Primăria Puchenii Mari

Hotărârile consiliului local în anul 2015

Hotărârea 1 pentru acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2014
2015
Hotărârea 2 privind stabilirea destinației excedentului bugetului local la 31 decembrie 2014
2015
Hotărârea 3 privind acordarea de sprijin financiar lăcașurilor de cult pe anul 2015
2015
Hotărârea 4 privind aprobarea bugetului local pe anul 2015 și estimări pentru anii 2015-2017
2015
Hotărârea 5 privind aprobarea decontării transportului cadrelor didiactice pe lunile decembrie 2014-ianuarie 2015
2015
Hotărârea 6 privind aprobarea prelungirii valabilității scrisorii de garanție din partea F.N.G.C.I.M.M. I.F.N. S.A.
2015
Hotărârea 7 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015 și estimării pentru anii 2016-2018
2015
Hotărârea 8 privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat, pentru anul școlar 2015-2016 la nivelul comunei Puchenii Mari, județul Prahova
2015
Hotărârea 9 privind aprobarea decontării transportului cadrelor didactice pe luna februarie 2015
2015
Hotărârea 10 privind aprobarea acordării premiilor și a diplomelor cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă cu domiciliul în comuna Puchenii Mari
2015
Hotărârea 11 privind desemnarea unui înlocuitor al Primarului comunei Puchenii Mari, în cazul în care acesta nu poate participa la ședința unei Adunări generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova
2015
Hotărârea 12 privind promovare PUZ "extindere intravilan cu zonă unități industriale pentru amplasare extindere unitate procesare și depozitare plante și fructe de pădure"
2015
Hotărârea 13 privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor al comunei Puchenii Mari
2015
Hotărârea 14 privind stabilirea taxelor speciale de folosire a locurilor publice pentru anul 2015
2015
Hotărârea 15 privind aprobarea documentației tehnice SF și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "extindere rețea de alimentare cu apă - etapa II - comuna Puchenii Mari"
2015
Hotărârea 16 privind stabilirea taxelor încasate la nivelul comunei Puchenii Mari privind eliberarea atestatului de producător și a carnetelor de comercializare, începând cu anul 2015
2015
Hotărârea 17 privind aprobarea decontării transportului personalului didactic pe luna martie 2015
2015
Hotărârea 18 privind stabilirea taxelor de funcțioanre a spațiului pentru vânzarea produselor agricole "en-gross" de pe raza comunei Puchenii Mari pentru anul 2015
2015
Hotărârea 19 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a acetelor de comerț în piața agricolă en-gross din comuna Puchenii Mari
2015
Hotărârea 20 privind stabilirea indemnizațiilor membrilor comisiilor pentru aplicarea OUG nr.68 din 2008 la nivelul comunei Puchenii Mari
2015
Hotărârea 21 privind aprobarea decontării transportului personalului didactic pe lunile aprilie-mai 2015
2015
Hotărârea 22 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015 și estimări pentru anii 2016-2018
2015
Hotărârea 23 privind modificarea H.C.L. 18 din 07.05.2015
2015
Hotărârea 24 privind aprobarea solicitării prelungirii valabilității scrisorii de garanție din partea F.N.G.C.I.M.M. I.F.N. S.A.
2015
Hotărârea 25 privind aprobarea decontării transportului personalului didactic pe luna iunie 2015
2015
Hotărârea 26 privind aprobarea modificării bugetului final pentru proiectul integrat "modernizare drumuri locale, reabilitare cămin cultural, înființare grădiniță și înființare after-school în comuna Puchenii Mari"
2015
Hotărârea 27 privind aprobarea decontării transportului personalului didactic pe lunile iulie-august 2015
2015
Hotărârea 28 privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "înlocuire conductă alimentare cu apă comuna Puchenii Mari"
2015
Hotărârea 29 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015 și estimări pentru anii 2016-2018
2015
Hotărârea 30 privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Puchenii Mari
2015
Hotărârea 31 privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, de asistență și sau reprezentare în fața instanțelor de judecată
2015
Hotărârea 32 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015 și estimări pentru anii 2016-2018
2015
Hotărârea 33 privind completarea HCL 41 din 2009
2015
Hotărârea 34 privind desemnarea a 2 reprezentanți ai Consiliului local Puchenii Mari în Consiliul de Administrație al Scolii Gimnaziale, comuna Puchenii Mari pentru anul școlar 2015-2016
2015
Hotărârea 35 privind respingerea acordării normei de hrană pentru personalul Poliției Locale a comunei Puchenii Mari
2015
Hotărârea 36 privind asocierea comunei Puchenii Mari cu județul Prahova în vederea realizării unor obiective de interes public (proiectare și execuție centru SMURD)
2015
Hotărârea 37 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015 și estimări pentru anii 2016-2018
2015
Hotărârea 38 privind acordarea unui mandat special domneului Constantin Alexandru Sorin, reprezentantul Comunei Puchenii Mari, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova"
2015
Hotărârea 39 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016
2015
Hotărârea 40 privind aprobarea solicitării introducerii în intravilan a terenului în suprafață de 11435 m.p., arabil, clasa II de calitate
2015
Hotărârea 41 privind aprobarea decontării transportului personalului didiactic pe lunile septembrie și octombrie 2015
2015
Hotărârea 42 privind respingerea demarării procedurilor administrative privind vânzarea terenului situat în comuna Puchenii Mari, sat Pietroșani, nr.759 bis, T15 parcela 952, nr. cadastral 23913 având suprafața de 55 m.p.
2015
Hotărârea 43 privind respingerea acordării unui drept de servitute de trecere asupra imobilului-teren situat în comuna Puchenii Mari, sat Pietroșani, nr.759bis, T15, parcela 952, nr. cadastral 23913, în suprafață de 55 m.p.(parte din lotul II în suprafață de 99 m.p.) în favoarea C.M.I. dr. Anghel Daniela
2015
Hotărârea 44 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015 și estimări pentru anii 2016-2018
2015
Hotărârea 45 privind aprobarea decontării transportului personalului didactic pe lunile noiembrie și decembrie 2015
2015
Hotărârea 46 prin care se ia act de încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al dlui. Voicu Laurențiu și declararea vacantării locului de consilier local
2015
Hotărârea 47 prin care se ia act de încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al dl. Stan Nicolae Dumitru și declararea vacantării locului de consilier local
2015
Hotărârea 48 privind modificarea HCL 25 din 29.06.2012 privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului local al Comunei Puchenii Mari
2015
Hotărârea 49 privind acordarea normei de hrană pentru personalul Poliției Locale a comunei Puchenii Mari
2015
Hotărârea 50 privind modificarea H.C.L. 34 din 19.09.2015 privind desemnarea a 2 reprezentanți ai Consiliului local Puchenii Mari în Consiliul de Administrație a Școlii Gimnaziale, comuna Puchenii Mari, pentru anul școlar 2015-2016
2015
Hotărârea 51 privind modificarea H.C.L. 30 din 29.06.2012 privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Puchenii Mari, județul Prahova, pe domenii de activitate și aprobarea componenței acestoraa
2015
Hotărârea 52 privind validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului local al comunei Puchenii Mari, al domneului Neagu Ionuț
2015
Hotărârea 53 privind aprobarea Planului de acțiuni și de lucrări de interes local pe anul 2015, pentru repartizarea orelor de munca prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social
2015
Hotărârea 54 privind lista bunurilor și activitățile economice care nu sunt considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiale(ajutor social și alocație de susținere familială)
2015
Hotărârea 55 privind stabilirea limitelor minime ale veniturilor potențiale provenite din valorificarea bunurilor ce depășesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de strictă necesitate pentru nevoile unei familii
2015
Hotărârea 56 privind lista bunurilor care sunt considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiale(ajutor social și alocație de susținere familială)
2015
Hotărârea 57 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015 și estimări pentru anii 2016-2018
2015
Hotărârea 58 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Primăriei comunei Puchenii Mari conform organigramei și statului de funcții aprobat prin H.C.L. 25 din 25.07.2015
2015
Hotărârea 59 privind stabilirea tarifului de închiriere a tractorului pentru anul 2016
2015
Hotărârea 60 privind stabilirea tarifului de închiriere a buldoexcavatorului pentru anul 2016
2015