.G. nr. 57/2019

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

27.02.2023
11 21.02.2023 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 11 din 2023 organizarea retelei unitatilor de invatamant preuniversitar de stat ,pentru anul scolar 2023-2024 la nivelul comunei Puchenii Mari, judetul Prahova (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

- referatul de aprobare intocmit de primarul comunei Puchenii Mari, in care se propune

adoptarea unei hotarari privind organizarea retelei unitatilor de invatamant

preuniversitar de stat, pentru anul scolar 2023-2024 la nivelul comunei Puchenii Mari,

judetul Prahova, raportul de specialitate intocmit de compartimentul de specialitate;

- Avizul Comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul Consiliului local;,

- Adresa Inspectoratului Scolar Judetean Prahova nr.6999/19.12.2022, inregistrata la

Primaria comunei Puchenii Mari sub nr.13697/29.12.2022, prin care se transmite Avizul

conform pentru organizarea retelei scolare in anul scolar 2023-2024, la nivelul unitatii

adminstrativ teritoriale;

27.02.2023
10 21.02.2023 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 10 din 2023 trecerea unui imobil din domeniul public al Comunei Puchenii Mari în domeniul public al Județului Prahova CONSILIUL LOCAL al comunei PUCHENII MARI ,judeţul Prahova (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

- Raportul de specialitate al compartimentului;

-Avizul secretarului general al comunei Puchenii Mari ;

-Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Puchenii Mari;

-Hotărârea nr 180/26.07.2022 a Consiliului Județean Prahova privind solicitarea

trecerii unui imobil din domeniul public al Comunei Puchenii Mari în domeniul public al

Județului Prahova;

27.02.2023
9 21.02.2023 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 9 din 2023 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locala pentru perioada 2023-2027 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

- referat de aprobare al Primarului Comunei Puchenii Mari, raport de specialitate;

- avizul secretarului comunei;

- avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Puchenii Mari;

-art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata

27.02.2023
8 21.02.2023 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 8 din 2023 privind modificarea unor termene din HCL nr 13 din 20.02.2020 si HCL nr 37 din 13.09.2020 privind atribuirea loturilor de teren pentru construirea de locuinte proprietate personala pentru tineri, in conditiile Legii 15 din 2003 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

- referatul de aprobare al primarului comunei Puchenii Mari si raportul de specialitate al

compartimentului de specialitate,

- avizul secretarului comunei,

- avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei Puchenii Mari,

- HCL nr 13/20.02.2020 si HCL nr 37/13.09.2020 privind atribuirea loturilor de teren pentru

construirea de locuinte proprietate personala pentru tineri, in conditiile Legii 15/2003;

- Decretul Presedintelui Romaniei nr.195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul

Romaniei, publicat in MO Partea I nr.212/16.036.2020,

- Decretul Presedintelui Romaniei nr.240/2020 privind prelungirea starii de urgenta pe teritoriul

Romaniei, publicat in MO Partea I nr.311/14.04.2020,

- Ordonantele militare emise in perioada starii de urgenta,

- Hotararile Comitetului National pentru Situatii de Urgenta,

- Legea nr.55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei

de COVID-19,

- Hotararile Guvemului privind instituirea si prelungirea starii de alerta,

- Prevederile art.59 si art.60 din legea nr.24/27.03.2000, republicata, privind normele de

tehnica legislative pentru elaborarea actelor normative.

27.02.2023
7 21.02.2023 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 7 din 2023 privind retragerea dreptului de folosinta gratuita a unui nr de 15 loturi de casa acordate prin HCL nr 13 din 20.02.2020 si HCL nr 37 din 13.09.2020 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

referatul de aprobare al primarului comunei Puchenii Mari si raportul de specialitate al

compartimentului de specialitate,

- avizul secretarului comunei,

- avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei Puchenii Mari,

- luand in considerare ca un numar de 15 beneficiari ai dreptului de folosinta gratuita a loturilor de

casa acordate prin HCL 13/20.02.2020 si HCL nr 37/13.09.2020 nu au respectat prevederile art. 6

alin.1 din Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unor locuinte

proprietate personala – republicata

27.02.2023
5 25.01.2023 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 5 din 2023 privind aprobarea acordării normei de hrană personalului din cadrul Serviciului Poliţie locală al aparatului de specialitate al Primarului comunei Puchenii Mari , judeţul Prahova, în anul 2023 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local Art.18 alin.(1) , alin.(3) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,cu modificările şi completările ulterioare; -Art.351 din Legea poliţiei locale nr. 155/2010, (rl)cu modificările şi completările ulterioare; -Art.2,art.3,art.5 şi art.7 dinH.G. nr. 171/2015 privind stabilirea metodologiei şi a regulilor de aplicarea drepturilor prevăzute la art. 351alin. (1) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010; - O.G. nr. 26 /1994 (republicare 1)privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi Securitate naţională şi ale persoanelor private de libertate cu modificările şi completările ulterioare ; -Art.I din Ordinul nr. 776/2015 pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltarii regionale şi administraţiei publice nr. 496/2015 privind contravaloarea alocaţiei valorice a normei de hrană acordată personalului poliţiei locale; 31.01.2023
4 25.01.2023 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 4 din 2023 privind modificarea HCL 48 din 2022 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2023 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local Raportul de specialitate al compartimentului de Impozite si Taxe din cadrul Primariei, prin care se propune modificarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2023; -Avizul secretarului general al comunei Puchenii Mari ; -Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Puchenii Mari; -Luând în considerare prevederile art. 9, pct. 3 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 noiembrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997; -În conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal - Titlul IX "Impozite şi taxe locale", cu modificările şi completările ulterioare 31.01.2023
3 25.01.2023 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 3 din 2023 privind acordarea de sprijin financiar lacasurilor de cult pe anul 2023 (Proiect PDF!)

Referat de aprobare al Primarului Comunei Puchenii Mari;

- raport de specialitate al compartimentului ;

- avizul secretarului comunei;

- avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Puchenii Mari

- In baza prevederilor din OG 82/2001 modificata si completata prin HG

1265/23.12.2010 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar unitatilor de cult

apartinand cultelor religioase recunoscute in Romania;

- in temeiul legii 273/2006 privind finantele publice locale , cu modificarile si

completarile ulterioare;

In temeiul prevederilor art.139 alin.(1) si art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 57/2019

privind Codul Administrativ;

31.01.2023
2 25.01.2023 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 2 din 2023 privind stabilirea destinatiei excedentului bugetului local al comunei Puchenii Mari la 31.12.2022 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

prevederile art.129 alin.(2) lit.b) coroborat cu alin.(4) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind

Codul Administrativ;

- referatul de aprobare al Primarului Comunei Puchenii Mari;

- raport de specialitate al compartimentului de specialitate;

- avizul secretarului comunei;

- avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Puchenii Mari;

- în temeiul legii 273/2006 privind finantele publice locale , cu modificarile si

completarile ulterioare

31.01.2023
1 25.01.2023 Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi Proiect de hotărâre 1 din 2023 privind aprobarea bugetului local al comunei Puchenii Mari pe anul 2023 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local

raport de aprobare al Primarului Comunei Puchenii Mari;

- referat de specialitate;

- avizul secretarului comunei;

- avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Puchenii Mari;

- in temeiul legii nr.1/2011 privind educatia nationala;

- Ordinul 4271/15.12.2022 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind încheierea

exercitiului bugetar al anului 2022;

31.01.2023