Primăria Puchenii Mari

Hotărârile consiliului local în anul 2013

Hotărârea 1 privind aprobarea modificării bugetului final pentru proiectul integrat "modernizare drumuri locale, reabilitare cămin cultural, înființare grădiniță și înființare after school în comuna Puchenii Mari"
2013
Hotărârea 2 privind aprobarea prelungirii valabilității scrisorii de garanție bancară din partea F.N.G.C.I.M.M. S.A. I.F.N.
2013
Hotărârea 3 privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor al comunei Puchenii Mari
2013
Hotărârea 4 privind aprobarea decontării transportului cadrelor didactice pe lunile decembrie 2012, ianuarie și februarie 2013
2013
Hotărârea 5 privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat, pentru anul școlar 2013-2014 la nivelul comunei Puchenii Mari, județul Prahova
2013
Hotărârea 6 privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul nr.6829 din 19.07.2007 în sensul modificării obiectului de activitate al contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare
2013
Hotărârea 7 privind aprobarea bugetului local pe anul 2013 și estimări pentru anii 2014-2016
2013
Hotărârea 8 privind stabilirea destinației excedentului bugetului local la 31 decembrie 2012
2013
Hotărârea 9 privind stabilirea taxelor de funcționare a spațiului pentru vânzarea produselor "en-gross" de pe raza comunei Puchenii Mari pentru anul 2013
2013
Hotărârea 10 privind stabilirea responsabilităților și modul de organizare privind apărarea împotriva incendiilor
2013
Hotărârea 11 privind aprobarea acordării premiilor și a diplomelor cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă cu domiciliul în comuna Puchenii Mari
2013
Hotărârea 12 privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Puchenii Mari
2013
Hotărârea 13 privind aprobarea decontării transportului cadrelor didactice pe lunile martie și aprilie 2013
2013
Hotărârea 14 privind rectificare bugetului local pe anul 2013
2013
Hotărârea 15 privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, de asistență și sau de reprezentare
2013
Hotărârea 16 privind aprobarea SF și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "construire împrejmuire școala Miroslăvești"
2013
Hotărârea 17 privind aprobarea participării comunei Puchenii Mari la pregătirea și promovarea proiectului "Sistem informatic destinat gestiunii Registrului Agricol în format electronic - zona sud"
2013
Hotărârea 18 privind închirierea prin licitație publică a unui imobil(teren și construcție)-fosta școală Moara aparținând domeniului public al comunei Puchenii Mari
2013
Hotărârea 19 privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul nr.6829 din 19.07.2007
2013
Hotărârea 20 privind preluarea dreptului de administrare asupra amplasamentelor obiectivelor de investiții ce au făcut obiectul contractului nr.363 din 18.10.2011 din cadrul PNDI
2013
Hotărârea 21 privind aprobarea proiectului "Sistem informatic destinat gestiunii Registrului Agricol în format electronic-zona Sud" și a cheltuielilor legate de proiect
2013
Hotărârea 22 privind acordarea de sprijin financiar lăcașurilor de cult pe anul 2013
2013
Hotărârea 23 privind aprobare PUZ-introducere teren în intravilan
2013
Hotărârea 24 privind rectificarea bugetului local pe anul 2013
2013
Hotărârea 25 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului comunei Puchenii Mari, judetul Prahova
2013
Hotărârea 26 privind rectificarea bugetului local pe anul 2013
2013
Hotărârea 27 privind alocarea sumei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția consiliului local prevăzut în bugetul local pe anul 2013 în vederea finanțării unor cheltuieli neprevăzute
2013
Hotărârea 28 privind organizarea manifestării culturale "Zilele comunei Puchenii Mari"
2013
Hotărârea 29 privind rectificarea bugetului local pe anul 2013
2013
Hotărârea 30 privind asocierea comunei Puchenii Mari cu județul Prahova în vederea realizării unor obiective de interes public(extindere rețea de apă - etapa I - comuna Puchenii Mari)
2013
Hotărârea 31 privind rectificarea bugetului local
2013
Hotărârea 32 privind rectificarea bugetului local pe anul 2013
2013
Hotărârea 33 privind aprobarea virării sumelor încasate la comp."activități economice" către bugetul local
2013
Hotărârea 34 privind aprobarea SF și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reabilitare cămin cultural satul Miroslăvești"
2013
Hotărârea 35 privind aprobarea redevenței pentru spațiul cu destinația de cabinet medical din satul Pietroșani
2013
Hotărârea 36 privind dezmembrarea terenului având număr cadastral 22356, teren situat în T6
2013
Hotărârea 37 privind aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de rețele de comunicații electronice pe proprietatea publică și privată a comunei Puchenii Mari, județul Prahova
2013
Hotărârea 38 privind însușirea Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea activității de audit public intern
2013
Hotărârea 39 privind rectificarea bugetului local pe anul 2013
2013
Hotărârea 40 privind rectificarea bugetului local pe anul 2013
2013
Hotărârea 41 privind aprobarea virării sumelor încasate la comp. "activități economice" către bugetul local
2013
Hotărârea 42 privind aprobarea Planului de acțiuni și de lucrări de interes local pe anul 2014, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social
2013
Hotărârea 43 privind lista bunurilor și activitățile economice care nu sunt considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiale(ajutor familial și alocație de susținere familială)
2013
Hotărârea 44 privind stabilirea limitelor minime ale veniturilor potențiale provenite din valorificarea bunurilor ce depășesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de strictă necesitate pentru nevoile unei familii
2013
Hotărârea 45 privind lista bunurilor care sunt considerate de stricta necesitate pentru nevoile familiale(ajutor social și alocație de susținere familială )
2013
Hotărârea 46 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2014
2013
Hotărârea 47 privind stabilirea tarifului de închiriere a tractorului pentru anul 2014
2013
Hotărârea 48 privind stabilirea tarifului de închiriere a buldoexcavatorului pentru anul 2014
2013