Primăria Puchenii Mari

Hotărârile Consiliului Local-2013-2022

11.02.2013 Hotărârea 1 privind aprobarea modificării bugetului final pentru proiectul integrat "modernizare drumuri locale, reabilitare cămin cultural, înființare grădiniță și înființare after school în comuna Puchenii Mari" ( Aici ! )
11.02.2013 Hotărârea 2 privind aprobarea prelungirii valabilității scrisorii de garanție bancară din partea F.N.G.C.I.M.M. S.A. I.F.N. ( Aici ! )
11.02.2013 Hotărârea 3 privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor al comunei Puchenii Mari ( Aici ! )
11.02.2013 Hotărârea 4 privind aprobarea decontării transportului cadrelor didactice pe lunile decembrie 2012, ianuarie și februarie 2013 ( Aici ! )
12.03.2013 Hotărârea 5 privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat, pentru anul școlar 2013-2014 la nivelul comunei Puchenii Mari, județul Prahova ( Aici ! )
12.03.2013 Hotărârea 6 privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul nr.6829 din 19.07.2007 în sensul modificării obiectului de activitate al contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare ( Aici ! )
05.04.2013 Hotărârea 7 privind aprobarea bugetului local pe anul 2013 și estimări pentru anii 2014-2016 ( Aici ! )
05.04.2013 Hotărârea 8 privind stabilirea destinației excedentului bugetului local la 31 decembrie 2012 ( Aici ! )
05.04.2013 Hotărârea 9 privind stabilirea taxelor de funcționare a spațiului pentru vânzarea produselor "en-gross" de pe raza comunei Puchenii Mari pentru anul 2013 ( Aici ! )
05.04.2013 Hotărârea 10 privind stabilirea responsabilităților și modul de organizare privind apărarea împotriva incendiilor ( Aici ! )
24.04.2013 Hotărârea 11 privind aprobarea acordării premiilor și a diplomelor cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă cu domiciliul în comuna Puchenii Mari ( Aici ! )
24.04.2013 Hotărârea 12 privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Puchenii Mari ( Aici ! )
20.05.2013 Hotărârea 13 privind aprobarea decontării transportului cadrelor didactice pe lunile martie și aprilie 2013 ( Aici ! )
24.05.2013 Hotărârea 14 privind rectificare bugetului local pe anul 2013 ( Aici ! )
20.05.2013 Hotărârea 15 privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, de asistență și sau de reprezentare ( Aici ! )
20.05.2013 Hotărârea 16 privind aprobarea SF și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "construire împrejmuire școala Miroslăvești" ( Aici ! )
20.05.2013 Hotărârea 17 privind aprobarea participării comunei Puchenii Mari la pregătirea și promovarea proiectului "Sistem informatic destinat gestiunii Registrului Agricol în format electronic - zona sud" ( Aici ! )
20.05.2013 Hotărârea 18 privind închirierea prin licitație publică a unui imobil(teren și construcție)-fosta școală Moara aparținând domeniului public al comunei Puchenii Mari ( Aici ! )
20.05.2013 Hotărârea 19 privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul nr.6829 din 19.07.2007 ( Aici ! )
20.05.2013 Hotărârea 20 privind preluarea dreptului de administrare asupra amplasamentelor obiectivelor de investiții ce au făcut obiectul contractului nr.363 din 18.10.2011 din cadrul PNDI ( Aici ! )
20.05.2013 Hotărârea 21 privind aprobarea proiectului "Sistem informatic destinat gestiunii Registrului Agricol în format electronic-zona Sud" și a cheltuielilor legate de proiect ( Aici ! )
18.06.2013 Hotărârea 22 privind acordarea de sprijin financiar lăcașurilor de cult pe anul 2013 ( Aici ! )
28.06.2013 Hotărârea 23 privind aprobare PUZ-introducere teren în intravilan ( Aici ! )
25.07.2013 Hotărârea 24 privind rectificarea bugetului local pe anul 2013 ( Aici ! )
25.07.2013 Hotărârea 25 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului comunei Puchenii Mari, judetul Prahova ( Aici ! )
29.08.2013 Hotărârea 26 privind rectificarea bugetului local pe anul 2013 ( Aici ! )
29.08.2013 Hotărârea 27 privind alocarea sumei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția consiliului local prevăzut în bugetul local pe anul 2013 în vederea finanțării unor cheltuieli neprevăzute ( Aici ! )
29.08.2013 Hotărârea 28 privind organizarea manifestării culturale "Zilele comunei Puchenii Mari" ( Aici ! )
26.09.2013 Hotărârea 29 privind rectificarea bugetului local pe anul 2013 ( Aici ! )
10.10.2013 Hotărârea 30 privind asocierea comunei Puchenii Mari cu județul Prahova în vederea realizării unor obiective de interes public(extindere rețea de apă - etapa I - comuna Puchenii Mari) ( Aici ! )
10.10.2013 Hotărârea 31 privind rectificarea bugetului local ( Aici ! )
14.11.2013 Hotărârea 32 privind rectificarea bugetului local pe anul 2013 ( Aici ! )
14.11.2013 Hotărârea 33 privind aprobarea virării sumelor încasate la comp."activități economice" către bugetul local ( Aici ! )
14.11.2013 Hotărârea 34 privind aprobarea SF și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reabilitare cămin cultural satul Miroslăvești" ( Aici ! )
14.11.2013 Hotărârea 35 privind aprobarea redevenței pentru spațiul cu destinația de cabinet medical din satul Pietroșani ( Aici ! )
14.11.2013 Hotărârea 36 privind dezmembrarea terenului având număr cadastral 22356, teren situat în T6 ( Aici ! )
14.11.2013 Hotărârea 37 privind aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de rețele de comunicații electronice pe proprietatea publică și privată a comunei Puchenii Mari, județul Prahova ( Aici ! )
14.11.2013 Hotărârea 38 privind însușirea Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea activității de audit public intern ( Aici ! )
05.12.2013 Hotărârea 39 privind rectificarea bugetului local pe anul 2013 ( Aici ! )
19.12.2013 Hotărârea 40 privind rectificarea bugetului local pe anul 2013 ( Aici ! )
19.12.2013 Hotărârea 41 privind aprobarea virării sumelor încasate la comp. "activități economice" către bugetul local ( Aici ! )
19.12.2013 Hotărârea 42 privind aprobarea Planului de acțiuni și de lucrări de interes local pe anul 2014, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social ( Aici ! )
19.12.2013 Hotărârea 43 privind lista bunurilor și activitățile economice care nu sunt considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiale(ajutor familial și alocație de susținere familială) ( Aici ! )
19.12.2013 Hotărârea 44 privind stabilirea limitelor minime ale veniturilor potențiale provenite din valorificarea bunurilor ce depășesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de strictă necesitate pentru nevoile unei familii ( Aici ! )
19.12.2013 Hotărârea 45 privind lista bunurilor care sunt considerate de stricta necesitate pentru nevoile familiale(ajutor social și alocație de susținere familială ) ( Aici ! )
19.12.2013 Hotărârea 46 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2014 ( Aici ! )
19.12.2013 Hotărârea 47 privind stabilirea tarifului de închiriere a tractorului pentru anul 2014 ( Aici ! )
19.12.2013 Hotărârea 48 privind stabilirea tarifului de închiriere a buldoexcavatorului pentru anul 2014 ( Aici ! )
09.01.2014 Hotărârea 1 pentru acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare ( Aici ! )
09.01.2014 Hotărârea 2 privind aprobarea bugetului local pe anul 2014 și estimări pentru anii 2015-2017 ( Aici ! )
09.01.2014 Hotărârea 3 privind stabilirea destinației excedentului bugetului local la 31 decembrie 2013 ( Aici ! )
31.01.2014 Hotărârea 4 pentru aprobarea Actului adițional nr.1 la Acordul de parteneriat privind proiectul "Sistem informatic destinat gestiunii Registrului agricol în format electronic - zona Sud" ( Aici ! )
31.01.2014 Hotărârea 5 privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversiatr de stat, pentru anul școlar 2014-2015 la nivelul comunei Puchenii Mari, județul Prahova ( Aici ! )
31.01.2014 Hotărârea 6 privind acordarea de sprijin financiar lăcașurilor de cult pe anul 2014 ( Aici ! )
20.02.2014 Hotărârea 7 privind aprobarea prelungirii valabilității scrisorii de garanție bancară din partea F.N.G.C.I.M.M. I.F.N. S.A. ( Aici ! )
25.03.2014 Hotărârea 8 privind rectificarea bugetului local pe anul 2014 și estimări pentru anii 2015-2017 ( Aici ! )
25.03.2014 Hotărârea 9 privind aprobarea numărului de burse și a cuantumului unei burse pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat aferent anului școlar 2013-2014 ( Aici ! )
25.03.2014 Hotărârea 10 privind aprobarea decontării transportului cadrelor didactice pe lunile decembrie 2013-martie 2014 ( Aici ! )
25.03.2014 Hotărârea 11 privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor al comunei Puchenii Mari ( Aici ! )
25.03.2014 Hotărârea 12 privind închirierea prin licitație publică a unui imobil(teren și construcție) - situat în comuna Puchenii Mari sat Pietroșani(fosta Moară Pietroșani) aparținând domeniului privat al comunei Puchenii Mari ( Aici ! )
02.04.2014 Hotărârea 13 privind rectificarea bugetului local pe anul 2014 și estimări pentru anii 2015-2017 ( Aici ! )
24.04.2014 Hotărârea 14 privind aprobarea stabilirii procedurii de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare ( Aici ! )
06.05.2014 Hotărârea 15 privind stabilirea taxelor de funcționare a spațiului pentru vânzarea produselor "en-gross" de pe raza comunei Puchenii Mari pentru anul 2014 ( Aici ! )
31.07.2014 Hotărârea 17 privind aprobarea decontării transportului cadrelor didactice pe lunile aprilie 2014-iulie 2014 ( Aici ! )
31.07.2014 Hotărârea 18 privind aprobarea Regulamentului pentru implementarea și eliberarea formatului unic al modelului card-legitimație de parcare pentru persoane cu handicap ( Aici ! )
09.09.2014 Hotărârea 19 privind instituirea taxei speciale de salubrizare în cazul prestațiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract din comuna Puchenii Mari și aprobarea "Regulamentului privind stabilirea și aplicarea taxei speciale de salubrizare" ( Aici ! )
09.09.2014 Hotărârea 20 privind aprobarea încheierii actului adițional nr.1 la contractul de delegare a serviciului public de salubrizare nr.6338-31074-29.08.2014 ( Aici ! )
09.09.2014 Hotărârea 21 privind aprobarea proiectului de buget pe anul 2015 și estimările pe anii 2016-2018 ( Aici ! )
09.09.2014 Hotărârea 22 privind aprobarea contului de execuție a bugetului local pe anul 2013 ( Aici ! )
09.09.2014 Hotărârea 23 privind darea în folosință temporară a unor suprafețe de teren din domeniul public și privat al comunei Puchenii Mari către S.C. CONPET S.A. pentru înlocuirea unei conducte de țiței ( Aici ! )
09.09.2014 Hotărârea 24 privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Puchenii Mari ( Aici ! )
09.09.2014 Hotărârea 25 privind modificarea proiectului tehnic "inființare distribuție gaze naturale în comuna Puchenii Mari, județul Prahova" ( Aici ! )
09.09.2014 Hotărârea 26 privind alocarea sumei de 9000 lei din bugetul local al comunei Puchenii Mari în vederea susținerii activității desfășurate de Asociația Sportivă Progresul din localitatea Puchenii Moșneni ( Aici ! )
09.09.2014 Hotărârea 27 privind alocarea sumei de 9000 lei din bugetul local al comunei Puchenii Mari în vederea susținerii activității desfășurate de Asociația Sportivă Viitorul Puchenii Mari ( Aici ! )
09.09.2014 Hotărârea 28 privind alocarea sumei de 9000 lei din bugetul local al comunei Puchenii Mari în vederea susținerii activității desfășurate de Asociația Sportivă Energia Pietroșani ( Aici ! )
09.09.2014 Hotărârea 29 privind dezmembrarea terenului având număr cadastral 1334, teren situat în T15 parcela CC952 în două loturi ( Aici ! )
09.09.2014 Hotărârea 30 privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, de asistență și sau reprezentare în fața instanțelor de judecată ( Aici ! )
09.09.2014 Hotărârea 31 privind organizarea manifestării culturale "Zilele comunei Puchenii Mari" ( Aici ! )
09.09.2014 Hotărârea 32 privind rectificarea bugetului local pe anul 2014 și estimări pentru anii 2015-2017 ( Aici ! )
15.09.2014 Hotărârea 33 privind desemnarea a 2 reprezentanți ai Consiliului local Puchenii Mari în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale, comuna Puchenii Mari, pentru anul școlar 2014-2015 ( Aici ! )
30.10.2022 Hotărârea 34 privind rectificarea bugetului local pe anul 2014 și estimări pentru anii 2015-2017 ( Aici ! )
30.09.2014 Hotărârea 35 privind asocierea comunei Puchenii Mari cu județul Prahova în vederea realizării unor obiective de interes public(racordarea unităților școlare și a sediilor administrative la rețeaua de distribuție gaze naturale) ( Aici ! )
20.11.2014 Hotărârea 36 privind continuarea finanțării unor obiective de interes public(extindere rețea de apă-etapa I-comuna Puchenii Mari) în parteneriat cu Consiliul Județean Prahova ( Aici ! )
09.12.2014 Hotărârea 37 privind rectificarea bugetului local pe anul 2014 și estimări pentru anii 2015-2017 ( Aici ! )
09.12.2014 Hotărârea 38 privind aprobarea Planului de acțiuni și de lucrări de interes local pe anul 2015, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social ( Aici ! )
09.12.2014 Hotărârea 39 privind lista bunurilor și activitățile economice care nu sunt considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiale(ajutor social și alocație de susținere familială) ( Aici ! )
09.12.2014 Hotărârea 40 privind stabilirea limitelor minime ale veniturilor potențiale provenite din valorificarea bunurilor ce depășesc cantitativ categoriile de bunuri ( Aici ! )
09.12.2014 Hotărârea 41 privind lista bunurilor care sunt considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiale(ajutor social și alocatie de susținere familială) ( Aici ! )
09.12.2014 Hotărârea 42 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2015 ( Aici ! )
09.12.2014 Hotărârea 43 privind stabilirea tarifului de închiriere a tractorului pentru anul 2015 ( Aici ! )
09.12.2014 Hotărârea 44 privind stabilirea tarifului de închiriere a buldoexcavatorului pentru anul 2015 ( Aici ! )
09.12.2014 Hotărârea 45 privind aprobarea decontării transportului cadrelor didactice pe luna noiembrie 2014 ( Aici ! )
09.12.2014 Hotărârea 46 privind aprobarea prelungirii valabilității contractului de închiriere nr.9252 din 22.12.2009 încheiat cu S.C.FICARIA FARM S.R.L. ( Aici ! )
15.12.2014 Hotărârea 47 privind suspendarea executării silite formulată de creditoarea Comuna Puchenii Mari ( Aici ! )
22.12.2014 Hotărârea 48 privind rectificarea bugetului local pe anul 2014 și estimări pentru anii 2015-2017 ( Aici ! )
22.12.2014 Hotărârea 49 privind virarea soldului ce reprezintă venituri activități economice în bugetul local la data de 31.12.2014 ( Aici ! )
08.01.2015 Hotărârea 1 pentru acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2014 ( Aici ! )
11.02.2015 Hotărârea 2 privind stabilirea destinației excedentului bugetului local la 31 decembrie 2014 ( Aici ! )
11.02.2015 Hotărârea 3 privind acordarea de sprijin financiar lăcașurilor de cult pe anul 2015 ( Aici ! )
11.02.2015 Hotărârea 4 privind aprobarea bugetului local pe anul 2015 și estimări pentru anii 2015-2017 ( Aici ! )
11.02.2015 Hotărârea 5 privind aprobarea decontării transportului cadrelor didiactice pe lunile decembrie 2014-ianuarie 2015 ( Aici ! )
26.02.2015 Hotărârea 6 privind aprobarea prelungirii valabilității scrisorii de garanție din partea F.N.G.C.I.M.M. I.F.N. S.A. ( Aici ! )
18.03.2015 Hotărârea 7 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015 și estimării pentru anii 2016-2018 ( Aici ! )
18.03.2015 Hotărârea 8 privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat, pentru anul școlar 2015-2016 la nivelul comunei Puchenii Mari, județul Prahova ( Aici ! )
18.03.2015 Hotărârea 9 privind aprobarea decontării transportului cadrelor didactice pe luna februarie 2015 ( Aici ! )
18.03.2015 Hotărârea 10 privind aprobarea acordării premiilor și a diplomelor cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă cu domiciliul în comuna Puchenii Mari ( Aici ! )
18.03.2015 Hotărârea 11 privind desemnarea unui înlocuitor al Primarului comunei Puchenii Mari, în cazul în care acesta nu poate participa la ședința unei Adunări generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova ( Aici ! )
18.03.2015 Hotărârea 12 privind promovare PUZ "extindere intravilan cu zonă unități industriale pentru amplasare extindere unitate procesare și depozitare plante și fructe de pădure" ( Aici ! )
18.03.2015 Hotărârea 13 privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor al comunei Puchenii Mari ( Aici ! )
18.03.2015 Hotărârea 14 privind stabilirea taxelor speciale de folosire a locurilor publice pentru anul 2015 ( Aici ! )
18.03.2015 Hotărârea 15 privind aprobarea documentației tehnice SF și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "extindere rețea de alimentare cu apă - etapa II - comuna Puchenii Mari" ( Aici ! )
23.04.2015 Hotărârea 16 privind stabilirea taxelor încasate la nivelul comunei Puchenii Mari privind eliberarea atestatului de producător și a carnetelor de comercializare, începând cu anul 2015 ( Aici ! )
23.04.2015 Hotărârea 17 privind aprobarea decontării transportului personalului didactic pe luna martie 2015 ( Aici ! )
07.05.2014 Hotărârea 18 privind stabilirea taxelor de funcțioanre a spațiului pentru vânzarea produselor agricole "en-gross" de pe raza comunei Puchenii Mari pentru anul 2015 ( Aici ! )
07.05.2015 Hotărârea 19 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a acetelor de comerț în piața agricolă en-gross din comuna Puchenii Mari ( Aici ! )
11.06.2015 Hotărârea 20 privind stabilirea indemnizațiilor membrilor comisiilor pentru aplicarea OUG nr.68 din 2008 la nivelul comunei Puchenii Mari ( Aici ! )
11.06.2015 Hotărârea 21 privind aprobarea decontării transportului personalului didactic pe lunile aprilie-mai 2015 ( Aici ! )
29.06.2015 Hotărârea 22 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015 și estimări pentru anii 2016-2018 ( Aici ! )
29.06.2015 Hotărârea 23 privind modificarea H.C.L. 18 din 07.05.2015 ( Aici ! )
15.07.2015 Hotărârea 24 privind aprobarea solicitării prelungirii valabilității scrisorii de garanție din partea F.N.G.C.I.M.M. I.F.N. S.A. ( Aici ! )
15.07.2015 Hotărârea 25 privind aprobarea decontării transportului personalului didactic pe luna iunie 2015 ( Aici ! )
18.08.2015 Hotărârea 26 privind aprobarea modificării bugetului final pentru proiectul integrat "modernizare drumuri locale, reabilitare cămin cultural, înființare grădiniță și înființare after-school în comuna Puchenii Mari" ( Aici ! )
31.08.2015 Hotărârea 27 privind aprobarea decontării transportului personalului didactic pe lunile iulie-august 2015 ( Aici ! )
31.08.2015 Hotărârea 28 privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "înlocuire conductă alimentare cu apă comuna Puchenii Mari" ( Aici ! )
31.08.2015 Hotărârea 29 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015 și estimări pentru anii 2016-2018 ( Aici ! )
09.09.2015 Hotărârea 30 privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Puchenii Mari ( Aici ! )
09.09.2015 Hotărârea 31 privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, de asistență și sau reprezentare în fața instanțelor de judecată ( Aici ! )
09.09.2015 Hotărârea 32 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015 și estimări pentru anii 2016-2018 ( Aici ! )
19.09.2015 Hotărârea 33 privind completarea HCL 41 din 2009 ( Aici ! )
19.09.2015 Hotărârea 34 privind desemnarea a 2 reprezentanți ai Consiliului local Puchenii Mari în Consiliul de Administrație al Scolii Gimnaziale, comuna Puchenii Mari pentru anul școlar 2015-2016 ( Aici ! )
22.10.2015 Hotărârea 35 privind respingerea acordării normei de hrană pentru personalul Poliției Locale a comunei Puchenii Mari ( Aici ! )
22.10.2015 Hotărârea 36 privind asocierea comunei Puchenii Mari cu județul Prahova în vederea realizării unor obiective de interes public (proiectare și execuție centru SMURD) ( Aici ! )
22.10.2015 Hotărârea 37 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015 și estimări pentru anii 2016-2018 ( Aici ! )
22.10.2015 Hotărârea 38 privind acordarea unui mandat special domneului Constantin Alexandru Sorin, reprezentantul Comunei Puchenii Mari, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova" ( Aici ! )
05.11.2015 Hotărârea 39 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016 ( Aici ! )
05.11.2015 Hotărârea 40 privind aprobarea solicitării introducerii în intravilan a terenului în suprafață de 11435 m.p., arabil, clasa II de calitate ( Aici ! )
05.11.2015 Hotărârea 41 privind aprobarea decontării transportului personalului didiactic pe lunile septembrie și octombrie 2015 ( Aici ! )
05.11.2015 Hotărârea 42 privind respingerea demarării procedurilor administrative privind vânzarea terenului situat în comuna Puchenii Mari, sat Pietroșani, nr.759 bis, T15 parcela 952, nr. cadastral 23913 având suprafața de 55 m.p. ( Aici ! )
05.11.2015 Hotărârea 43 privind respingerea acordării unui drept de servitute de trecere asupra imobilului-teren situat în comuna Puchenii Mari, sat Pietroșani, nr.759bis, T15, parcela 952, nr. cadastral 23913, în suprafață de 55 m.p.(parte din lotul II în suprafață de 99 m.p.) în favoarea C.M.I. dr. Anghel Daniela ( Aici ! )
05.12.2015 Hotărârea 44 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015 și estimări pentru anii 2016-2018 ( Aici ! )
14.12.2015 Hotărârea 45 privind aprobarea decontării transportului personalului didactic pe lunile noiembrie și decembrie 2015 ( Aici ! )
23.12.2015 Hotărârea 46 prin care se ia act de încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al dlui. Voicu Laurențiu și declararea vacantării locului de consilier local ( Aici ! )
23.12.2015 Hotărârea 47 prin care se ia act de încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al dl. Stan Nicolae Dumitru și declararea vacantării locului de consilier local ( Aici ! )
23.12.2015 Hotărârea 48 privind modificarea HCL 25 din 29.06.2012 privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului local al Comunei Puchenii Mari ( Aici ! )
23.12.2015 Hotărârea 49 privind acordarea normei de hrană pentru personalul Poliției Locale a comunei Puchenii Mari ( Aici ! )
23.12.2015 Hotărârea 50 privind modificarea H.C.L. 34 din 19.09.2015 privind desemnarea a 2 reprezentanți ai Consiliului local Puchenii Mari în Consiliul de Administrație a Școlii Gimnaziale, comuna Puchenii Mari, pentru anul școlar 2015-2016 ( Aici ! )
23.12.2015 Hotărârea 51 privind modificarea H.C.L. 30 din 29.06.2012 privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Puchenii Mari, județul Prahova, pe domenii de activitate și aprobarea componenței acestoraa ( Aici ! )
23.12.2015 Hotărârea 52 privind validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului local al comunei Puchenii Mari, al domneului Neagu Ionuț ( Aici ! )
23.12.2015 Hotărârea 53 privind aprobarea Planului de acțiuni și de lucrări de interes local pe anul 2015, pentru repartizarea orelor de munca prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social ( Aici ! )
23.12.2015 Hotărârea 54 privind lista bunurilor și activitățile economice care nu sunt considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiale(ajutor social și alocație de susținere familială) ( Aici ! )
23.12.2015 Hotărârea 55 privind stabilirea limitelor minime ale veniturilor potențiale provenite din valorificarea bunurilor ce depășesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de strictă necesitate pentru nevoile unei familii ( Aici ! )
23.12.2015 Hotărârea 56 privind lista bunurilor care sunt considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiale(ajutor social și alocație de susținere familială) ( Aici ! )
23.12.2015 Hotărârea 57 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015 și estimări pentru anii 2016-2018 ( Aici ! )
23.12.2015 Hotărârea 58 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Primăriei comunei Puchenii Mari conform organigramei și statului de funcții aprobat prin H.C.L. 25 din 25.07.2015 ( Aici ! )
23.12.2015 Hotărârea 59 privind stabilirea tarifului de închiriere a tractorului pentru anul 2016 ( Aici ! )
23.12.2015 Hotărârea 60 privind stabilirea tarifului de închiriere a buldoexcavatorului pentru anul 2016 ( Aici ! )
01.02.2016 Hotărârea 1 privind stabilirea destinației excedentului bugetului local la 31 decembrie 2015 ( Aici ! )
01.02.2016 Hotărârea 2 privind aprobarea bugetului local pe anul 2016 și estimări pentru anii 2017-2019 ( Aici ! )
01.02.2016 Hotărârea 3 privind acordarea de sprijin financiar lăcașurilor de cult pe anul 2016 ( Aici ! )
01.02.2016 Hotărârea 4 privind aprobarea decontării transportului cadrelor didactice pe luna ianuarie 2016 ( Aici ! )
29.03.2016 Hotărârea 5 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 și estimări pentru anii 2017-2019 ( Aici ! )
29.03.2016 Hotărârea 6 privind aprobarea procedurii de identificare a beneciarilor, de soluționare a situațiilor identificate și de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță ( Aici ! )
29.03.2016 Hotărârea 7 privind aprobarea decontării transportului cadrelor didactice pe lunile februarie-martie 2016 ( Aici ! )
29.03.2016 Hotărârea 8 privind aprobarea PUZ-rectificare limită intravilan conform PUD aprobat ( Aici ! )
29.03.2016 Hotărârea 9 privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor al comunei Puchenii Mari ( Aici ! )
29.03.2016 Hotârea 10 privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat, pentru anul școlar 2016-2017 la nivelul comunei Puchenii Mari, județul Prahova ( Aici ! )
29.03.2016 Hotărârea 11 privind asocierea comunei Puchenii Mari cu Consiliul Județean Prahova și alte unități administrativ-teritoriale din județul Prahova în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Parteneriatul pentru Managementul Apei-Prahova" ( Aici ! )
29.03.2016 Hotărârea 12 privind modificarea H.C.L. nr.39 din 05.11.2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016 ( Aici ! )
27.04.2016 Hotărârea 13 privind stabilirea taxelor speciale de folosire a locurilor publice pentru anul 2016 ( Aici ! )
27.04.2016 Hotărârea 14 privind stabilirea taxelor de funcționare a spațiului pentru vânzarea produselor agricole "en-gross" de pe raza comunei Puchenii Mari pentru anul 2016 ( Aici ! )
25.06.2016 Hotărârea 15 privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului Local al comunei Puchenii Mari ( Aici ! )
25.06.2016 Hotărârea 16 privind validarea mandatelor consilierilor locali ( Aici ! )
25.06.2016 Hotărârea 17 privind constituirea Consiliului Local al Comunei Puchenii Mari, județul Prahova ( Aici ! )
25.06.2016 Hotărârea 18 privind alegerea președintelui de ședință ( Aici ! )
25.06.2016 Hotărârea 19 privind alegerea viceprimarului comunei Puchenii Mari județul Prahova ( Aici ! )
25.06.2016 Hotărârea 20 privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Puchenii Mari, județul Prahova, pe domenii de activitate și aprobarea componenței acestora ( Aici ! )
15.07.2016 Hotărârea 21 privind completarea Consiliului Local al Comunei Puchenii Mari, județul Prahova ( Aici ! )
18.07.2016 Hotărârea 22 privind completarea HCL 20 din 25.06.2016 ( Aici ! )
19.07.2016 Hotărârea 23 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 și estimări pentru anii 2017-2019 ( Apăsați aici pentru hotărâre !

Apăsați aici pentru anexă ! )
18.07.2016 Hotărârea 24 privind stabilirea taxelor de funcționare a spațiului pentru vânzarea produselor agricole "en-gross" de pe raza comunei Puchenii Mari pentru anul 2016 ( Aici ! )
18.07.2016 Hotărârea 25 privind aprobarea decontării transportului personalului didactic pe lunile aprilie, mai și iunie 2016 ( Aici ! )
18.07.2016 Hotărârea 26 privind desemnarea a 2 reprezentanți ai Consiliului Local Puchenii Mari în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale, comuna Puchenii Mari pentru anul școlar 2016-2017 ( Aici ! )
18.07.2016 Hotărârea 27 privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare în fața instanțelor de judecată ( Aici ! )
29.08.2016 Hotărârea 28 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 și estimări pentru anii 2017-2019 ( Apăsați aici pentru hotărâre !

Apăsați aici pentru Anexa 1 !

Apăsați aici pentru Anexa 2 ! )
29.08.2016 Hotărârea 29 privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul școlar 2016-2017 la nivelul comunei Puchenii Mari, județul Prahova ( Aici ! )
29.08.2016 Hotărârea 30 privind modificarea HCL nr.1 din 01.02.2016 referitor la stabilirea destinației excedentului bugetului local la 31 decembrie 2015 ( Apăsați aici pentru hotărâre !

Apăsați aici pentru anexă ! )
29.08.2016 Hotărârea 31 privind desemnarea Primarului comunei Puchenii Mari ca reprezentant al comunei Puchenii Mari, Județul Prahova, în Adunarea Generală a Asocieației de Dezvoltare Intercomunitară "Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor - Prahova", precum și desemnarea unui înlocuitor al acestuia ( Aici ! )
27.09.2016 Hotărârea 32 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 și estimări pentru anii 2017-2019 ( Apăsați aici pentru hotărâre !

Apăsați aici pentru anexă ! )
27.09.2016 Hotărârea 33 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Puchenii Mari în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității unităților de învățământ de pe raza comunei Puchenii Mari pentru anul școlar 2016-2017 ( Aici ! )
27.09.2016 Hotărârea 34 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Puchenii Mari în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale, comuna Puchenii Mari pentru anul școlar 2016-2017 ( Aici ! )
27.09.2016 Hotărârea 35 privind asocierea comunei Puchenii Mari cu județul Prahova în vederea realizării unor obiective de interes public-extindere rețea de apă - etapa I - comuna Puchenii Mari ( Aici ! )
27.09.2016 Hotărârea 36 privind asocierea comunei Puchenii Mari cu județul Prahova în vederea realizării unor obiective de interes public - PUZ schimbare parțială detinație teren (2218mp) din zonă locuințe și funcțiuni complementare în zonă instituții și servicii ( Aici ! )
27.09.2016 Hotărârea 37 privind aprobarea acordării premiilor și a diplomelor cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă cu domiciliul în comuna Puchenii Mari ( Aici ! )
31.10.2016 Hotărârea 38 privind aprobarea introducerii în bugetul local pe anul 2016 a sumelor necesare identificării prin microcipare a câinilor și pisicilor din gospodăriile cetățenilor ( Aici ! )
31.10.2016 Hotărârea 39 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 și estimări pentru anii 2017-2019 ( Apăsați aici pentru hotărâre !

Apăsați aici pentru Anexa 1 !

Apăsați aici pentru Anexa 2 !

Apăsați aici pentru Anexa 3 ! )
31.10.2016 Hotărârea 40 privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Puchenii Mari ( Apăsați aici pentru hotărâre !

Apăsați aici pentru anexă ! )
31.10.2016 Hotărârea 41 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Comunei Puchenii Mari ( Aici ! )
31.10.2016 Hotărârea 42 privind prelungirea perioadei de mobilizare prevăzută în contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare, transport și transfer a deșeurilor... ( Aici ! )
31.10.2016 Hotărârea 43 din 2016 privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul nr.6829 din 19.07.2007 ( Aici ! )
15.11.2016 Hotărârea 44 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Puchenii Mari, pentru anul 2016 ( Aici ! )
15.11.2016 Hotărârea 45 privind închirierea prin licitație publică a unei suprafețe dintr-un imobil aparținând domeniului public al comunei Puchenii Mari ( Aici ! )
15.11.2016 Hotărârea 46 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local în Consiliul Consultativ al Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Handicap Puchenii Mari ( Aici ! )
05.12.2016 Hotărârea 47 privind alocarea sumei de 25.000 lei pentru iluminatul ornamental-festiv cu ocazia sărbătorilor de iarnă ( Aici ! )
05.12.2016 Hotărârea 48 privind alocarea sumei de 25.000 lei pentru procurarea cadoruilor de Crăciun pentru copiii din învățământul preșcolar și școlar de pe raza localității ( Aici ! )
05.12.2016 Hotărârea 49 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 și estimări pentru anii 2017-2019 ( Apăsați aici pentru hotărâre !

Apăsați aici pentru Anexă ! )
27.12.2016 Hotărârea 50 privind aprobarea Planului de acțiuni și de lucrări de interes local pe anul 2017, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social ( Aici ! )
27.12.2016 Hotărârea 51 privind Lista bunurilor și activitățile economice care nu sunt considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiale ( Aici ! )
27.12.2016 Hotărârea 52 privind stabilirea limitelor minime ale veniturilor potențiale provenite din valorificarea bunurilor ce depășesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de strictă necesitate pentru nevoile unei familii ( Aici ! )
27.12.2016 Hotărârea 53 privind Lista bunurilor și activitățile economice care sunt considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiale ( Aici ! )
27.12.2016 Hotărârea 54 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 și estimări pentru anii 2017-2019 ( Apăsați aici pentru hotărâre !

Apăsați aici pentru Anexă ! )
27.12.2016 Hotărârea 55 privind modificarea HCL nr.1 din 01.02.2016 referitor la stabilirea excedentului bugetului local la 31 decembrie 2015 ( Apăsați aici pentru hotărâre !

Apăsați aici pentru Anexă ! )
27.12.2016 Hotărârea 56 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017 ( Apăsați aici pentru hotărâre !

Apăsați aici pentru Anexă ! )
27.12.2016 Hotărârea 57 privind stabilirea tarifului de închiriere a tractorului pentru anul 2017 ( Aici ! )
27.12.2016 Hotărârea 58 privind stabilirea tarifului de închiriere a buldoexcavatorului pentru anul 2017 ( Aici ! )
09.01.2017 Hotărârea 1 pentru acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2016 ( Aici ! )
19.01.2017 Hotărârea 2 privind aprobarea înființării ansamblului folcloric "Mugurași de primăvară" ( Aici ! )
19.01.2017 Hotărârea 3 privind aprobarea principalelor manifestări cultural-artistice, sociale și educative care se desfășoară în comuna Puchenii Mari în anul 2017 ( Apăsați aici pentru hotărâre !

Apăsați aici pentru Anexă ! )
19.01.2017 Hotărârea 4 privind aprobarea înființării ansamblului folcloric "Mărțișorul" ( Aici ! )
14.03.2017 Hotărârea 5 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Modernizare gospodărie de apă și extindere rețele de apă și canalizare, comuna Puchenii Mari, judetul Prahova" ( Apăsați aici pentru hotărâre !

Apăsați aici pentru Anexă ! )
22.03.2017 Hotărârea 6 privind aprobarea Strategiei locale de dezvoltare durabilă a comunei Puchenii Mari pentru perioada 2017-2022 ( Apăsați aici pentru hotărâre !

Apăsați aici pentru Capitolul I al Strategiei !

Apăsați aici pentru Capitolul II al Strategiei !

Apăsați aici pentru Capitolul III al Strategiei ! )
22.03.2017 Hotărârea 7 privind clasificarea unor drumuri de exploatare de pe raza comunei Puchenii Mari, județul Prahova, în categoria drumurilor de interes local-drumuri vicinale ( Apasați aici pentru hotărâre !

Apăsați aici pentru Anexă ! )
22.03.2017 Hotărârea 8 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Puchenii Mari ( Aici ! )
22.03.2017 Hotărârea 9 privind stabilirea destinației excedentului bugetului local la 31 decembrie 2016 ( Apăsați aici pentru hotărâre !

Apăsați aici pentru Anexă ! )
22.03.2017 Hotărârea 10 privind aprobarea bugetului local pe anul 2017 și estimări pentru anii 2018-2020 ( Apăsați aici pentru hotărâre !

Apăsați aici pentru Anexa 1 !

Apăsați aici pentru Anexa 2 !

Apăsați aici pentru Anexa 3 !

Apăsați aici pentru Anexa 4 ! )
22.03.2017 Hotărârea 11 privind acordarea de sprijin financiar lăcașelor de cult pe anul 2017 ( Aici ! )
30.03.2017 Hotărârea 12 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru "Modernizare infrastructură rutieră de interes local în comuna Puchenii Mari județul Prahova" ( Aici ! )
30.03.2017 Hotărârea 13 privind implementarea proiectului "Modernizare infrastructură rutieră de interes local în comuna Puchenii Mari județul Prahova" ( Aici ! )
12.04.2017 Hotărârea 14 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 ( Apăsați aici pentru hotărâre !

Apăsați aici pentru Anexă ! )
12.04.2017 Hotărârea 15 privind stabilirea taxelor speciale de utilizare temporară a locurilor publice pentru anul 2017 ( Aici ! )
04.05.2016 Hotărârea 16 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru "Reabilitarea și dotarea căminului cultural din satul Miroslăvești, comuna Puchenii Mari, Județul Prahova" ( Apăsați aici pentru hotărâre !

Apăsați aici pentru Anexă ! )
04.05.2017 Hotărârea 17 privind implementarea proiectului "Reabilitarea și dotarea căminului cultural din satul Miroslăvești, comuna Puchenii Mari, județul Prahova" ( Apăsați aici pentru hotărâre !

Apăsați aici pentru Anexa 1 !

Apăsați aici pentru Anexa 2 ! )
25.05.2016 Hotărârea 18 privind respingerea majorării tarifelor aferente Contractului nr.1792 din 13.09.2016 de delegare a gestiunii activității de colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în zonele 2 Boldești-Scăeni și 6 Valea Doftanei ( Aici ! )
25.05.2017 Hotărârea 19 privind reglementarea acordării ajutoarelor de urgență ( Apăsați aici pentru hotărăre !

Apăsați aici pentru Anexa 1 !

Apăsați aici pentru Anexa 2 !

Apăsați aici pentru Anexa 3 ! )
25.05.2017 Hotărârea 20 privind aprobarea încheierii contractului de cofinanțare pentru proiectare și execuția conductelor sau părților componente ale sistemului de distribuție a gazelor naturale pentru obiectivul de investiții "Extindere rețea distribuție gaze naturale în comuna Puchenii Mari, județul Prahova" ( Aici ! )
25.05.2017 Hotărârea 21 privind stabilirea taxelor de funcționare a spațiului pentru vânzarea produselor agricole en-gross de pe raza comunei Puchenii Mari, județul Prahova ( Aici ! )
25.05.2017 Hotărârea 22 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a spațiului pentru vânzarea produselor en-gross de pe raza comunei Puchenii Mari ( Apăsați aici pentru hotărâre !

Apăsați aici pentru Anexă ! )
06.06.2017 Hotărârea 23 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 ( Apăsați aici pentru hotărâre !

Apăsați aici pentru Anexă ! )
06.06.2017 Hotărârea 24 privind aprobarea majorării tarifelor aferente Contractului nr.1792 din 13.09.2016 de delegare a gestiunii de colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în zonele 2 Boldești-Scănei și 6 Valea Doftanei ( Aici ! )
20.06.2017 Hotărârea 25 privind aprobare PUZ extindere intravilan... ( Aici ! )
20.06.2017 Hotărârea 26 privind aprobare PUZ - schimbare parțială teren... ( Aici ! )
20.06.2017 Hotărârea 27 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr.9252 din 22.12.2009 ( Aici ! )
20.06.2017 Hotărârea 28 privind aprobare numire reprezentant al Consiliului Local în calitate de observator în comisia de concurs în vederea numirii directorului sau directorului adjunct la Școala gimnazială, comuna Puchenii Mari ( Aici ! )
20.06.2017 Hotărârea 29 privind completarea HCL 56 din 27.12.2016 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017 ( Aici ! )
08.08.2017 Hotărârea 30 privind modificarea HCL 9 din 22.03.2017 referitor la stabilirea excedentului bugetului local la 31 decembrie 2016 ( Apăsați aici pentru hotărâre !

Apăsați aici pentru Anexă ! )
08.08.2017 Hotărârea 31 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 ( Apăsați aici pentru hotărâre !

Apăsați aici pentru Anexa 1 !

Apăsați aici pentru Anexa 2 !

Apăsați aici pentru Anexa 3 ! )
08.08.2017 Hotărârea 32 privind aprobarea încheierii contractului de cofinanțare pentru proiectare și execuția conductelor sau părților componente ale sistemului de distribuție a gazelor naturale... ( Aici ! )
08.08.2017 Hotărârea 33 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" utilizate pentru personalul angajat... ( Apăsați aici pentru hotărâre !

Apăsați aici pentru Anexă ! )
08.08.2017 Hotărârea 34 privind aprobarea indemnizației maximă lunară de care beneficiază consilierii locali din cadrul Consiliului Local Puchenii Mari pentru participarea la ședințe ( Aici ! )
08.08.2017 Hotărârea 35 privind aprobarea acordării premiilor și a diplomelor cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă cu domiciliul în comuna Puchenii Mari ( Aici ! )
08.08.2017 Hotărârea 36 privind acordarea unui stimulent financiar pentru constituirea familiilor ( Aici ! )
08.08.2017 Hotărârea 37 privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Hotărârii 16 din 04.05.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru "Reabilitarea si dotarea Căminului Cultural din satul Miroslăvești, comuna Puchenii Mari, jud. Prahova" ( Aici ! )
08.08.2017 Hotărârea 38 privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou născuți ( Aici ! )
08.08.2017 Hotărârea 39 privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare în fața instanțelor de judecată ( Aici ! )
31.08.2017 Hotărârea 40 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 ( Apasați aici pentru hotărâre !

Apăsați aici pentru Anexa 1 !

Apăsați aici pentru Anexa 2 !

Apăsați aici pentru Anexa 3 ! )
31.08.2017 Hotărârea 41 privind asocierea comunei Puchenii Mari cu județul Prahova în vederea realizării unor obiective de interes public-modernizare drumuri locale ( Aici ! )
31.08.2017 Hotărârea 42 privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul școlar 2017-2018 la nivelul comunei Puchenii Mari, jud. Prahova ( Aici ! )
31.08.2017 Hotărârea 43 privind solicitarea trecerii din domeniul public al județului Prahova în domeniul public al comunei Puchenii Mari a unui imobil situat pe teritoriul administrativ al UAT-comuna Puchenii Mari, jud. Prahova ( Aici ! )
28.09.2017 Hotărârea 43-Bis privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 ( Aici ! )
24.10.2017 Hotărârea 44 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Modernizare gospodărie de apă și extindere rețele de apă și canalizare în comuna Puchenii Mari, Județul Prahova" ( Aici ! )
24.10.2017 Hotărârea 45 privind apobarea finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL... ( Aici ! )
24.10.2017 Hotărârea 46 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Puchenii Mari în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității unităților de învățământ... ( Aici ! )
24.10.2017 Hotărârea 47 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Puchenii Mari în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale... ( Aici ! )
29.11.2017 Hotărârea 48 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 ( Apăsați aici pentru Hotărâre !


Apăsați aici pentru Anexa 3 ! )
29.11.2017 Hotărârea 49 privind modificarea HCL nr.9 din 22.03.2017... ( Aici ! )
29.11.2017 Hotărârea 50 privind alocarea sumei de 35.000 lei pentru procurarea cadourilor de Crăciun pentru copiii din învățământul preșcolar și școlar de pe raza localității ( Aici ! )
29.11.2017 Hotărârea 51 privind aprobarea DALI și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Modernizare drumuri locale-Comuna Puchenii Mari" ( Aici ! )
29.11.2017 Hotărârea 52 privind modificarea HCL 32 din 2017... ( Aici ! )
27.12.2017 Hotărârea 53 privind aprobarea Planului de acțiuni și de lucrări de interes local pe anul 2018... ( Aici ! )
27.12.2017 Hotărârea 54 privind Lista bunurilor și activitățile economice care nu sunt considerate de strictă necesitate... ( Aici ! )
27.12.2017 Hotărârea 55 privind stabilirea limitelor minime ale veniturilor... ( Aici ! )
27.12.2017 Hotărârea 56 privind Lista bunurilor cae sunt considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiale... ( Aici ! )
27.12.2017 Hotărârea 57 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 ( Apăsați aici pentru hotărâre !

Apăsați aici pentru Anexa 3 ! )
27.12.2017 Hotărârea 58 privind modificarea HCL 9 din 2017.... ( Aici ! )
27.12.2017 Hotărârea 59 privind stabilirea tarifului de închiriere a tractorului pentru anul 2018 ( Aici ! )
27.12.2017 Hotărârea 60 privind stabilirea tarifului de închiriere a buldoexcavatorului pentru anul 2018 ( Aici ! )
27.12.2017 Hotărârea 61 privind aprobarea contului de execuție a bugetului local la 31.12.2016 ( Aici ! )
27.12.2017 Hotărârea 62 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018 ( Aici ! )
27.12.2017 Hotărârea 63 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale "Administrație"... ( Aici ! )
27.12.2017 Hotărârea 64 privind aprobarea SF și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reabilitare și eficientizare sistem de iluminat stradal..." ( Aici ! )
08.01.2018 Hotărârea 1 din 2018 privind acoperirea excedentului bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2017 ( Aici ! )
18.01.2018 Hotărârea 2 din 2018 privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Puchenii Mari ( Aici ! )
14.02.2018 Hotărârea 3 din 2018 privind stabilirea destinației excedentului bugetului local la 31 decembrie 2017 ( Aici ! )
14.02.2018 Hotărârea 4 din 2018 privind aprobarea bugetului local pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021 ( Aici ! )
14.02.2018 Hotărârea 5 din 2018 privind acordarea de sprijin financiar lăcașurilor de cult pe anul 2018 ( Aici ! )
14.02.2018 Hotărârea 6 din 2018 privind aprobarea principalelor manifestări cultural-artistice, sociale și educative care se desfășoară în comuna Puchenii Mari în anul 2018 ( Aici ! )
14.02.2018 Hotărârea 7 din 2018 privind organizarea rețelei unităților de învățământ... ( Aici ! )
14.02.2018 Hotărârea 8 din 2018 privind aprobarea PUZ-ridicare restricție de construire... ( Aici ! )
14.02.2018 Hotărârea 9 din 2018 privind aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru Pajiștile din comuna Puchenii Mari ( Aici ! )
14.02.2018 Hotărârea 10 din 2018 privind modificarea HCL 19 din 2017 privind reglementarea acordării ajutoarelor de urgență ( Aici ! )
28.02.2018 Hotărârea 11 din 2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021 ( Aici ! )
28.02.2018 Hotărârea 12 din 2018 privind aprobarea contului de execuție a bugetului local la 31.12.2017 ( Aici ! )
28.02.2018 Hotărârea 13 din 2018 privind aprobarea bugetului final pentru proiectul integrat "Modernizare infrastructură rutieră..." ( Aici ! )
28.02.2018 Hotărârea 14 din 2018 privind aprobarea solicitării de acordare a scrisorii de garanție din partea FNGCIMM... ( Aici ! )
28.02.2018 Hotărârea 15 din 2018 privind modificarea HCL nr.33 din 2017 ( Aici ! )
14.02.2018 Hotărârea 16 din 2018 privind modificarea HCL 63 din 2017 ( Aici ! )
28.02.2018 Hotărârea 17 din 2018 privind revocarea HCL 54 din 2017 ( Aici ! )
28.02.2018 Hotărârea 18 din 2018 privind revocarea HCL 55 din 2017 ( Aici ! )
28.02.2018 Hotărârea 19 din 2018 privind revocarea HCL 56 din 2017 ( Aici ! )
28.02.2018 Hotărârea 20 din 2018 privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor... ( Aici ! )
22.03.2018 Hotărârea 21 din 2018 privind modificarea HCL 3 din 2018 ( Aici ! )
22.03.2018 Hotărârea 22 din 2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021 ( Aici ! )
22.03.2018 Hotărârea 23 din 2018 privind aprobare PUD-ridicare restricție de construire... ( Aici ! )
22.03.2018 Hotărârea 24 din 2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice... ( Aici ! )
22.03.2018 Hotărârea 25 din 2018 privind stabilirea taxelor speciale de utilizare temporară a locurilor publice pentru anul 2018 ( Aici ! )
26.04.2018 Hotărârea 26 din 2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021 ( Aici ! )
26.04.2018 Hotărârea 27 din 2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice(faza SF...) ( Aici ! )
26.04.2018 Hotărârea 28 din 2018 privind aprobarea bugetului final pentru proiectul integrat "Reabilitare și dotare cămin cultural..." ( Aici ! )
26.04.2018 Hotărârea 29 din 2018 privind aprobarea solicitării de acordare a scrisorii de garanție... ( Aici ! )
26.04.2018 Hotărârea 30 din 2018 privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin... ( Aici ! )
26.04.2018 Hotărârea 31 din 2018 privind completarea anexei la HCL 62 din 2017 ( Aici ! )
28.06.2018 Hotărârea 32 din 2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 și estimări pentru 2019-2021 ( Aici ! )
28.06.2018 Hotărârea 33 din 2018 privind aprobarea contului de execuție a bugetului local la 31.03.2018 ( Aici ! )
28.06.2018 Hotărârea 34 din 2018 privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL 15 din 2018 ( )
28.06.2018 Hotărârea 35 din 2018 privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL 16 din 2018 ( Aici ! )
31.07.2018 Hotărârea 36 din 2018 privind modificarea HCl 3 din 14.02.2018 referitor la stabilirea destinației excedentului bugetului local la 31 decembrie 2017 ( Apăsați aici pentru hotărâre !

Apăsați aici pentru anexă ! )
31.07.2018 Hotărârea 37 din 2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021 ( Apăsați aici pentru hotărâre !

Apăsați aici pentru Anexa 1 !

Apăsați aici pentru Anexa 2 !

Apăsați aici pentru Anexa 3 ! )
31.07.2018 Hotărârea 38 din 2018 privind aprobare PUZ-ridicare restricție de construire, schimbare destinație teren din zonă unități agricole în zonă mixtă unități industriale... ( Aici ! )
31.07.2018 Hotărârea 39 din 2018 privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Puchenii Mari ( Aici ! )
30.08.2018 Hotărârea 40 din 2018 privind aprobarea acordării premiilor și a diplomelor cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă cu domiciliul în comuna Puchenii Mari ( Aici ! )
20.09.2018 Hotărârea 41 din 2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 și estimării pentru anii 2019-2021 ( Apăsați aici pentru hotărâre !

Apăsați aici pentru anexă ! )
20.09.2018 Hotărârea 42 din 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reabilitare rețele apă-canal zonă Blocuri în comuna Puchenii Mari, jud.Prahova" ( Apăsați aici pentru hotărâre !

Apăsați aici pentru anexă ! )
20.09.2018 Hotărârea 43 din 2018 privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiții "Modernizare gospodărie de apă și extindere rețele de apă și canalizare în comuna Puchenii Mari, județul Prahova" ( Apăsați aici pentru hotărâre !

Apăsați aici pentru anexă ! )
20.09.2018 Hotărârea 44 din 2018 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Puchenii Mari în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității... ( Aici ! )
20.09.2018 Hotărârea 45 din 2018 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Puchenii Mari în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale, comuna Puchenii Mari, pentru anul școlar 2018-2019 ( Aici ! )
31.10.2018 Hotărârea 46 din 2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021 ( Apăsați aici pentru hotărâre !

Apăsați aici pentru anexa 1 !

Apăsați aici pentru anexa 2 ! )
31.10.2018 Hotărârea 47 din 2018 privind asocierea comunei Puchenii Mari cu județul Prahova în vederea realizării unor obiective de interes public-construire Centru pentru situații de urgență, alei carosabile... ( Aici ! )
29.11.2018 Hotărârea 48 din 2018 privind alocarea sumei de 35.000 lei pentru procurarea cadourilor de Crăciun pentru copiii din învățământul preșcolar și școlar de pe raza localității ( Aici ! )
29.11.2018 Hotărârea 49 din 2018 privind aprobarea contului de execuție a bugetului local la 30.06.2018 ( Apăsați aici pentru hotărâre !

Apăsați aici pentru anexă ! )
29.11.2018 Hotărârea 50 din 2018 privind aprobarea contului de execuție a bugetului local la 30.09.2018 ( Apăsați aici pentru hotărâre !

Apăsați aici pentru anexă ! )
29.11.2018 Hotărârea 51 din 2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021 ( Apăsați aici pentru hotărâre !

Apăsați aici pentru anexă ! )
20.12.2018 Hotărârea 52 din 2018 privind aprobarea Planului de acțiuni și de lucrări de interes local pe anul 2019 pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore... ( Aici ! )
20.12.2018 Hotărârea 53 din 2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021 ( Apăsați aici pentru hotărâre !

Apăsați aici pentru anexă ! )
20.12.2018 Hotărârea 54 din 2018 privind stabilirea tarifului de închiriere a tractorului pentru anul 2019 ( Aici ! )
20.12.2018 Hotărârea 55 din 2018 privind stabilirea tarifului de închiriere a buldoexcavatorului pentru anul 2019 ( Aici ! )
20.12.2018 Hotărârea 56 din 2018 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019 ( Apăsați aici pentru hotărâre !

Apăsați aici pentru anexă ! )
Hotărârea 1 din 2019 privind aprobarea principalelor manifestări cultural-artistice, sociale și educative care se desfășoară în comuna Puchenii Mari în anul 2019 ( Aici ! )
Hotărârea 2 din 2019 privind darea în administrare a unor bunuri imobile, proprietate publică a UAT Comuna Puchenii Mari, către Școala Gimnazială cu clasele I-VIII Puchenii Mari ( Aici ! )
Hotărârea 3 din 2019 privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor al comunei Puchenii Mari ( Aici ! )
Hotărârea 4 din 2019 privind aprobarea contului de execuție a bugetului local la 31.12.2018 ( Aici ! )
Hotărârea 5 din 2019 privind stabilirea destinației excedentului bugetului local la 31 decembrie 2018 ( Aici ! )
Hotărârea 6 din 2019 privind aprobarea bugetului local pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2022 ( Aici ! )
Hotărârea 7 din 2019 privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat, pentru anul școlar 2019-2020 la nivelul comunei Puchenii Mari, județul Prahova ( Aici ! )
Hotărârea 8 din 2019 privind acordarea de sprijin financiar lăcașurilor de cult pe anul 2019 ( Aici ! )
Hotărârea 9 din 2019 privind completarea HCL nr.56 din 20.12.2018 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019 ( Aici ! )
Hotărârea 10 din 2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Proiect tehnic pentru obiectivul de investiții "Construire parc, loc de joacă pentru copii, pavilion cu grup sanitar, alei, împrejmuire, utilități și branșamente" ( Aici ! )
Hotărârea 11 din 2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Proiect tehnic pentru obiectivul de investiții "Înlocuire conductă apă în satele Puchenii Moșneni, Miroslăvesti, Comuna Puchenii Mari, județul Prahova-reactualizare și introducere branșamente" ( Aici ! )
Hotărârea 12 din 2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comaprtimentului de Asistență Socială organizat la nivelul comunei Puchenii Mari, județul Prahova ( Aici ! )
Hotărârea 13 din 2019 privind stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică la nivelul comunei Puchenii Mari ( Aici ! )
Hotărârea 14 din 2019 privind aprobarea Planului anual privind serviciile sociale ( Aici ! )
Hotărârea 15 din 2019 privind aprobarea decontării din bugetul local a cheltuielilor neeligibile pentru obiectivul de investiții "Reabilitarea și dotarea Căminului Cultural din satul Miroslăvești, comuna Puchenii Mari, Județul Prahova" ( Aici ! )
Hotărârea 16 din 2019 privind aprobarea SF și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Eficientizare a sistemului de iluminat public prin montare de aparate de iluminat cu LED în comuna Puchenii Mari, județul Prahova" ( Aici ! )
Hotărârea 17 din 2019 privind modificarea Anexei la HCL 1 din 31.01.2019 ( Aici ! )
Hotărârea 18 din 2019 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale-Administrație-utilizate pentru personalul angajat(funcționari publici și personal contractual) în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Puchenii Mari ( Aici ! )
Hotărârea 19 din 2019 privind aprobare PUZ-introducere teren în intravilan(S=60839,53mp) zonă locuințe și funcțiuni complementare, zonă căi de comunicații rutiere... ( Aici ! )
Hotărârea 20 din 2019 privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare în fața instanțelor de judecată ( Aici ! )
Hotărârea 21 din 2019 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2022 ( Aici ! )
Hotărârea 22 din 2019 privind modificarea HCL 5 din 22.04.2019 referitor la stabilirea destinației excedentului bugetului local la 31 decembrie 2018 ( Aici ! )
Hotărârea 23 din 2019 privind aprobarea inventarului terenurilor disponibile, aparținând domeniului privat al comunei Puchenii Mari ce pot fi atribuite în folosință gratuită conform Legii nr.15 din 2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală ( Aici ! )
Hotărârea 24 din 2019 privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea metodologiei de atribuire a terenurilor în baza Legii 15 din 2003, republicată, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, precum și a vânzării acestora ( Aici ! )
Hotărârea 25 din 2019 privind rectificarea bugetului local al comunei Puchenii Mari pe anul 2019 ( Aici ! )
Hotărârea 26 din 2019 privind modificarea HCL 5 din 22.04.2019 referitor la stabilirea destinației excedentului bugetului local al comunei Puchenii Mari la 31.12.2018 ( Aici ! )
Hotărârea 27 din 2019 privind aprobarea nerezilierii contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare a deșeurilor municipale în zona 2 Boldești Scăeni, numărul 1792 din 13.09.2016 ( Aici ! )
Hotărârea 28 din 2019 privind aprobare DALI și indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Modernizare drumuri locale în comuna Puchenii Mari, județul Prahova" ( Aici ! )
Hotărârea 29 din 2019 privind aprobare indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiții "Reabilitare rețele apă-canal zona blocuri în comuna Puchenii Mari, județul Prahova" ( Aici ! )
Hotărârea 30 din 2019 privind aprobare indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiții "Realizare instalații încălzire grădinița Pietroșani, Cămin Cultural Pietroșani și baza sportivă Puchenii Moșneni" ( Aici ! )
Hotărârea 31 din 2019 privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2020, cu rata inflației ( Aici ! )
Hotărârea 32 din 2019 privind rectificarea bugetului local al comunei Puchenii Mari pe anul 2019 ( Aici ! )
Hotărârea 33 din 2019 privind aprobarea acordării premiilor și a diplomelor cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă cu domiciliul în comuna Puchenii Mari ( Aici ! )
Hotărârea 34 din 2019 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Puchenii Mari în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității unităților de învățământ de pe raza Comunei Puchenii Mari în anul școlar 2019-2020 ( Aici ! )
Hotărârea 35 din 2019 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Puchenii Mari în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale, comuna Puchenii Mari, pentru anul școlar 2019-2020 ( Aici ! )
Hotărârea 36 din 2019 privind rectificarea bugetului local al comunei Puchenii Mari pe anul 2019 ( Aici ! )
Hotărârea 37 din 2019 privind aprobarea cuantumului și a numărului de burse acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din comuna Puchenii Mari pentru semestrul I al anului școlar 2019-2020 ( Aici ! )
Hotărârea 38 din 2019 privind rectificarea bugetului local al comunei Puchenii Mari pe anul 2019 ( Apăsați aici pentru hotărâre !

Apăsați aici pentru anexa 1 !

Apăsați aici pentru anexa 2 ! )
Hotărârea 39 din 2019 privind modificarea HCL nr 18 din 2019 ( Aici ! )
Hotărârea 40 din 2019 privind prelungire contract de închiriere nr.4635 din 02.12.2004 ( Aici ! )
Hotărârea 41 din 2019 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Puchenii Mari ( Aici ! )
Hotărârea 42 din 2019 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al comunei Puchenii Mari ( Apăsați aici pentru hotărâre !

Apăsați aici pentru anexă ! )
Hotărârea 43 din 2019 privind aprobare PUZ-ridicare restricție de construire și schimbare destinație teren (S=587 mp) din zonă locuințe și funcțiuni complementare... ( Aici ! )
Hotărârea 44 din 2019 privind rectificarea bugetului local al comunei Puchenii Mari pe anul 2019 ( Apăsați aici pentru hotărâre !

Apăsați aici pentru anexa 1 !

Apăsați aici pentru anexa 2 !

Apăsați aici pentru anexa 3 !
)
Hotărârea 45 din 2019 privind trecerea din domeniul privat al comunei Puchenii Mari în domeniul public al comunei Puchenii Mari a terenului în suprafață de 12213 mp având număr cadastral 24945-drum acces ( Aici ! )
Hotărârea 46 din 2019 privind acceptarea ofertei de donație a imobilului teren situat în comuna Puchenii Mari, sat Puchenii Mari, număr cadastral 25037 ( Aici ! )
Hotărârea 47 din 2019 privind stabilirea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2020 ( Aici ! )
Hotărârea 48 din 2019 privind rectificarea bugetului local al comunei Puchenii Mari pe anul 2019 ( Apăsați aici pentru hotărâre !

Apăsați aici pentru anexa 1 !

Apăsați aici pentru anexa 2 ! )
Hotărârea 49 din 2019 privind modificarea HCL 5 din 22.04.2019 referitor la stabilirea destinației excedentului bugetului local la 31.12.2018 ( Apăsați aici pentru hotărâre !

Apăsați aici pentru anexă ! )
Hotărârea 50 din 2019 privind aprobarea contului de execuție a bugetului local la 30.09.2019 ( Aici ! )
Hotărârea 51 din 2019 privind stabilirea tarifului de închiriere a tractorului pentru anul 2020 ( Aici ! )
Hotărârea 52 din 2019 privind stabilirea tarifului de închiriere a buldoexcavatorului pentru anul 2020 ( Aici ! )
08.01.2021 Hotărârea 1 din 2021 pentru acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local din anii precedenti ( Hotărâre PDF! )
29.03.2021 Hotărârea 2 din 2021 privind alegerea presedintelui de sedinta ( Hotărâre PDF! )
29.03.2021 Hotărârea 3 din 2021 privind aprobarea acordului între Unitatea Administrativ Teritorială comuna Puchenii Mari, Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Prahova şi unele Unităţi Administrativ Teritoriale din judeţul Prahova, în vederea realizării documentaţiilor tehnico - economice pentru investiţia „Extindere reţea de distribuţie gaze naturale în unele localităţi din Judeţul Prahova" ( Hotărâre PDF! ) Modificată prin HCL 25 din 2021
22.04.2021 Hotărârea 4 din 2021 privind aprobarea bugetului local al comunei Puchenii Mari pe anul 2021 ( Hotărâre PDF! )
22.04.2021 Hotărârea 5 din 2021 privind stabilirea destinatiei excedentului bugetului local al comunei Puchenii Mari la 31.12.2020 ( Hotărâre PDF! ) Modificată prin HCL 21 din 2021
Modificată prin HCL 27 din 2021
Modificată prin HCL 51 din 2021
22.04.2021 Hotărârea 6 din 2021 privind acordarea de sprijin financiar lacasurilor de cult pe anul 2021 ( Hotărâre PDF! )
22.04.2021 Hotărârea 7 din 2021 privind aprobarea cuantumului si a numarului de burse acordate elevilor din invatamantul preuniversitar de stat din comuna Puchenii Mari pentru semestrul II al anului scalar 2020-2021 ( Hotărâre PDF! )
22.04.2021 Hotărârea 8 din 2021 privind aprobare PUZ- extindere intravilan (5=45054 mp) si schimbare partiala destinatie teren intravilan din zona locuinte si functiuni complementare in zona mixta unitati industriale si depozitare sau unitati agricole (Sstud=54300 mp) ( Hotărâre PDF! )
22.04.2021 Hotărârea 9 din 2021 privind organizarea retelei unitatilor de invatamant preuniversitar de stat ,pentru anul scalar 2021-2022 la nivelul comunei Puchenii Mari, judetul Prahova ( Hotărâre PDF! )
22.04.2021 Hotărârea 10 din 2021 privind aprobarea indexarii impozitelor si taxelor locale, pentru anul 2021 cu rata inflatiei ( Hotărâre PDF! )
22.04.2021 Hotărârea 11 din 2021 privind aprobarea inrolarii in sistemul "Ghiseul.ro" ( Hotărâre PDF! )
22.04.2021 Hotărârea 12 din 2021 privind completarea HCL nr. 61 din 2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021 ( Hotărâre PDF! )
22.04.2021 Hotărârea 13 din 2021 privind aprobarea contului de executie a bugetului local la 31.12.2020 ( Hotărâre PDF! )
30.06.2021 Hotărârea 14 din 2021 privind aprobarea dispozitiei de virare de credite bugetare de la un articol la altul in cadrul aceluiasi capitol al bugetului local al comunei Puchenii Mari pe anul 2021 ( Hotărâre PDF! )
30.06.2021 Hotărârea 15 din 2021 privind punerea la dispozitia proiectului „Sistem informaţional pentru managementul integrat al apelor-etapa II" dezvoltat de către Administraţia Naţională "Apele Romane" a terenului pentru constructia sau extinderea sau reabilitarea noilor investitii aferente acestuia ( Hotărâre PDF! )
30.06.2021 Hotărârea 16 din 2021 privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta si aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare ( Hotărâre PDF! )
30.06.2021 Hotărârea 17 din 2021 privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a a unui spaţiu cu destinaţia de cabinet medical stomatologic, situat în com.Puchenii Mari, sat Puchenii Mari, nr.cadastral 23594 ( Hotărâre PDF! )
30.06.2021 Hotărârea 18 din 2021 privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a a unui spaţiu cu destinaţia de cabinet medical, situat în com.Puchenii Mari, sat Puchenii Mari, nr.cadastral 23594 ( Hotărâre PDF! )
29.07.2021 Hotărârea 19 din 2021 privind constatarea incetarii de drept inaintc de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local in cadrul Consiliului Local al comunei Puchenii Mari ( Hotărâre PDF! )
29.07.2021 Hotărârea 20 din 2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Puchenii Mari pe anul 2021 ( Hotărâre PDF! )
29.07.2021 Hotărârea 21 din 2021 privind modificarea HCL nr.5 din 22.04.2021 stabilirea destinatiei excedentului bugetului local al comunei Puchenii Mari la 31.12.2020 ( Hotărâre PDF! )
29.07.2021 Hotărârea 22 din 2021 privind aprobarea vanzarii unui apartament din fondul locativ de stat, situat in com.Puchenii Mari. sat Miroslavcsti nr.478, bl.B2, ap.1-parter ( Hotărâre PDF! )
29.07.2021 Hotărârea 23 din 2021 privind aprobarea contului de executie a bugetului local la 3 1.03.2021 ( Hotărâre PDF! )
29.07.2021 Hotărârea 24 din 2021 privind aprobarea achizitionarii serviciilor juridice de consultanta. de asistenta si de reprezentare in fata instantelor de judecata ( Hotărâre PDF! )
16.08.2021 Hotărârea 25 din 2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Pucbenii Mari nr. 3 din 29.03.2021 referitoare la aprobarea acordului între Unitatea Administrativ Teritorială comuna Puchenii Mari cu Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Prahova şi unele Unităţi Administrativ Teritoriale din judeţul Prahova, în vederea realizării documentaţiilor tehnico - economice pentru investiţia ,,Extindere reţea de distribuţie gaze naturale În unele localităţi din Judeţul Prahova" ( Hotărâre PDF! )
16.08.2021 Hotărârea 26 din 2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Puchenii Mari pe anul 2021 ( Hotărâre PDF! )
16.08.2021 Hotărârea 27 din 2021 privind modificarea HCL nr.5 din 22.04.2021 stabilirea destinatiei excedentului bugetului local al comunei Puchenii Mari la 31.12.2020 ( Hotărâre PDF! )
16.08.2021 Hotărârea 28 din 2021 privind aprobarea acordarii premiilor si a diplomelor cuplurilor care au împlinit 50 de ani de casatorie neîntrerupta cu domiciliul in comuna Puchenii Mari ( Hotărâre PDF! )
02.09.2021 Hotărârea 29 din 2021 privind aprobarea SF si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Extindere retele de apa si canalizare in satul Pietrosani comuna Puchenii Mari, judetul Prahova" ( Hotărâre PDF! )
02.09.2021 Hotărârea 30 din 2021 privind aprobarea SF si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Extindere retele de apa si canalizare in satele Puchenii Mosneni si Miroslavesti comuna Puchenii Mari, judetul Prahova" ( Hotărâre PDF! )
02.09.2021 Hotărârea 31 din 2021 privind aprobarea SF si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Extindere retele de apa si canalizare in satele Puchenii Mici, Moara, Odaile, Puchenii Mari comuna Puchenii Mari, judetul Prahova" ( Hotărâre PDF! )
02.09.2021 Hotărârea 32 din 2021 privind aprobarea SF si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Amenajarea drumurilor de exploatare DE 239, De 117, De 209, De 208, De 183, De 182 comuna Puchenii Mari, judetul Prahova" ( Hotărâre PDF! )
02.09.2021 Hotărârea 33 din 2021 privind aprobarea SF si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Amenajare sau reprofilare santuri si construire podete in comuna Puchenii Mari, judetul Prahova" ( Hotărâre PDF! )
29.09.2021 Hotărârea 34 din 2021 privind desemnarea consilierului local nou validat in componenta comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Puchenii Mari ( Hotărâre PDF! )
29.09.2021 Hotărârea 35 din 2021 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Puchenii Mari in Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii unitatilor de invatamant de pe raza comunei Puchenii Mari pentru anul scolar 2021-2022 ( Hotărâre PDF! )
29.09.2021 Hotărârea 36 din 2021 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Puchenii Mari in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale, comuna Puchenii Mari pentru anul scalar 2021-2022 ( Hotărâre PDF! )
29.09.2021 Hotărârea 37 din 2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Puchenii Mari pe anul 2021 ( Hotărâre PDF! )
29.09.2021 Hotărârea 38 din 2021 privind împuternicirea Viceprimarului comunei Puchenii Mari sa voteze in A.D.I."Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova" ( Hotărâre PDF! )
05.10.2021 Hotărârea 39 din 2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Puchenii Mari pe anul 2021 ( Hotărâre PDF! )
05.10.2021 Hotărârea 40 din 2021 privind aprobarea ajustarii valorii aferente cheltuielilor materiale pentru restul ramas de executat in cadrul contractului nr.6716 din 27.06.202 I ( Hotărâre PDF! )
05.10.2021 Hotărârea 41 din 2021 privind aprobarea cererii de finantare şi a devizului general estimativ al proiectului integrat "Extindere retele de apa si canalizare in comuna Puchenii Mari, judetul Prahova" din cadrul Programului National de Investitii "Anghel Saligny" ( Hotărâre PDF! )
05.10.2021 Hotărârea 42 din 2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Puchenii Mari pe anul 2021 ( Hotărâre PDF! )
10.11.2021 Hotărârea 43 din 2021 privind aprobarea cuantumului si a numarului de burse acordate elevilor din invatamantul preuniversitar de stat din comuna Puchenii Mari pentru semestrul I al anului scalar 2021-2022 ( Hotărâre PDF! )
10.11.2021 Hotărârea 44 din 2021 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022 ( Hotărâre PDF! )
10.11.2021 Hotărârea 45 din 2021 privind probarea solicitarii de prelungire a valabilitatii Scrisorii de garantie nr. 15 din 06.03.2018 din partea F.N.G.C.I.M.M.-IFN SA ( Hotărâre PDF! )
10.11.2021 Hotărârea 46 din 2021 privind aprobarea SF - sistem supraveghere video comuna Puchenii Mari ( Hotărâre PDF! )
10.11.2021 Hotărârea 47 din 2021 privind aprobare PUZ-schimbare destinatie teren din zona unitati agricole in zona unitati industrial sau depozite, stabilire indicatori urbanistici (5=16962 mp) si amenajare acces (Sst=18631 mp) in com.Puchenii Mari, sat Pietrosani, nr.cadastral 25257 (tarla 50, parcela Cc 288), nr.cadastral 25246 (tarla 50, parcela Cc 288), De 290 ( Hotărâre PDF! )
10.11.2021 Hotărârea 48 din 2021 privind aprobarea contului de executie a bugetului local la 30.06.2021 ( Hotărâre PDF! )
10.11.2021 Hotărârea 49 din 2021 privind aprobarea contului de executie a bugetului local la 30.09.2021 ( Hotărâre PDF! )
15.12.2021 Hotărârea 50 din 2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Puchenii Mari pe anul 2021 ( Hotărâre PDF! )
15.12.2021 Hotărârea 51 din 2021 privind modificarea HCL nr.5 din 22.04.2021 stabilirea destinatiei excedentului bugetului local al comunei Puchenii Mari la 31.12.2020 ( Hotărâre PDF! )
15.12.2021 Hotărârea 52 din 2021 privind stabilirea tarifului de închiriere a tractorului pentru anul 2022 ( Hotărâre PDF! ) Modificată prin HCL 10 din 2021
15.12.2021 Hotărârea 53 din 2021 privind stabilirea tarifului de inchiriere a buldoexcavatorului pentru anul 2022 ( Hotărâre PDF! ) Modificată prin HCL 11 din 2021
15.12.2021 Hotărârea 54 din 2021 privind aprobarea Planului de acţiuni şi de lucrări de interes local pe anul 2022 pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social ( Hotărâre PDF! )
15.12.2021 Hotărârea 55 din 2021 privind ajustarea valorii actualizate a obiectivului de investitii "Modernizare infrastructura rutiera de interes local in comuna Puchenii Mari, judet Prahova" ( Hotărâre PDF! )
15.12.2021 Hotărârea 56 din 2021 privind ajustarea valorii actualizate a obiectivului de investitii "Reabilitarea si dotarea căminului cultural din satul Miroslavesti, comuna Puchenii Mari, judeţul Prahova" ( Hotărâre PDF! )
15.12.2021 Hotărârea 57 din 2021 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr.9252 din 22.12.2009 ( Hotărâre PDF! )
27.12.2021 Hotărârea 58 din 2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Puchenii Mari pe anul 2021 ( Hotărâre PDF! )
25.01.2022 Hotărârea 1 din 2022 privind aprobarea solicitarii de prelungire a valabilitatii Scrisorii de garantie nr. 147 din 14.05.2018 din partea F.N.G.C.l.M.M.-IFN SA ( Hotărâre PDF! )
11.02.2022 Hotărârea 2 din 2022 privind stabilirea destinatiei excedentului bugetului local al comunei Puchenii Mari la 31.12.2021 ( Hotărâre PDF! ) Modificată prin HCL 32 din 2022
Modificată prin HCL 25 din 2022
11.02.2022 Hotărârea 3 din 2022 privind aprobarea bugetului local al comunei Puchenii Mari pe anul 2022 ( Hotărâre PDF! )
11.02.2022 Hotărârea 4 din 2022 privind acordarea de sprijin financiar lăcașurilor de cult pe anul 2022 ( Hotărâre PDF! )
11.02.2022 Hotărârea 5 din 2022 privind organizarea retelei unitatilor de invatamant preuniversitar de stat pentru anul scolar 2022-2023 la nivelul comunei Puchenii Mari, judetul Prahova ( Hotărâre PDF! )
11.02.2022 Hotărârea 6 din 2022 privind actualizarea devizului general pentru obiectivului de investitii "Extindere, reabilitare, demolare si dotare scoala Pietrosani, com.Puchenii Mari, jud. Prahova" ( Hotărâre PDF! )
11.02.2022 Hotărârea 7 din 2022 privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale şi măsurile propuse pentru realizarea Programului social la nivelul comunei PUCHENII MARI, judeţul Prahova, pentru anul 2022 ( Hotărâre PDF! )
30.03.2022 Hotărârea 8 din 2022 privind cuantumul si a numarului burselor acordate elevilor care frecventeaza cursurile unitatilor de invatamant de pe raza comunei Puchenii Mari pentru semestrul II al anului scolar 2021-2022 ( Hotărâre PDF! )
30.03.2022 Hotărârea 9 din 2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Puchenii Mari pe anul 2022 ( Hotărâre PDF! )
30.03.2022 Hotărârea 10 din 2022 privind modificarea HCL 52 din 2021 privind tariful de închiriere a tractorului pentru anul 2022 ( Hotărâre PDF! )
30.03.2022 Hotărârea 11 din 2022 privind modificarea HCL nr.53 din 2021 privind tarifului de inchiriere a buldoexcavatorului pentru anul 2022 ( Hotărâre PDF! )
30.03.2022 Hotărârea 12 din 2022 privind aprobarea depunerii proiectului "REABILITAREA SEISMICA SI IMBUNATATIREA EFICIENTEI ENERGETICE PENTRU SCOALA PUCHENII MOSNENI, COMUNA PUCHENII MARI, JUDET PRAHOVA" ( Hotărâre PDF! ) Modificată prin HCL 29 din 2022
30.03.2022 Hotărârea 13 din 2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi documentaţiei tehnico-economice -faza DAU pentru obiectivul 'REABILITAREA SEISMICA SI IMBUNATATIREA EFICIENTEI ENERGETICE PENTRU SCOALA PUCHENII MOSNENI, COMUNA PUCHENII MARI, JUDET PRAHOVA" ( Hotărâre PDF! )
30.03.2022 Hotărârea 14 din 2022 privind aprobarea depunerii proiectului "RENOVARE INTEGRATA BLOCURI A1 SI A6, COMUNA PUCHENII MARI, JUDEŢUL PRAHOVA" şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei propusă a fi realizată prin proiect ( Hotărâre PDF! )
30.03.2022 Hotărârea 15 din 2022 privind aprobarea depunerii proiectului „RENOVARE ENERGETICA MODERAT A A CLADIRILOR REZIDENTIALE MUL TIFAMILIALE, PENTRU BLOCURILE A 7, AS, 81 SI 84, COMUNA PUCHENII MARI, JUDEŢUL PRAHOVA" şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei propusă a fi realizată prin proiect ( Hotărâre PDF! ) Modificată prin HCL 30 din 2022
30.03.2022 Hotărârea 16 din 2022 privind desemnarea consilierilor locali, membri ai Comisiei pentru evaluarea secretarului general al comunei Puchenii Mari ( Hotărâre PDF! )
30.03.2022 Hotărârea 17 din 2022 privind acordarea unui mandat special Primarului comunei Puchenii Mari să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor Prahova" modificarea Statutului Asociaţiei actualizat la data de 18.11.2020 ( Hotărâre PDF! )
14.04.2022 Hotărârea 18 din 2022 privind aprobarea indexarii impozitelor si taxelor locale, pentru anul 2023 cu rata inflatiei ( Hotărâre PDF! )
13.05.2022 Hotărârea 19 din 2022 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor aferente proiectului şi a depunerii proiectului: .,ACHIZIŢIONARE STAŢII DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULELE ELECTRICE ÎN COMUNA PUCHENII MARI, JUDEŢUL PRAHOVA" în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţ ( Hotărâre PDF! )
13.05.2022 Hotărârea 20 din 2022 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor aferente proiectului şi a depunerii proiectului „Dezvoltare infrastructura TIC(sisteme inteligente de management) in Comuna PUCHENII MARI, Judeţul PRAHOVA„ în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României, COMPONENTA 10 - Fondul local ( Hotărâre PDF! )
13.05.2022 Hotărârea 21 din 2022 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor aferente proiectului şi a depunerii proiectului „ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL (PUG), COMUNA PUCHENII MARI, JUDEŢUL PRAHOVA" în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României, COMPONENTA 10 -Fondul local ( Hotărâre PDF! )
19.05.2022 Hotărârea 22 din 2022 privind completarea HCL nr. 44 din 2021 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022  ( Hotărâre PDF! )
26.07.2022 Hotărârea 23 din 2022 privind acceptarea ofertei de donatie a terenului in suprafata de 1460mp in cota de 758 din 1460 înscris in CF nr 22745 Puchenii Mari, avand nr. Cadastral 22745 (

Hotărâre PDF!

)
26.07.2022 Hotărârea 24 din 2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Puchenii Mari pe anul 2022 ( Hotărâre PDF! )
26.07.2022 Hotărârea 25 din 2022 privind modificarea HCL nr.2 din 11.02.2022 stabilirea destinatiei excedentului bugetului local al comunei Puchenii Mari la 31.12.2021 ( Hotărâre PDF! )
26.07.2022 Hotărârea 26 din 2022 privind aprobarea scoaterii din functiune, casare si valorificare a unor bunuri apartinand patrimoniului comunei Puchenii Mari, judelui Prahova pe anul 2022 ( Hotărâre PDF! )
26.07.2022 Hotărârea 27 din 2022 privind punerea la dispozitia proiectului ,,Sistem informaţional pe11tru ma11agementu/ integrat al apelor-etapa II" dezvoltat de către Administraţia Naţională "Apele Romane" a terenului pentru constructia sau extinderea sau reabilitarea noilor investitii aferente acestuia ( Hotărâre PDF! )
26.07.2022 Hotărârea 28 din 2022 privind stabilirea agentilor economici care vor fi cuprinşi în Programul de aprovizionare cu produse alimentare şi nealimentare ce urmeaza a fi distribuite rationalizat populaţiei, în situaţii deosebite stabilite de lege ( Hotărâre PDF! )
24.08.2022 Hotărârea 29 din 2022 pentru rectificarea HCL nr. 12 din 30.03.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „REABILITAREA SEISMICA SI IMBUNATATIREA EFICIENTEI ENERGETICE PENTRU SCOALA PUCHENII MOSNENI, COMUNA PUCHENII MARI, JUDET PRAHOVA"  ( Hotărâre PDF! )
02.09.2022 Hotărârea 30 din 2022 privind modificarea si completarea HCL nr 15 din 30.03.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „RENOVARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRILOR REZIDENTIALE MULTIFAMILIALE, PENTRU BLOCURILE A7, AS, 81 SI 84, COMUNA PUCHENIl MARI, JUDEŢUL PRAHOVA" şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei propusă a fi realizată prin proiect ( Hotărâre PDF! )
07.10.2022 Hotărârea 31 din 2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Puchenii Mari pe anul 2022 ( Hotărâre PDF! )
07.10.2022 Hotărârea 32 din 2022 privind modificarea HCL nr.2 din 11.02.2022 stabilirea destinatiei excedentului bugetului local al comunei Puchenii Mari la 31.12.2021 ( Hotărâre PDF! )
07.10.2022 Hotărârea 33 din 2022 privind aprobarea contului de executie a bugetului local la 31.12.2021 ( Hotărâre PDF! )
07.10.2022 Hotărârea 34 din 2022 privind aprobarea contului de executie a bugetului local la 31.03.2022 ( Hotărâre PDF! )
07.10.2022 Hotărârea 35 din 2022 privind aprobarea acordarii premiilor si a diplomelor cuplurilor care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta cu domiciliul in comuna Puchenii Mari ( Hotărâre PDF! )
07.10.2022 Hotărârea 36 din 2022 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al comunei Puchenii Mari în Consiliul de Administraţie şi în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii -C.E.A.C. din cadrul Şcolilor Gimnaziale din comuna Puchenii Mari,judeţul Prahova pentru anul şcolar 2022- 2023 ( Hotărâre PDF! )
07.10.2022 Hotărârea 37 din 2022 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al comunei Puchenii Mari în Consiliul de Administraţie şi în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii -C.E.A.C. din cadrul Şcolilor Gimnaziale din comuna Puchenii Mari,judeţul Prahova pentru anul şcolar 2022- 2023 ( Hotărâre PDF! )
07.10.2022 Hotărârea 38 din 2022 privind aprobarea achizitionarii serviciilor juridice de consultanta, de asistenta si de reprezentare in fata instantelor de judecata ( Hotărâre PDF! )
13.10.2022 Hotărârea 39 din 2022 privind aprobarea actualizarii strategiei de dezvoltare durabila a comunei Puchenii Mari ( Hotărâre PDF! )
13.10.2022 Hotărârea 40 din 2022 privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor aferente proiectului „Construire locuinţe nZEB pentru tineri În comuna Puchenii Mari, judetul Prahova" ( Hotărâre PDF! )
09.11.2022 Hotărârea 41 din 2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Puchenii Mari pe anul 2022 ( Hotărâre PDF! )
09.11.2022 Hotărârea 42 din 2022 pentru rectificarea HCL nr. 36 din 13.08.2020 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul „EXTINDERE, REABILITARE, DEMOLARE Sf DOTARE SCOALA PIETROSANI, COM. PUCHENII MARI, JUD. PRAHOVA" (

Hotărâre PDF!

)
09.11.2022 Hotărârea 43 din 2022 privind actualizarea devizului general aferent obiectivului de investitii ,,EXTINDERE, REABIUTARE, DEMOLARE Sf DOTARE SCOALA PIETROSANI, COM. PUCHENII MARI, JUD. PRAHOVA" ( Hotărâre PDF! )
22.12.2022 Hotărârea 44 din 2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Puchenii Mari pe anul 2022 ( Hotărâre PDF! )
22.12.2022 Hotărârea 45 din 2022 privind modificarea HCL 52 din 15.10.2020 cu privire la aprobarea realizarii obiectivului de investitii "extindere retea electrica de distributie, comuna Puchenii Mari, zona Cartier Nou, judetul Prahova", a contributiei comunei Puchenii Mari si încheierea contractului de cofinantare ( Hotărâre PDF! )
22.12.2022 Hotărârea 46 din 2022 privind aprobarea solicitarii de prelungire a valabilitatii Scrisorii de garantie nr. 147 din 14.05.2018 din partea F.N.G.C.I.M.M.-IFN SA ( Hotărâre PDF! )
22.12.2022 Hotărârea 47 din 2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile decembrie 2022 - februarie 2023 ( Hotărâre PDF! )
22.12.2022 Hotărârea 48 din 2022 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2023 ( Hotărâre PDF! )
22.12.2022 Hotărârea 49 din 2022 privind aprobarea cuantumului si a numarului burselor acordate elevilor care frecventeaza cursurile unitatilor de invatamant de pe raza comunei Puchenii Mari pentru anul scolar 2022 -2023 ( Hotărâre PDF! )
22.12.2022 Hotărârea 50 din 2022 privind aprobarea tarifelor de fotocopiere si scanare documente pentru terţi ( Hotărâre PDF! )
22.12.2022 Hotărârea 51 din 2022 privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale şi măsurile propuse pentru realizarea Programului social la nivelul comunei PUCHENII MARI, judeţul Prahova, pentru anul 2023 ( Hotărâre PDF! )
22.12.2022 Hotărârea 52 din 2022 privind aprobarea Planului de acţiuni şi de lucrări de interes local pe anul 2023 pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social ( Hotărâre PDF! )
22.12.2022 Hotărârea 53 din 2022 privind modificarea HCL nr. 16 din 04.05.2017 de aprobareaindicatorilortehnicoeconomici pentru"REABILITAREA SI DOTAREA CAMINULUI CULTURAL DIN SATUL MIROSLAVESTI, COMUNA PUCHENII MARI .. JUDETUL PRAHOVA ( Hotărâre PDF! )
22.12.2022 Hotărârea 54 din 2022 privind vanzarea fara licitatie publica a terenului situat în intravilanul comunei Puchenii Mari, sat Puchenii Mosneni, T7 ParcelaCc 225, identificat cu C.F. nr.22357 ( Hotărâre PDF! ) Revocată prin HCL 20 din 2023
22.12.2022 Hotărârea 55 din 2022 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenurilor aparţinând domeniului privat al comunei Puchenii Mari, În suprafaţa totală de 24,07 ha, situate În extravilanul satului Odăile Înscrise in C.F. cu nr. 25748 si nr.25769, identificate cu nr. Cadastral 25748 si nr. Cadastral 25769, pentru construirea unui parc fotovoltaic ( Hotărâre PDF! )
22.12.2022 Hotărârea 56 din 2022 privind aprobarea documentatiei" P.U.Z. - INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN (5=36558 mp) PENTRU ZONA INSTITUTII SI SERVICII PENTRU AMPLASARE FERMĂ CABAUNE, COMPLEX MULTIFUNCŢIONAL DE TURISM, AGREMENT ŞI RECUPERARE TERAPEUTICĂ ŞI AMENAJARE DRUM ACCES ( Sstud= 40717 mpr comuna Puchenii Mari, sat Puchenii Mari, NC 25412 (tarla T 65, parcela P 418/l;De 426, De 434, DC 90) ( Hotărâre PDF! )
22.12.2022 Hotărârea 57 din 2022 privind aprobarea documentatiei" P.U.Z. - SCHIMBARE DESTINATIE TEREN(S=2054 mp) DIN ZONA UNITATI AGRICOLE IN ZONA INSTITUTII SI SERVICII CU PASTRAREA ZONEI SPATII VERZI PERDELE DE PROTECTIE PENTRU AMPLASARE SPATIU COMERCIAL ( Sst= 4538 mp)" ( Hotărâre PDF! )
22.12.2022 Hotărârea 58 din 2022 privind schimbul de teren in suprafaţă de 17.000 mp, identificat cu C.F. nr.22661, situat parţial în intravilanul comunei Puchenii Mari, sat Puchenii Mari, T89,P 590 ( Hotărâre PDF! )
22.12.2022 Hotărârea 59 din 2022 privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica (directa) a unui teren proprietate privata a comunei Puchenii Mari, judetul Prahova avand nr. Cadastral 23913 ( Hotărâre PDF! )
22.12.2022 Hotărârea 60 din 2022 privind clasificarea drumurilor de interes local din drumuri satesti in drumuri comunale ( Hotărâre PDF! )