Primăria Puchenii Mari

Hotărârile Consiliului Local în anul 2019

Pentru moment această secțiune -***Hotărârile consiliului local 2019***- se află în lucru.
În cel mai scurt veți avea acces la informațiile dorite.
Hotărârea 1 din 2019 privind aprobarea principalelor manifestări cultural-artistice, sociale și educative care se desfășoară în comuna Puchenii Mari în anul 2019
2019
Hotărârea 2 din 2019 privind darea în administrare a unor bunuri imobile, proprietate publică a UAT Comuna Puchenii Mari, către Școala Gimnazială cu clasele I-VIII Puchenii Mari
2019
Hotărârea 3 din 2019 privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor al comunei Puchenii Mari
2019
Hotărârea 4 din 2019 privind aprobarea contului de execuție a bugetului local la 31.12.2018
2019
Hotărârea 5 din 2019 privind stabilirea destinației excedentului bugetului local la 31 decembrie 2018
2019
Hotărârea 6 din 2019 privind aprobarea bugetului local pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2022
2019
Hotărârea 7 din 2019 privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat, pentru anul școlar 2019-2020 la nivelul comunei Puchenii Mari, județul Prahova
2019
Hotărârea 8 din 2019 privind acordarea de sprijin financiar lăcașurilor de cult pe anul 2019
2019
Hotărârea 9 din 2019 privind completarea HCL nr.56 din 20.12.2018 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019
2019
Hotărârea 10 din 2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Proiect tehnic pentru obiectivul de investiții "Construire parc, loc de joacă pentru copii, pavilion cu grup sanitar, alei, împrejmuire, utilități și branșamente"
2019
Hotărârea 11 din 2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Proiect tehnic pentru obiectivul de investiții "Înlocuire conductă apă în satele Puchenii Moșneni, Miroslăvesti, Comuna Puchenii Mari, județul Prahova-reactualizare și introducere branșamente"
2019
Hotărârea 12 din 2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comaprtimentului de Asistență Socială organizat la nivelul comunei Puchenii Mari, județul Prahova
2019
Hotărârea 13 din 2019 privind stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică la nivelul comunei Puchenii Mari
2019
Hotărârea 14 din 2019 privind aprobarea Planului anual privind serviciile sociale
2019
Hotărârea 15 din 2019 privind aprobarea decontării din bugetul local a cheltuielilor neeligibile pentru obiectivul de investiții "Reabilitarea și dotarea Căminului Cultural din satul Miroslăvești, comuna Puchenii Mari, Județul Prahova"
2019
Hotărârea 16 din 2019 privind aprobarea SF și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Eficientizare a sistemului de iluminat public prin montare de aparate de iluminat cu LED în comuna Puchenii Mari, județul Prahova"
2019
Hotărârea 17 din 2019 privind modificarea Anexei la HCL 1 din 31.01.2019
2019
Hotărârea 18 din 2019 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale-Administrație-utilizate pentru personalul angajat(funcționari publici și personal contractual) în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Puchenii Mari
2019
Hotărârea 19 din 2019 privind aprobare PUZ-introducere teren în intravilan(S=60839,53mp) zonă locuințe și funcțiuni complementare, zonă căi de comunicații rutiere...
2019
Hotărârea 20 din 2019 privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare în fața instanțelor de judecată
2019
Hotărârea 21 din 2019 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2022
2019
Hotărârea 22 din 2019 privind modificarea HCL 5 din 22.04.2019 referitor la stabilirea destinației excedentului bugetului local la 31 decembrie 2018
2019
Hotărârea 23 din 2019 privind aprobarea inventarului terenurilor disponibile, aparținând domeniului privat al comunei Puchenii Mari ce pot fi atribuite în folosință gratuită conform Legii nr.15 din 2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală
2019
Hotărârea 24 din 2019 privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea metodologiei de atribuire a terenurilor în baza Legii 15 din 2003, republicată, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, precum și a vânzării acestora
2019
Hotărârea 25 din 2019 privind rectificarea bugetului local al comunei Puchenii Mari pe anul 2019
2019
Hotărârea 26 din 2019 privind modificarea HCL 5 din 22.04.2019 referitor la stabilirea destinației excedentului bugetului local al comunei Puchenii Mari la 31.12.2018
2019
Hotărârea 27 din 2019 privind aprobarea nerezilierii contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare a deșeurilor municipale în zona 2 Boldești Scăeni, numărul 1792 din 13.09.2016
2019
Hotărârea 28 din 2019 privind aprobare DALI și indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Modernizare drumuri locale în comuna Puchenii Mari, județul Prahova"
2019
Hotărârea 29 din 2019 privind aprobare indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiții "Reabilitare rețele apă-canal zona blocuri în comuna Puchenii Mari, județul Prahova"
2019
Hotărârea 30 din 2019 privind aprobare indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiții "Realizare instalații încălzire grădinița Pietroșani, Cămin Cultural Pietroșani și baza sportivă Puchenii Moșneni"
2019
Hotărârea 31 din 2019 privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2020, cu rata inflației
2019
Hotărârea 32 din 2019 privind rectificarea bugetului local al comunei Puchenii Mari pe anul 2019
2019
Hotărârea 33 din 2019 privind aprobarea acordării premiilor și a diplomelor cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă cu domiciliul în comuna Puchenii Mari
2019
Hotărârea 34 din 2019 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Puchenii Mari în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității unităților de învățământ de pe raza Comunei Puchenii Mari în anul școlar 2019-2020
2019
Hotărârea 35 din 2019 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Puchenii Mari în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale, comuna Puchenii Mari, pentru anul școlar 2019-2020
2019
Hotărârea 36 din 2019 privind rectificarea bugetului local al comunei Puchenii Mari pe anul 2019
2019
Hotărârea 37 din 2019 privind aprobarea cuantumului și a numărului de burse acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din comuna Puchenii Mari pentru semestrul I al anului școlar 2019-2020
2019
Hotărârea 38 din 2019 privind rectificarea bugetului local al comunei Puchenii Mari pe anul 2019
2019
Hotărârea 39 din 2019 privind modificarea HCL nr 18 din 2019
2019
Hotărârea 40 din 2019 privind prelungire contract de închiriere nr.4635 din 02.12.2004
2019
Hotărârea 41 din 2019 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Puchenii Mari
2019
Hotărârea 42 din 2019 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al comunei Puchenii Mari
2019
Hotărârea 43 din 2019 privind aprobare PUZ-ridicare restricție de construire și schimbare destinație teren (S=587 mp) din zonă locuințe și funcțiuni complementare...
2019
Hotărârea 44 din 2019 privind rectificarea bugetului local al comunei Puchenii Mari pe anul 2019
2019
Hotărârea 45 din 2019 privind trecerea din domeniul privat al comunei Puchenii Mari în domeniul public al comunei Puchenii Mari a terenului în suprafață de 12213 mp având număr cadastral 24945-drum acces
2019
Hotărârea 46 din 2019 privind acceptarea ofertei de donație a imobilului teren situat în comuna Puchenii Mari, sat Puchenii Mari, număr cadastral 25037
2019
Hotărârea 47 din 2019 privind stabilirea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2020
2019
Hotărârea 48 din 2019 privind rectificarea bugetului local al comunei Puchenii Mari pe anul 2019
2019
Hotărârea 49 din 2019 privind modificarea HCL 5 din 22.04.2019 referitor la stabilirea destinației excedentului bugetului local la 31.12.2018
2019
Hotărârea 50 din 2019 privind aprobarea contului de execuție a bugetului local la 30.09.2019
2019
Hotărârea 51 din 2019 privind stabilirea tarifului de închiriere a tractorului pentru anul 2020
2019
Hotărârea 52 din 2019 privind stabilirea tarifului de închiriere a buldoexcavatorului pentru anul 2020
2019