Primăria Puchenii Mari

Hotărârile consiliului local în anul 2014

Hotărârea 1 pentru acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare
2014
Hotărârea 2 privind aprobarea bugetului local pe anul 2014 și estimări pentru anii 2015-2017
2014
Hotărârea 3 privind stabilirea destinației excedentului bugetului local la 31 decembrie 2013
2014
Hotărârea 4 pentru aprobarea Actului adițional nr.1 la Acordul de parteneriat privind proiectul "Sistem informatic destinat gestiunii Registrului agricol în format electronic - zona Sud"
2014
Hotărârea 5 privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversiatr de stat, pentru anul școlar 2014-2015 la nivelul comunei Puchenii Mari, județul Prahova
2014
Hotărârea 6 privind acordarea de sprijin financiar lăcașurilor de cult pe anul 2014
2014
Hotărârea 7 privind aprobarea prelungirii valabilității scrisorii de garanție bancară din partea F.N.G.C.I.M.M. I.F.N. S.A.
2014
Hotărârea 8 privind rectificarea bugetului local pe anul 2014 și estimări pentru anii 2015-2017
2014
Hotărârea 9 privind aprobarea numărului de burse și a cuantumului unei burse pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat aferent anului școlar 2013-2014
2014
Hotărârea 10 privind aprobarea decontării transportului cadrelor didactice pe lunile decembrie 2013-martie 2014
2014
Hotărârea 11 privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor al comunei Puchenii Mari
2014
Hotărârea 12 privind închirierea prin licitație publică a unui imobil(teren și construcție) - situat în comuna Puchenii Mari sat Pietroșani(fosta Moară Pietroșani) aparținând domeniului privat al comunei Puchenii Mari
2014
Hotărârea 13 privind rectificarea bugetului local pe anul 2014 și estimări pentru anii 2015-2017
2014
Hotărârea 14 privind aprobarea stabilirii procedurii de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare
2014
Hotărârea 15 privind stabilirea taxelor de funcționare a spațiului pentru vânzarea produselor "en-gross" de pe raza comunei Puchenii Mari pentru anul 2014
2014
Hotărârea 17 privind aprobarea decontării transportului cadrelor didactice pe lunile aprilie 2014-iulie 2014
2014
Hotărârea 18 privind aprobarea Regulamentului pentru implementarea și eliberarea formatului unic al modelului card-legitimație de parcare pentru persoane cu handicap
2014
Hotărârea 19 privind instituirea taxei speciale de salubrizare în cazul prestațiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract din comuna Puchenii Mari și aprobarea "Regulamentului privind stabilirea și aplicarea taxei speciale de salubrizare"
2014
Hotărârea 20 privind aprobarea încheierii actului adițional nr.1 la contractul de delegare a serviciului public de salubrizare nr.6338-31074-29.08.2014
2014
Hotărârea 21 privind aprobarea proiectului de buget pe anul 2015 și estimările pe anii 2016-2018
2014
Hotărârea 22 privind aprobarea contului de execuție a bugetului local pe anul 2013
2014
Hotărârea 23 privind darea în folosință temporară a unor suprafețe de teren din domeniul public și privat al comunei Puchenii Mari către S.C. CONPET S.A. pentru înlocuirea unei conducte de țiței
2014
Hotărârea 24 privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Puchenii Mari
2014
Hotărârea 25 privind modificarea proiectului tehnic "inființare distribuție gaze naturale în comuna Puchenii Mari, județul Prahova"
2014
Hotărârea 26 privind alocarea sumei de 9000 lei din bugetul local al comunei Puchenii Mari în vederea susținerii activității desfășurate de Asociația Sportivă Progresul din localitatea Puchenii Moșneni
2014
Hotărârea 27 privind alocarea sumei de 9000 lei din bugetul local al comunei Puchenii Mari în vederea susținerii activității desfășurate de Asociația Sportivă Viitorul Puchenii Mari
2014
Hotărârea 28 privind alocarea sumei de 9000 lei din bugetul local al comunei Puchenii Mari în vederea susținerii activității desfășurate de Asociația Sportivă Energia Pietroșani
2014
Hotărârea 29 privind dezmembrarea terenului având număr cadastral 1334, teren situat în T15 parcela CC952 în două loturi
2014
Hotărârea 30 privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, de asistență și sau reprezentare în fața instanțelor de judecată
2014
Hotărârea 31 privind organizarea manifestării culturale "Zilele comunei Puchenii Mari"
2014
Hotărârea 32 privind rectificarea bugetului local pe anul 2014 și estimări pentru anii 2015-2017
2014
Hotărârea 33 privind desemnarea a 2 reprezentanți ai Consiliului local Puchenii Mari în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale, comuna Puchenii Mari, pentru anul școlar 2014-2015
2014
Hotărârea 34 privind rectificarea bugetului local pe anul 2014 și estimări pentru anii 2015-2017
2014
Hotărârea 35 privind asocierea comunei Puchenii Mari cu județul Prahova în vederea realizării unor obiective de interes public(racordarea unităților școlare și a sediilor administrative la rețeaua de distribuție gaze naturale)
2014
Hotărârea 36 privind continuarea finanțării unor obiective de interes public(extindere rețea de apă-etapa I-comuna Puchenii Mari) în parteneriat cu Consiliul Județean Prahova
2014
Hotărârea 37 privind rectificarea bugetului local pe anul 2014 și estimări pentru anii 2015-2017
2014
Hotărârea 38 privind aprobarea Planului de acțiuni și de lucrări de interes local pe anul 2015, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social
2014
Hotărârea 39 privind lista bunurilor și activitățile economice care nu sunt considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiale(ajutor social și alocație de susținere familială)
2014
Hotărârea 40 privind stabilirea limitelor minime ale veniturilor potențiale provenite din valorificarea bunurilor ce depășesc cantitativ categoriile de bunuri
2014
Hotărârea 41 privind lista bunurilor care sunt considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiale(ajutor social și alocatie de susținere familială)
2014
Hotărârea 42 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2015
2014
Hotărârea 43 privind stabilirea tarifului de închiriere a tractorului pentru anul 2015
2014
Hotărârea 44 privind stabilirea tarifului de închiriere a buldoexcavatorului pentru anul 2015
2014
Hotărârea 45 privind aprobarea decontării transportului cadrelor didactice pe luna noiembrie 2014
2014
Hotărârea 46 privind aprobarea prelungirii valabilității contractului de închiriere nr.9252 din 22.12.2009 încheiat cu S.C.FICARIA FARM S.R.L.
2014
Hotărârea 47 privind suspendarea executării silite formulată de creditoarea Comuna Puchenii Mari
2014
Hotărârea 48 privind rectificarea bugetului local pe anul 2014 și estimări pentru anii 2015-2017
2014
Hotărârea 49 privind virarea soldului ce reprezintă venituri activități economice în bugetul local la data de 31.12.2014
2014